fbpx

Y Tymor Defnydd

Telerau Defnyddio

DARLLENWCH Y TELERAU AC AMODAU HYN YN OFALUS!

(Diweddarwyd ar 15 Awst 2018)

Croeso i www.cjdropshipping.com ac app.cjdropshipping.com! Mae'r Telerau Defnyddio hyn yn disgrifio'r telerau ac amodau sy'n berthnasol i'ch mynediad a'ch defnydd o'r gwefannau yn www.cjdropshipping.com ac app.cjdropshipping.com (pob un yn “safle”). Mae'r ddogfen hon yn gytundeb sy'n rhwymo'n gyfreithiol rhyngoch chi fel defnyddiwr (ion) y Safleoedd (y cyfeirir atynt fel “Chi","eich"Neu"Defnyddiwr”O hyn ymlaen) ac endid Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd a restrir yng nghymal 2.1 isod (y cyfeirir ato fel“we","ein"Neu"Emwaith Ciwt Yiwu Co, Ltd”O hyn ymlaen).

1.Cymhwyso a Derbyn y Telerau

1.1 Eich defnydd o wefannau, meddalwedd a chynhyrchion Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd (gyda'i gilydd fel y “Gwasanaethau”O hyn ymlaen) yn ddarostyngedig i'r telerau ac amodau a gynhwysir yn y ddogfen hon yn ogystal â'r Polisi Preifatrwydd, Polisi CJdropshipping, Polisi Dychwelyd Cronfa Ad-daliad, y Polisi Rhestru Cynnyrch ac unrhyw reolau a pholisïau eraill y Safleoedd y gall Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd eu cyhoeddi o bryd i'w gilydd. Cyfeirir at y ddogfen hon a rheolau a pholisïau eraill y Safleoedd gyda'i gilydd isod fel y “Telerau”. Trwy gyrchu'r Safleoedd neu ddefnyddio'r Gwasanaethau, rydych chi'n cytuno i dderbyn a bod yn rhwym i'r Telerau. Peidiwch â defnyddio'r Gwasanaethau neu'r Safleoedd os na dderbyniwch yr holl Delerau.
1.2 Ni chewch ddefnyddio'r Gwasanaethau ac ni chewch dderbyn y Telerau os (a) nad ydych o oedran cyfreithiol i ffurfio contract rhwymol gydag Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., neu (b) na chaniateir i chi dderbyn unrhyw Wasanaethau o dan gyfreithiau Hong Kong neu wledydd / rhanbarthau eraill gan gynnwys y wlad / rhanbarth rydych chi'n preswylio ynddo neu rydych chi'n defnyddio'r Gwasanaethau ohoni.
1.3 Rydych yn cydnabod ac yn cytuno y gall Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd ddiwygio unrhyw Delerau ar unrhyw adeg trwy bostio'r Telerau diwygiedig ac ailddatganedig perthnasol ar y Safleoedd. Trwy barhau i ddefnyddio'r Gwasanaethau neu'r Safleoedd, rydych chi'n cytuno y bydd y Telerau diwygiedig yn berthnasol i chi.
1.4 Os yw Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd wedi postio neu ddarparu cyfieithiad o'r fersiwn Saesneg o'r Telerau, rydych chi'n cytuno bod y cyfieithiad yn cael ei ddarparu er hwylustod yn unig ac y bydd y fersiwn Saesneg yn llywodraethu eich defnydd o'r Gwasanaethau neu'r Safleoedd.
1.5 Efallai y bydd gofyn i chi wneud cytundeb ar wahân, p'un ai ar-lein neu oddi ar-lein, gydag Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd neu ein cyswllt ar gyfer unrhyw Wasanaeth (“Cytundebau Ychwanegol”). Os oes unrhyw wrthdaro neu anghysondeb rhwng y Telerau a Chytundeb Ychwanegol, dim ond mewn perthynas â'r Gwasanaeth hwnnw dan sylw y bydd y Cytundeb Ychwanegol yn cael blaenoriaeth dros y Telerau.
1.6 Ni chaniateir addasu'r Telerau fel arall ac eithrio yn ysgrifenedig gan swyddog awdurdodedig Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.

 1. Darparu Gwasanaethau

2.1 Endid contractio Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd yr ydych yn contractio ag ef yw Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd yng Ngweriniaeth Pobl Tsieina, Fashion Necklace Jewelry Co, Ltd yn Hongkong, CJ Trade Corp yn UDA os rydych chi'n aelod cofrestredig o'r Safleoedd ac wedi cofrestru neu'n preswylio yng Ngweriniaeth Pobl Tsieina, Hong Kong neu UDA. Os gwnaethoch gofrestru yn nhir mawr Tsieina neu os ydych yn byw ynddo, rydych yn contractio gydag Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd.
2.2 Rhaid i chi gofrestru fel aelod ar y Safleoedd er mwyn cyrchu a defnyddio rhai Gwasanaethau. At hynny, mae Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd yn cadw'r hawl, heb rybudd ymlaen llaw, i gyfyngu mynediad i rai Gwasanaethau (neu unrhyw nodweddion yn y Gwasanaethau) neu eu defnyddio i ddefnyddwyr sy'n talu neu'n ddarostyngedig i amodau eraill y mae Yiwu Cute Jewelry Co., Gall Cyf. Gosod yn ein disgresiwn.
Gall Gwasanaethau 2.3 (neu unrhyw nodweddion yn y Gwasanaethau) amrywio ar gyfer gwahanol ranbarthau a gwledydd. Ni roddir gwarant na chynrychiolaeth y bydd Gwasanaeth neu nodwedd neu swyddogaeth benodol ohono neu'r un math a maint y Gwasanaeth neu nodweddion a swyddogaethau ohono ar gael i Ddefnyddwyr. Gall Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd yn ôl ein disgresiwn llwyr gyfyngu, gwadu neu greu lefel wahanol o fynediad i a defnyddio unrhyw Wasanaethau (neu unrhyw nodweddion yn y Gwasanaethau) mewn perthynas â gwahanol Ddefnyddwyr.
Gall 2.4 Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd lansio, newid, uwchraddio, gosod amodau i, atal, neu atal unrhyw Wasanaethau (neu unrhyw nodweddion yn y Gwasanaethau) heb rybudd ymlaen llaw ac eithrio mewn achos o Wasanaeth yn seiliedig ar ffioedd, newidiadau o'r fath ni fydd yn effeithio'n sylweddol andwyol ar y Defnyddwyr sy'n talu wrth fwynhau'r Gwasanaeth hwnnw.
2.5 Efallai y bydd rhai Gwasanaethau yn cael eu darparu gan gysylltiadau Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd ar ran Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd.

 1. Defnyddwyr yn Gyffredinol

3.1 Fel amod o'ch mynediad i'r Safleoedd neu'r Gwasanaethau a'ch defnydd ohonynt, rydych yn cytuno y byddwch yn cydymffurfio â'r holl gyfreithiau a rheoliadau cymwys wrth ddefnyddio'r Safleoedd neu'r Gwasanaethau.
3.2 Rydych yn cytuno i ddefnyddio'r Safleoedd neu'r Gwasanaethau at eich dibenion preifat a mewnol eich hun yn unig. Rydych yn cytuno (a) na fyddwch yn copïo, atgynhyrchu, lawrlwytho, ailgyhoeddi, gwerthu, dosbarthu nac ailwerthu unrhyw Wasanaethau nac unrhyw wybodaeth, testun, delweddau, graffeg, clipiau fideo, sain, cyfeirlyfrau, ffeiliau, cronfeydd data neu restrau, ac ati. ar gael ar neu trwy'r Safleoedd (y “Cynnwys Safle”), a (b) ni fyddwch yn copïo, atgynhyrchu, lawrlwytho, llunio na defnyddio unrhyw Gynnwys Safle at ddibenion gweithredu busnes sy'n cystadlu â Yiwu Cute Jewelry Co., Cyf., Neu fel arall yn manteisio'n fasnachol ar Gynnwys y Wefan. Adalw Systematig o Gynnwys y Wefan o'r Safleoedd i greu neu lunio, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, gasgliad, crynhoad, cronfa ddata neu gyfeiriadur (p'un ai trwy robotiaid, pryfed cop, dyfeisiau awtomatig neu brosesau llaw) heb ganiatâd ysgrifenedig Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. wedi'i wahardd. Gwaherddir defnyddio unrhyw gynnwys neu ddeunyddiau ar y Safleoedd at unrhyw bwrpas na chaniateir yn benodol yn y Telerau.
3.3 Rhaid i chi ddarllen Polisi Preifatrwydd Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd sy'n llywodraethu amddiffyn a defnyddio gwybodaeth bersonol am Ddefnyddwyr sydd ym meddiant Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd a'n cysylltiedigion. Rydych yn derbyn telerau'r Polisi Preifatrwydd ac yn cytuno i ddefnyddio'r wybodaeth bersonol amdanoch yn unol â'r Polisi Preifatrwydd.
Gall 3.4 Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd ganiatáu i Ddefnyddwyr gael mynediad at gynnwys, cynhyrchion neu wasanaethau a gynigir gan drydydd partïon trwy hyperddolenni (ar ffurf cyswllt geiriau, baneri, sianeli neu fel arall), API neu fel arall i wefannau trydydd partïon o'r fath. . Fe'ch rhybuddir i ddarllen telerau ac amodau a / neu bolisïau preifatrwydd gwefannau o'r fath cyn defnyddio'r Safleoedd. Rydych yn cydnabod nad oes gan Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd unrhyw reolaeth dros wefannau trydydd partïon o'r fath, nid yw'n monitro gwefannau o'r fath, ac ni fydd yn gyfrifol nac yn atebol i unrhyw un am wefannau o'r fath, nac unrhyw gynnwys, cynhyrchion neu wasanaethau sydd ar gael ar gwefannau o'r fath.
3.5 Rydych yn cytuno i beidio â chymryd unrhyw gamau i danseilio cyfanrwydd systemau cyfrifiadurol neu rwydweithiau Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd a / neu unrhyw Ddefnyddiwr arall nac i gael mynediad heb awdurdod i systemau neu rwydweithiau cyfrifiadurol o'r fath.
3.6 Rydych yn cytuno i beidio â chymryd unrhyw gamau a allai danseilio cyfanrwydd system adborth Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., megis gadael adborth cadarnhaol i chi'ch hun gan ddefnyddio IDau Aelod eilaidd neu drwy drydydd partïon neu drwy adael adborth negyddol di-sail ar gyfer un arall. Defnyddiwr.
3.7 Trwy bostio cais cyrchu neu restru cynhyrchion, cyflwyno archebion neu awtomeiddio storfa (“Data Defnyddiwr”) ar y Safleoedd neu ddarparu unrhyw Ddata Defnyddiwr i Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd neu ein cynrychiolydd / cynrychiolwyr, rydych chi'n rhoi cais di-droi'n ôl, gwastadol. , ledled y byd, heb freindal, ac is-drwyddedadwy (trwy haenau lluosog) i Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd i arddangos, trosglwyddo, dosbarthu, atgynhyrchu, cyhoeddi, dyblygu, addasu, addasu, cyfieithu, creu gweithiau deilliadol, a fel arall defnyddiwch unrhyw un neu'r cyfan o'r Data Defnyddiwr ar unrhyw ffurf, cyfryngau neu dechnoleg sydd bellach yn hysbys neu ddim yn hysbys ar hyn o bryd mewn unrhyw fodd ac at unrhyw bwrpas a allai fod yn fuddiol i weithrediad y Safleoedd, darparu unrhyw Wasanaethau a / neu'r busnes y Defnyddiwr. Rydych yn cadarnhau ac yn gwarantu i Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd bod gennych yr holl hawliau, pŵer ac awdurdod sy'n angenrheidiol i roi'r drwydded uchod.

 1. Cyfrifon Aelodau

Rhaid i Ddefnyddiwr 4.1 fod wedi'i gofrestru ar y Safleoedd i gyrchu neu ddefnyddio rhai Gwasanaethau (cyfeirir at Ddefnyddiwr cofrestredig hefyd fel “Aelod”Isod). Ac eithrio gyda chymeradwyaeth Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd, dim ond un cyfrif aelod y gall un Defnyddiwr gofrestru ar y Safleoedd. Gall Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd ganslo neu derfynu cyfrif aelod Defnyddiwr os oes gan Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd resymau i amau ​​bod y Defnyddiwr wedi cofrestru neu reoli dau gyfrif aelod neu fwy ar yr un pryd. Ymhellach, gall Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd wrthod cais Defnyddiwr am gofrestriad am unrhyw reswm.
4.2 Wrth gofrestru ar y Safleoedd, bydd Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd yn aseinio cyfrif ac yn rhoi ID a chyfrinair aelod (bydd Defnyddiwr cofrestredig yn dewis yr olaf wrth gofrestru) i bob Defnyddiwr cofrestredig. Efallai bod gan gyfrif gyfrif e-bost ar y we gyda lle storio cyfyngedig i'r Aelod anfon neu dderbyn e-byst.
4.3 Mae set o ID Aelod a chyfrinair yn unigryw i un cyfrif. Bydd pob Aelod yn llwyr gyfrifol am gynnal cyfrinachedd a diogelwch eich ID Aelod a'ch cyfrinair ac am yr holl weithgareddau sy'n digwydd o dan eich cyfrif. Ni chaiff unrhyw Aelod rannu, aseinio na chaniatáu i berson arall y tu allan i endid busnes yr Aelod ddefnyddio'ch cyfrif Aelod, ID neu gyfrinair. Mae'r Aelod yn cytuno i hysbysu Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd ar unwaith os byddwch chi'n dod yn ymwybodol o unrhyw ddefnydd anawdurdodedig o'ch cyfrinair neu'ch cyfrif neu unrhyw achos arall o dorri diogelwch eich cyfrif.
Mae Aelod 4.4 yn cytuno bod yr holl weithgareddau sy'n digwydd o dan eich cyfrif (gan gynnwys heb gyfyngiad, postio unrhyw wybodaeth cwmni neu gynnyrch, clicio i dderbyn unrhyw Gytundebau neu reolau Ychwanegol, tanysgrifio i neu wneud unrhyw daliad am unrhyw wasanaethau, anfon e-byst gan ddefnyddio'r cyfrif e-bost neu anfon Bernir bod SMS) wedi'i awdurdodi gan yr Aelod.
Mae Aelod 4.5 yn cydnabod bod rhannu eich cyfrif ag unigolion eraill, neu ganiatáu i ddefnyddwyr lluosog y tu allan i'ch endid busnes ddefnyddio'ch cyfrif (gyda'i gilydd, “defnyddiau lluosog“), Gall achosi niwed anadferadwy i Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd neu Ddefnyddwyr eraill y Safleoedd. Bydd aelod yn indemnio Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd, ein cysylltiedigion, cyfarwyddwyr, gweithwyr, asiantau a chynrychiolwyr yn erbyn unrhyw golled neu iawndal (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i golli elw) a ddioddefir o ganlyniad i ddefnydd lluosog o'ch cyfrif . Mae'r Aelod hefyd yn cytuno, rhag ofn y bydd sawl defnydd o'ch cyfrif neu fethiant Aelod i gynnal diogelwch eich cyfrif, na fydd Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd yn atebol am unrhyw golled neu iawndal sy'n deillio o doriad o'r fath a bydd ganddo'r hawl i atal neu derfynu cyfrif Aelod heb atebolrwydd i'r Aelod.

 1. Cyfrifoldebau Aelod

5.1 Mae pob Aelod yn cynrychioli, yn gwarantu ac yn cytuno (a) bod gennych bŵer ac awdurdod llawn i dderbyn y Telerau, i roi'r drwydded a'r awdurdodiad ac i gyflawni'r rhwymedigaethau isod; (b) eich bod yn defnyddio'r Safleoedd a'r Gwasanaethau at ddibenion busnes yn unig; ac (c) y cyfeiriad a roddwch wrth gofrestru yw prif le busnes eich endid busnes. At ddibenion y ddarpariaeth hon, ni fydd cangen neu swyddfa gyswllt yn cael ei hystyried yn endid ar wahân a bydd eich prif le busnes yn cael ei ystyried yn un o'ch prif swyddfa.
Bydd yn ofynnol i Aelod 5.2 ddarparu gwybodaeth neu ddeunydd am eich endid, busnes neu gynhyrchion / gwasanaethau fel rhan o'r broses gofrestru ar y Safleoedd neu'ch defnydd o unrhyw Wasanaeth neu'r cyfrif aelod. Mae pob Aelod yn cynrychioli, yn gwarantu ac yn cytuno (a) bod gwybodaeth a deunydd o'r fath p'un a gyflwynwyd yn ystod y broses gofrestru neu wedi hynny trwy gydol parhad defnyddio'r Safleoedd neu'r Gwasanaeth yn wir, yn gywir, yn gyfredol ac yn gyflawn, a (b) y byddwch yn ei gynnal a newid yr holl wybodaeth a deunydd yn brydlon i'w gadw'n wir, yn gywir, yn gyfredol ac yn gyflawn.
5.3 Ar ôl dod yn Aelod, rydych chi'n cydsynio i gynnwys y wybodaeth gyswllt amdanoch chi yn ein Cronfa Ddata Prynwyr ac yn awdurdodi Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd a'n cysylltiedigion i rannu'r wybodaeth gyswllt â Defnyddwyr eraill neu fel arall ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol yn unol â hynny. gyda'r Polisi Preifatrwydd.
5.4 Mae pob Aelod yn cynrychioli, yn gwarantu ac yn cytuno (a) mai chi fydd yn llwyr gyfrifol am gael yr holl drwyddedau a chaniatâd trydydd parti angenrheidiol ynghylch unrhyw Ddata Defnyddiwr rydych chi'n ei gyflwyno, ei bostio neu ei arddangos; (b) nid yw unrhyw Ddata Defnyddiwr rydych chi'n ei gyflwyno, ei bostio neu ei arddangos yn torri nac yn torri unrhyw un o hawlfraint, patent, nod masnach, enw masnach, cyfrinachau masnach nac unrhyw hawliau personol neu berchnogol eraill unrhyw drydydd parti (“Hawliau Trydydd Parti”); (c) mae gennych yr hawl a'r awdurdod i werthu, masnachu, dosbarthu neu allforio neu gynnig gwerthu, masnachu, dosbarthu neu allforio'r cynhyrchion neu'r gwasanaethau a ddisgrifir yn y Data Defnyddiwr ac nid yw'r gwerthiant, masnach, dosbarthiad neu allforio neu gynnig o'r fath yn torri unrhyw Hawliau Trydydd Parti ac (ch) nid ydych chi a'ch cysylltiedig yn destun unrhyw gyfyngiadau masnach, sancsiynau na chyfyngiadau cyfreithiol eraill a ddeddfwyd gan unrhyw wlad, sefydliad rhyngwladol neu awdurdodaeth.
5.5 Mae pob Aelod yn cynrychioli, yn gwarantu ac yn cytuno ymhellach y bydd y Data Defnyddiwr rydych chi'n ei gyflwyno, ei bostio neu ei arddangos yn:
a) bod yn wir, yn gywir, yn gyflawn ac yn gyfreithlon;
b) peidio â bod yn ffug, yn gamarweiniol neu'n dwyllodrus;
c) peidio â chynnwys gwybodaeth sy'n ddifenwol, yn enllibus, yn fygythiol neu'n aflonyddu, yn anweddus, yn wrthwynebus, yn dramgwyddus, yn rhywiol eglur neu'n niweidiol i blant dan oed;
ch) peidio â chynnwys gwybodaeth sy'n wahaniaethol neu'n hyrwyddo gwahaniaethu ar sail hil, rhyw, crefydd, cenedligrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol neu oedran;
e) peidio â thorri'r Polisi Rhestru Cynnyrch, Telerau eraill nac unrhyw Gytundebau Ychwanegol cymwys
dd) peidio â thorri unrhyw gyfreithiau a rheoliadau cymwys (gan gynnwys heb gyfyngiad y rhai sy'n llywodraethu rheolaeth allforio, amddiffyn defnyddwyr, cystadleuaeth annheg, neu hysbysebu ffug) na hyrwyddo unrhyw weithgareddau a allai dorri unrhyw gyfreithiau a rheoliadau cymwys;
g) peidio â chynnwys unrhyw ddolen yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol ag unrhyw wefannau eraill sy'n cynnwys unrhyw gynnwys a allai dorri'r Telerau.
5.6 Mae pob Aelod yn cynrychioli, gwarantu a chytuno ymhellach y byddwch / yn:
a) cynnal eich gweithgareddau ar y Safleoedd yn unol ag unrhyw gyfreithiau a rheoliadau cymwys;
b) cynnal eich trafodion busnes gyda defnyddwyr eraill y Safleoedd yn ddidwyll;
c) cynnal eich gweithgareddau yn unol â'r Telerau ac unrhyw Gytundebau Ychwanegol cymwys;
d) peidio â defnyddio'r Gwasanaethau neu'r Safleoedd i dwyllo unrhyw berson neu endid (gan gynnwys heb gyfyngiad ar werthu eitemau wedi'u dwyn, defnyddio cardiau credyd / debyd wedi'u dwyn);
e) peidio â dynwared unrhyw berson neu endid, camliwio'ch hun na'ch cysylltiad ag unrhyw berson neu endid;
dd) peidio â chymryd rhan mewn sbamio neu we-rwydo;
g) peidio â chymryd rhan mewn unrhyw weithgareddau anghyfreithlon eraill (gan gynnwys heb gyfyngiad y rhai a fyddai'n gyfystyr â throsedd, a fyddai'n arwain at atebolrwydd sifil, ac ati) nac yn annog neu'n cadw at unrhyw weithgareddau anghyfreithlon;
h) peidio â chynnwys ymdrechion i gopïo, atgynhyrchu, ecsbloetio neu ddiarddel amrywiol gyfeiriaduron perchnogol, cronfeydd data a rhestrau Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.
i) peidio â chynnwys unrhyw firysau cyfrifiadurol na dyfeisiau a chodau dinistriol eraill sy'n cael yr effaith o niweidio, ymyrryd â, rhyng-gipio neu ddadleoli unrhyw feddalwedd neu system caledwedd, data neu wybodaeth bersonol;
j) peidio â chynnwys unrhyw gynllun i danseilio cyfanrwydd y data, y systemau neu'r rhwydweithiau a ddefnyddir gan Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd a / neu unrhyw ddefnyddiwr o'r Safleoedd neu gael mynediad heb awdurdod i ddata, systemau neu rwydweithiau o'r fath;
k) ddim, a'ch cyfarwyddwr (ion), swyddog (ion), partïon rheoli, partïon cysylltiedig, awdurdodaeth gyfreithiol lle mae unrhyw un o'r personau neu'r endidau uchod wedi'u trefnu neu nad oes ganddo weithrediadau, yn bersonau neu'n endidau sy'n ddarostyngedig i unrhyw sancsiynau economaidd neu dwyll unrhyw endidau llywodraethol, rhyngwladol neu reoleiddiol; a
l) peidio â chymryd rhan mewn unrhyw weithgareddau a fyddai fel arall yn creu unrhyw atebolrwydd am Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd neu ein cysylltiedig.

Ni chaiff Aelod 5.7 ddefnyddio'r cyfrif Gwasanaethau ac aelod i gymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n union yr un fath neu'n debyg i fusnes marchnad e-fasnach Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.
5.8 Os yw'r Aelod yn darparu canolwr busnes, mae'r Aelod yn cynrychioli, yn gwarantu ac yn cytuno eich bod wedi cael yr holl gydsyniadau, cymeradwyaethau ac hepgoriadau angenrheidiol gan eich partneriaid busnes a'ch cymdeithion i (a) weithredu fel canolwr eich busnes; (b) postio a chyhoeddi eu manylion cyswllt a'u gwybodaeth, llythyrau cyfeirio a sylwadau ar eu rhan; ac (c) y caiff trydydd partïon gysylltu â chanolwyr busnes o'r fath i gefnogi hawliadau neu ddatganiadau a wneir amdanoch chi. Rydych yn gwarantu ymhellach ac yn cytuno bod yr holl lythyrau cyfeirio a sylwadau yn wir ac yn gywir a gall trydydd partïon gysylltu â'r canolwyr busnes heb yr angen i gael eich caniatâd.
Mae Aelod 5.9 yn cytuno i ddarparu’r holl wybodaeth, deunyddiau a chymeradwyaeth angenrheidiol, a rhoi’r holl gymorth a chydweithrediad rhesymol sy’n angenrheidiol ar gyfer darpariaeth Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd o’r Gwasanaethau, gan werthuso a yw’r Aelod wedi torri’r Telerau a / neu drin unrhyw gŵyn yn erbyn yr Aelod. Os bydd methiant Aelod i wneud hynny yn arwain at oedi wrth ddarparu unrhyw Wasanaeth, neu ei atal neu ei derfynu, ni fydd yn ofynnol i Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. estyn y cyfnod gwasanaeth perthnasol ac ni fydd yn atebol am unrhyw golled neu iawndal yn deillio o'r fath oedi, ataliad neu derfynu.
5.10 Mae'r Aelod yn cydnabod ac yn cytuno na fydd yn ofynnol i Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd fonitro nac arfer unrhyw reolaeth olygyddol o gwbl dros gynnwys unrhyw neges neu ddeunydd neu wybodaeth a grëir, a gafwyd neu sy'n hygyrch trwy'r Gwasanaethau neu'r Safleoedd. Nid yw Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd yn cymeradwyo, gwirio nac ardystio cynnwys unrhyw sylwadau neu ddeunydd neu wybodaeth arall a wneir gan unrhyw Aelod. Mae pob Aelod yn llwyr gyfrifol am gynnwys eu cyfathrebiadau a gellir eu dal yn atebol yn gyfreithiol neu'n atebol am gynnwys eu sylwadau neu ddeunydd neu wybodaeth arall
5.11 Mae'r aelod yn cydnabod ac yn cytuno mai dim ond at fusnesau a'u cynrychiolwyr y gellir defnyddio'r Gwasanaethau at ddefnydd busnes ac nid ar gyfer defnyddwyr unigol neu at ddefnydd personol.
5.12 Mae'r Aelod yn cydnabod ac yn cytuno bod pob Aelod yn llwyr gyfrifol am gadw at gyfreithiau a rheoliadau cymwys yn ei briod awdurdodaethau i sicrhau bod pob defnydd o'r Wefan a'r Gwasanaethau yn cydymffurfio â'r un peth.

 1. Toriadau gan Aelodau

6.1 Mae Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd yn cadw'r hawl yn ôl ein disgresiwn llwyr i dynnu, addasu neu wrthod unrhyw Ddata Defnyddiwr rydych chi'n ei gyflwyno, ei bostio neu ei arddangos ar y Safleoedd yr ydym ni'n credu'n rhesymol eu bod yn anghyfreithlon, yn torri'r Telerau, a allai fod yn ddarostyngedig i Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd neu ein cysylltiedig ag atebolrwydd, neu fel arall fe'i canfyddir yn amhriodol ym marn Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd.
6.2 Os bydd unrhyw Aelod yn torri unrhyw Delerau, neu os oes gan Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd sail resymol i gredu bod Aelod yn torri unrhyw Delerau, bydd gan Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd yr hawl i gymryd camau disgyblu o'r fath fel y mae'n ei ystyried yn briodol, gan gynnwys heb gyfyngiad: (i) atal neu derfynu cyfrif yr Aelod ac unrhyw a phob cyfrif y penderfynir ei fod yn gysylltiedig â'r cyfrif hwnnw gan Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd yn ôl ei ddisgresiwn; (ii) cyfyngu, israddio, atal neu derfynu tanysgrifiad, mynediad i, neu ddefnydd cyfredol neu yn y dyfodol o unrhyw Wasanaeth; (iii) dileu unrhyw restrau cynnyrch neu Ddata Defnyddiwr arall y mae'r Aelod wedi'i gyflwyno, ei bostio neu ei arddangos, neu osod cyfyngiadau ar nifer y rhestrau cynnyrch neu'r Data Defnyddiwr y caiff yr Aelod eu postio neu eu harddangos; (iv) gosod cyfyngiadau eraill ar ddefnydd yr Aelod o unrhyw nodweddion neu swyddogaethau unrhyw Wasanaeth fel y gall Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd ystyried yn briodol yn ôl ei ddisgresiwn llwyr; a (v) unrhyw gamau unioni, disgyblaeth neu gosbau eraill y bydd Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. yn eu hystyried yn angenrheidiol neu'n briodol yn ôl ei ddisgresiwn llwyr.
6.3 Heb gyfyngu ar gyffredinolrwydd darpariaethau'r Telerau, byddai Aelod yn cael ei ystyried yn torri'r Telerau o dan unrhyw un o'r amgylchiadau a ganlyn:
a) ar gŵyn neu hawliad gan unrhyw drydydd parti, mae gan Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd sail resymol i gredu bod yr Aelod hwnnw wedi methu â chyflawni'ch contract gyda'r trydydd parti hwnnw yn fwriadol neu'n sylweddol gan gynnwys heb gyfyngiad lle mae'r Aelod wedi methu â chyflawni unrhyw eitemau a archebir gan drydydd parti o'r fath ar ôl derbyn y pris prynu, neu lle mae'r Aelod wedi cyflwyno'n sylweddol yn methu â chwrdd â'r telerau a'r disgrifiadau a amlinellir yn eich contract gyda'r trydydd parti hwnnw,
b) Mae gan Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd sail resymol i amau ​​bod yr Aelod hwnnw wedi defnyddio cerdyn credyd wedi'i ddwyn neu wybodaeth ffug neu gamarweiniol arall mewn unrhyw drafodiad gyda gwrth-barti,
c) Mae gan Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd sail resymol i amau ​​nad yw unrhyw wybodaeth a ddarperir gan yr Aelod yn gyfredol nac yn gyflawn neu ei bod yn anwir, yn wallus neu'n gamarweiniol, neu'n
d) Mae Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd yn credu y gallai gweithredoedd yr Aelod achosi colled ariannol neu atebolrwydd cyfreithiol i Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd neu ein cysylltiedigion neu unrhyw Ddefnyddwyr eraill.
Mae 6.4 Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd yn cadw'r hawl i gydweithredu'n llawn ag awdurdodau llywodraethol, ymchwilwyr preifat a / neu drydydd partïon anafedig wrth ymchwilio i unrhyw gamwedd troseddol neu sifil a amheuir. Ymhellach, gall Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd ddatgelu hunaniaeth a gwybodaeth gyswllt yr Aelod, os bydd llywodraeth neu gorff gorfodaeth cyfraith, trydydd parti anafedig yn gofyn amdano, neu o ganlyniad i subpoena neu achos cyfreithiol arall. Ni fydd Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd yn atebol am iawndal na chanlyniadau sy'n deillio o ddatgeliad o'r fath, ac mae'r Aelod yn cytuno i beidio â dwyn unrhyw gamau na hawliad yn erbyn Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd am ddatgeliad o'r fath.
6.5 Os yw Aelod yn torri'r Telerau, mae Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd hefyd yn cadw'r hawl i gyhoeddi cofnodion y fath doriad ar y Safleoedd. Os yw torri o’r fath yn cynnwys neu os amheuir yn rhesymol ei fod yn cynnwys gweithgareddau anonest neu dwyllodrus, mae Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd hefyd yn cadw’r hawl i ddatgelu cofnodion y fath doriad i’n cysylltiedig gan gynnwys heb gyfyngiad CJ +, Taliad!, Ac ati. Yiwu Cute o’r fath. Gall cysylltiedigion Jewelry Co, Ltd osod cyfyngiad ar, atal neu derfynu defnydd yr Aelod o'r holl wasanaethau neu ran o'r gwasanaethau a ddarperir gan aelodau cysylltiedig o'r fath i'r Aelod, cymryd camau adfer eraill, a chyhoeddi'r cofnodion ynghylch torri'r Aelod o'r Telerau ar y gwefannau a weithredir gan neu a reolir gan gwmnïau cysylltiedig Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd.
Gall 6.6 Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd, ar unrhyw adeg ac yn ôl ein disgresiwn rhesymol, osod cyfyngiadau ar, atal neu derfynu defnydd yr Aelod o unrhyw Wasanaeth neu'r Safleoedd heb fod yn atebol i'r Aelod os yw Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd wedi derbyn rhybudd bod yr Aelod yn torri unrhyw gytundeb neu ymgymeriad ag unrhyw aelod cyswllt o Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd gan gynnwys heb gyfyngiad CJ +, Taliad! ac mae torri o'r fath yn cynnwys neu'n cael ei amau'n rhesymol o gynnwys gweithgareddau anonest neu dwyllodrus. Bydd gan Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd yr hawl i gyhoeddi cofnodion y fath doriad ar y Safleoedd. Ni fydd yn ofynnol i Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd ymchwilio i doriad o'r fath na gofyn am gadarnhad gan yr Aelod.
6.7 Mae pob Aelod yn cytuno i indemnio Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd, ein cysylltiedigion, cyfarwyddwyr, gweithwyr, asiantau a chynrychiolwyr a'u dal yn ddiniwed, rhag unrhyw iawndal, colledion, hawliadau a rhwymedigaethau (gan gynnwys costau cyfreithiol yn llawn) sail indemniad) a all ddeillio o'ch cyflwyno, postio neu arddangos unrhyw Ddata Defnyddiwr, o'ch defnydd o'r Safleoedd neu'r Gwasanaethau, neu o'ch torri ar y Telerau.
6.8 Mae pob Aelod yn cytuno ymhellach nad yw Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd yn gyfrifol, ac ni fydd yn atebol i chi nac unrhyw un arall am unrhyw Ddata Defnyddiwr neu ddeunydd arall a drosglwyddir dros y Safleoedd, gan gynnwys twyllodrus, celwyddog, camarweiniol, anghywir, difenwol. , deunydd tramgwyddus neu anghyfreithlon a bod y risg o ddifrod o ddeunydd o'r fath yn gorwedd yn gyfan gwbl ar bob Aelod. Mae Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd yn cadw'r hawl, ar ein traul ein hunain, i gymryd yn ganiataol amddiffyniad a rheolaeth unigryw unrhyw fater sydd fel arall yn destun indemniad gan yr Aelod, ac os felly bydd yr Aelod yn cydweithredu ag Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd wrth honni unrhyw amddiffynfeydd sydd ar gael.

 1. Trafodion Rhwng Prynwyr a Gwerthwyr

7.1 Trwy'r Safleoedd, mae Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd yn darparu llwyfannau electronig ar y we ar gyfer cyfnewid gwybodaeth rhwng prynwyr a gwerthwyr cynhyrchion a gwasanaethau. Mae Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd hefyd yn darparu llwyfannau trafodion electronig ar y we i Aelodau osod, derbyn, dod i gasgliad, rheoli a chyflawni gorchmynion ar gyfer darparu cynhyrchion a gwasanaethau ar-lein o fewn y Safleoedd yn ddarostyngedig i delerau'r Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd Cytundeb Gwasanaethau Trafodion. Fodd bynnag, ar gyfer unrhyw Wasanaethau, nid yw Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd yn cynrychioli naill ai'r gwerthwr na'r prynwr mewn trafodion penodol. Nid yw Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd yn rheoli ac nid yw'n atebol nac yn gyfrifol am ansawdd, diogelwch, cyfreithlondeb nac argaeledd y cynhyrchion neu'r gwasanaethau a gynigir i'w gwerthu ar y Safleoedd na gallu'r gwerthwyr i gwblhau gwerthiant neu'r gallu prynwyr i gwblhau pryniant.
7.2 Gwneir defnyddwyr trwy hyn yn ymwybodol y gallai fod risg o ddelio â phobl sy'n gweithredu o dan esgus ffug. Mae Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd yn defnyddio sawl techneg i wirio cywirdeb gwybodaeth benodol y mae ein Defnyddwyr sy'n talu yn ei darparu inni pan fyddant yn cofrestru ar gyfer gwasanaeth aelodaeth sy'n talu ar y Safleoedd. Fodd bynnag, oherwydd bod dilysu defnyddwyr ar y Rhyngrwyd yn anodd, ni all ac nid yw Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd yn cadarnhau hunaniaeth honedig pob Defnyddiwr (gan gynnwys, heb gyfyngiad, talu Aelodau). Rydym yn eich annog i ddefnyddio amryw o ffyrdd, yn ogystal â synnwyr cyffredin, i werthuso gyda phwy rydych chi'n delio.
7.3 Mae pob Defnyddiwr yn cydnabod ei fod yn cymryd yn llawn y risgiau o gynnal unrhyw drafodion prynu a gwerthu mewn cysylltiad â defnyddio'r Safleoedd neu'r Gwasanaethau, a'i fod yn cymryd yn llawn y risgiau o atebolrwydd neu niwed o unrhyw fath mewn cysylltiad â gweithgaredd dilynol o unrhyw fath. yn ymwneud â chynhyrchion neu wasanaethau sy'n destun trafodion sy'n defnyddio'r Safleoedd. Bydd risgiau o'r fath yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, gamliwio cynhyrchion a gwasanaethau, cynlluniau twyllodrus, ansawdd anfoddhaol, methu â bodloni manylebau, cynhyrchion diffygiol neu beryglus, cynhyrchion anghyfreithlon, oedi neu ddiffyg wrth gyflenwi neu dalu, cam-gyfrifo costau, torri gwarant, torri contract a damweiniau cludo. Mae risgiau o'r fath hefyd yn cynnwys y risgiau y gall cynhyrchu, mewnforio, allforio, dosbarthu, cynnig, arddangos, prynu, gwerthu a / neu ddefnyddio cynhyrchion neu wasanaethau a gynigir neu a arddangosir ar y Safleoedd dorri neu y gellir honni eu bod yn torri Hawliau Trydydd Parti, a y risg y gall Defnyddiwr fynd i gostau amddiffyn neu gostau eraill mewn cysylltiad â honiad trydydd partïon o Hawliau Trydydd Parti, neu mewn cysylltiad ag unrhyw honiadau gan unrhyw barti bod ganddo hawl i amddiffyniad neu indemniad mewn perthynas â honiadau o hawliau, galwadau neu hawliadau gan hawlwyr Hawliau Trydydd Parti. Mae risgiau o'r fath hefyd yn cynnwys y risgiau y mae defnyddwyr, prynwyr eraill, defnyddwyr terfynol cynhyrchion neu eraill sy'n honni eu bod wedi dioddef anafiadau neu niwed yn ymwneud â chynhyrchion a gafwyd yn wreiddiol gan Ddefnyddwyr y Safleoedd o ganlyniad i drafodion prynu a gwerthu mewn cysylltiad â defnyddio'r Safleoedd. gall ddioddef niwed a / neu honni honiadau sy'n codi o'u defnydd o gynhyrchion o'r fath. Cyfeirir at yr holl risgiau uchod o hyn ymlaen fel “Risgiau Trafodiad”. Mae pob Defnyddiwr yn cytuno na fydd Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd yn atebol nac yn gyfrifol am unrhyw iawndal, hawliadau, rhwymedigaethau, costau, niwed, anghyfleustra, aflonyddwch busnes neu wariant o unrhyw fath a allai godi o ganlyniad i unrhyw gysylltiad ag ef neu mewn cysylltiad ag ef. Peryglon Trafodiad.
7.4 Defnyddwyr sy'n llwyr gyfrifol am holl delerau ac amodau'r trafodion a gynhelir ar, trwy neu o ganlyniad i ddefnyddio'r Safleoedd neu'r Gwasanaethau, gan gynnwys, heb gyfyngiad, telerau ynghylch talu, ffurflenni, gwarantau, cludo, yswiriant, ffioedd, trethi, teitl, trwyddedau, dirwyon, trwyddedau, trin, cludo a storio.
Mae Defnyddiwr 7.5 yn cytuno i ddarparu'r holl wybodaeth a deunyddiau fel sy'n ofynnol yn rhesymol gan Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd mewn cysylltiad â'ch trafodion a gynhaliwyd ar, trwy neu o ganlyniad i ddefnyddio'r Safleoedd neu'r Gwasanaethau. Mae gan Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd yr hawl i atal neu derfynu cyfrif unrhyw Ddefnyddiwr os yw'r Defnyddiwr yn methu â darparu'r wybodaeth a'r deunyddiau gofynnol.
7.6 Os bydd gan unrhyw Ddefnyddiwr anghydfod ag unrhyw barti mewn trafodiad, mae Defnyddiwr o'r fath yn cytuno i ryddhau ac indemnio Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd (a'n hasiantau, cysylltiedigion, cyfarwyddwyr, swyddogion a gweithwyr) o bob hawliad, galw , gweithredoedd, achos, costau, treuliau ac iawndal (gan gynnwys heb gyfyngiad unrhyw iawndal gwirioneddol, arbennig, cysylltiedig neu ganlyniadol) sy'n deillio o drafodiad o'r fath neu mewn cysylltiad ag ef.

 1. Cyfyngiad ar Atebolrwydd

8.1 I'R UCHAFSWM ESTYNIAD A GANIATEIR GAN Y GYFRAITH, Y GWASANAETHAU A DDARPERIR GAN YIWU CUTE JEWELRY CO., LTD. AR NEU DRWY'R SAFLEOEDD YN CAEL EU DARPARU “FEL Y MAE”, “FEL SYDD AR GAEL” A “GYDA HOLL FAULTS”, A YIWU CUTE JEWELRY CO., LTD. YMA YMWADIAD YN UNIG Â UNRHYW BOB RHYFEDD, MYNEGAI NEU'N GWEITHREDU, YN CYNNWYS OND NID YW'N CYFYNGEDIG, UNRHYW RHYFEDDAU O AMOD, ANSAWDD, HYFFORDDIANT, PERFFORMIAD, HYGYRCHEDD, PERTHNASOLDEB, PERTHNASOLDEB NEU RHANBARTH. MAE POB RHYFEDD SYLW, SYLWADAU, AMODAU, A DEALLTWRIAETH YN CAEL EU GWAHARDD YMA.
8.2 I'R ESTYNIAD UCHAFSWM A GANIATEIR GAN Y GYFRAITH, YIWU CUTE JEWELRY CO., LTD. YN GWNEUD DIM CYNRYCHIOLAETHAU NEU RHYBUDDION AM Y DILYSU, HYGYRCHEDD, CYWIRDEB, PERTHNASEDD, ANSAWDD, SEFYDLIAD, CWBLHAU NEU BRESENNOL UNRHYW WYBODAETH A DDARPARIR AR Y SAFLE NEU DRWY'R SAFLE; YIWU CUTE JEWELRY CO., LTD. NID YW'N CYNRYCHIOLI nac YN RHYBUDDIO NAD YW'R GWEITHGYNHYRCHU, PWYSIG, ALLFORIO, DOSBARTHU, CYNNIG, ARDDANGOS, PRYNU, GWERTHU A / NEU DDEFNYDDIO CYNHYRCHION NEU WASANAETHAU A GYNIGIR NEU DDARPARU AR Y SAFLEOEDD YN DERBYN UNRHYW HAWL RHAN; A YIWU CUTE JEWELRY CO., LTD. YN GWNEUD DIM CYNRYCHIOLAETHAU NEU RHYBUDDION UNRHYW FATH SY'N CYNNWYS UNRHYW GYNNYRCH NEU WASANAETH A GYNIGIR NEU WEDI EI DARPARU AR Y SAFLEOEDD.
8.3 Mae unrhyw ddeunydd sy'n cael ei lawrlwytho neu ei gael fel arall trwy'r Safleoedd yn cael ei wneud yn ôl disgresiwn a risg pob Defnyddiwr ac mae pob Defnyddiwr yn llwyr gyfrifol am unrhyw ddifrod i system gyfrifiadurol Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd neu golli data a allai ddeillio o'r lawrlwytho unrhyw ddeunydd o'r fath. Ni chaiff unrhyw gyngor na gwybodaeth, boed ar lafar neu'n ysgrifenedig, a gafwyd gan unrhyw Ddefnyddiwr gan Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd neu trwy'r Safleoedd neu oddi yno greu unrhyw warant na nodir yn benodol yma.
8.4 Gall y Safleoedd sicrhau bod gwasanaethau Defnyddiwr neu gynhyrchion a ddarperir gan drydydd partïon annibynnol ar gael. Ni wneir unrhyw warant na chynrychiolaeth mewn perthynas â gwasanaethau neu gynhyrchion o'r fath. Ni fydd Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd a'n cysylltiedigion yn atebol am unrhyw wasanaethau neu gynhyrchion o'r fath.
8.5 Mae pob Defnyddiwr trwy hyn yn cytuno i indemnio ac arbed Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd., ein cysylltiedigion, cyfarwyddwyr, swyddogion a gweithwyr yn ddiniwed, o unrhyw golledion, hawliadau, rhwymedigaethau (gan gynnwys costau cyfreithiol ar sail indemniad llawn) a all godi o ddefnydd Defnyddiwr o'r Safleoedd neu'r Gwasanaethau (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i arddangos gwybodaeth Defnyddiwr o'r fath ar y Safleoedd) neu o'ch torri ar unrhyw un o delerau ac amodau'r Telerau. Mae pob Defnyddiwr trwy hyn yn cytuno ymhellach i indemnio ac arbed Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd, ein cysylltiedigion, cyfarwyddwyr, swyddogion a gweithwyr yn ddiniwed, rhag unrhyw golledion, iawndal, hawliadau, rhwymedigaethau (gan gynnwys costau cyfreithiol ar sail indemniad llawn) sydd gall ddeillio o dorri'r Defnyddiwr o unrhyw sylwadau a gwarantau a wnaed gan y Defnyddiwr i Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i'r rhai a nodir yn Adran 5 isod.
8.6 Mae pob Defnyddiwr trwy hyn yn cytuno ymhellach i indemnio ac arbed Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd, ein cysylltiedigion, cyfarwyddwyr, swyddogion a gweithwyr yn ddiniwed, o unrhyw golledion, iawndal, hawliadau, rhwymedigaethau (gan gynnwys costau cyfreithiol ar sail indemniad llawn) a all godi, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, o ganlyniad i unrhyw hawliadau a honnir gan hawlwyr Hawliau Trydydd Parti neu drydydd partïon eraill sy'n ymwneud â chynhyrchion a gynigir neu a arddangosir ar y Safleoedd. Mae pob Defnyddiwr trwy hyn yn cytuno ymhellach nad yw Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd yn gyfrifol ac na fydd yn atebol i chi, am unrhyw ddeunydd a bostir gan eraill, gan gynnwys deunydd difenwol, tramgwyddus neu anghyfreithlon a bod y risg o iawndal o ddeunydd o'r fath yn gorffwys yn llwyr. gyda phob Defnyddiwr. Mae Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd yn cadw'r hawl, ar ein traul ein hunain, i gymryd yn ganiataol amddiffyniad a rheolaeth unigryw unrhyw fater sydd fel arall yn destun indemniad gennych chi, ac os felly byddwch chi'n cydweithredu ag Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd yn honni unrhyw amddiffynfeydd sydd ar gael.
Ni fydd 8.7 Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd yn atebol am unrhyw iawndal arbennig, uniongyrchol, anuniongyrchol, cosbol, cysylltiedig neu ganlyniadol nac unrhyw iawndal o gwbl (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i iawndal am golli elw neu gynilion, ymyrraeth busnes, colli gwybodaeth), p'un ai mewn contract, esgeulustod, camwedd, ecwiti neu fel arall neu unrhyw iawndal arall sy'n deillio o unrhyw un o'r canlynol.
a) y defnydd neu'r anallu i ddefnyddio'r Safleoedd neu'r Gwasanaethau;
b) unrhyw ddiffyg mewn nwyddau, samplau, data, gwybodaeth neu wasanaethau a brynwyd neu a gafwyd gan Ddefnyddiwr neu unrhyw drydydd parti arall trwy'r Safleoedd;
c) torri Hawliau Trydydd Parti neu hawliadau neu alwadau y gall gweithgynhyrchu, mewnforio, allforio, dosbarthu, cynnig, arddangos, prynu, gwerthu a / neu ddefnyddio cynhyrchion neu wasanaethau a gynigir neu a arddangosir ar y Safleoedd dorri neu y gellir honni eu bod yn torri Hawliau Trydydd Parti; neu hawliadau gan unrhyw barti bod ganddynt hawl i amddiffyniad neu indemniad mewn perthynas â honiadau o hawliau, galwadau neu hawliadau gan hawlwyr Hawliau Trydydd Parti;
ch) mynediad heb awdurdod gan drydydd partïon i ddata neu wybodaeth breifat unrhyw Ddefnyddiwr;
e) datganiadau neu ymddygiad unrhyw Ddefnyddiwr y Safleoedd; neu;
f) unrhyw faterion sy'n ymwneud â Gwasanaethau sy'n codi, gan gynnwys esgeulustod.
8.8 Er gwaethaf unrhyw un o'r darpariaethau uchod, atebolrwydd cyfanredol Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd, ein gweithwyr, asiantau, cysylltiedigion, cynrychiolwyr neu unrhyw un sy'n gweithredu ar ein rhan mewn perthynas â phob Defnyddiwr am bob hawliad sy'n deillio o ddefnyddio'r Safleoedd. neu Cyfyngir Gwasanaethau yn ystod unrhyw flwyddyn galendr i'r mwyaf o (a) swm y ffioedd y mae'r Defnyddiwr wedi'i dalu i Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd neu ein cysylltiedigion yn ystod y flwyddyn galendr a (b) yr uchafswm a ganiateir yn y cyfraith berthnasol. Ni fydd y frawddeg flaenorol yn atal y gofyniad gan y Defnyddiwr i brofi iawndal gwirioneddol. Rhaid ffeilio pob hawliad sy'n codi o ddefnyddio'r Safleoedd neu'r Gwasanaethau cyn pen blwyddyn (1) o'r dyddiad y cododd achos y weithred neu unrhyw gyfnod hirach a ragnodir o dan unrhyw gyfraith berthnasol sy'n llywodraethu'r Tymor Defnydd hwn.
8.9 Bydd cyfyngiadau a gwaharddiadau atebolrwydd i chi o dan y Telerau yn berthnasol i'r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith a byddant yn berthnasol p'un a yw Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. wedi cael gwybod neu a ddylai fod wedi bod yn ymwybodol o'r posibilrwydd o unrhyw beth o'r fath. colledion yn codi.

 1. Force Majeure

9.1 Ni fydd Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd o dan unrhyw amgylchiadau yn atebol am unrhyw oedi neu fethiant neu darfu ar y cynnwys neu'r gwasanaethau a ddarperir trwy'r Safleoedd sy'n deillio yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol o weithredoedd natur, grymoedd neu achosion y tu hwnt i'n rheolaeth resymol, gan gynnwys heb gyfyngiad, methiannau Rhyngrwyd, cyfrifiadur, telathrebu nac unrhyw fethiannau offer eraill, methiannau pŵer trydanol, streiciau, anghydfodau llafur, terfysgoedd, gwrthryfeloedd, aflonyddwch sifil, prinder llafur neu ddeunyddiau, tanau, llifogydd, stormydd, ffrwydradau, gweithredoedd Duw, rhyfel , gweithredoedd llywodraethol, gorchmynion llysoedd neu dribiwnlysoedd domestig neu dramor neu ddiffyg perfformiad trydydd partïon.

 1. Hawliau Eiddo Deallusol

10.1 Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd yw unig berchennog neu ddeiliad trwydded cyfreithlon yr holl hawliau a diddordebau yn y Safleoedd a Chynnwys y Wefan. Mae'r Safleoedd a Chynnwys y Wefan yn ymgorffori cyfrinachau masnach a hawliau eiddo deallusol eraill a ddiogelir o dan hawlfraint fyd-eang a deddfau eraill. Bydd yr holl deitl, perchnogaeth, a hawliau eiddo deallusol yn y Safleoedd a Chynnwys y Wefan yn aros gyda Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd., ein cysylltiedigion neu drwyddedwyr Cynnwys y Wefan, yn ôl fel y digwydd. Trwy hyn cedwir pob hawl na hawlir fel arall o dan y Telerau neu gan Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd.
Efallai y bydd gan 10.2 Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd drydydd partïon annibynnol sy'n ymwneud â darparu'r Gwasanaethau (ee darparwyr y gwasanaeth dilysu a gwirio). Ni chewch ddefnyddio unrhyw nod masnach, nod gwasanaeth na logo trydydd partïon annibynnol o'r fath heb gymeradwyaeth ysgrifenedig ymlaen llaw gan bartïon o'r fath.

 1. Hysbysiadau

11.1 Rhaid i bob rhybudd neu alwad gyfreithiol i neu ar Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd gael ei wneud yn ysgrifenedig a'i anfon at Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd yn bersonol, trwy negesydd, post ardystiedig, neu ffacs i'r endid a'r cyfeiriad canlynol: Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd yng Ngweriniaeth Pobl Tsieina, Fashion Necklace Jewelry Co, Ltd yn Hongkong, CJ Trade Corp yn UDA (fel y digwydd efallai), # 70383 5th Street, Llawr 5th, Giât 97, Dosbarth 5, Marchnad Futian, Yiwu, Zhejiang Attn: CJdropshipping. Bydd yr hysbysiadau yn effeithiol pan dderbynnir hwy gan Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd mewn unrhyw un o'r dulliau uchod.
11.2 Bydd yr holl hysbysiadau neu alwadau cyfreithiol i Ddefnyddiwr neu arnynt yn effeithiol os cânt eu danfon yn bersonol, eu hanfon trwy negesydd, post ardystiedig, trwy ffacs neu e-bost i'r ohebiaeth, ffacs neu gyfeiriad e-bost hysbys diwethaf a ddarperir gan y Defnyddiwr i Yiwu Cute Jewelry Co ., Cyf., Neu trwy bostio rhybudd neu alw o'r fath ar ardal o'r Safleoedd sy'n hygyrch i'r cyhoedd heb dâl. Bernir bod y Defnyddiwr hwnnw wedi derbyn rhybudd i Ddefnyddiwr os a phryd.
a) Mae Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd yn gallu dangos bod cyfathrebu, p'un ai ar ffurf gorfforol neu electronig, wedi'i anfon at y Defnyddiwr hwnnw, neu
b) yn syth ar Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd yn postio rhybudd o'r fath ar ardal o'r Safleoedd sydd ar gael i'r cyhoedd yn ddi-dâl.
11.3 Rydych yn cytuno bod yr holl gytundebau, hysbysiadau, gofynion, datgeliadau a chyfathrebiadau eraill y mae Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd yn eu hanfon atoch yn electronig yn bodloni'r gofyniad cyfreithiol y dylai cyfathrebu o'r fath fod yn ysgrifenedig.

 1. Darpariaethau Cyffredinol

12.1 Yn ddarostyngedig i unrhyw Gytundebau Ychwanegol, mae'r Telerau'n ffurfio'r cytundeb cyfan rhyngoch chi ac Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd o ran ac yn llywodraethu eich defnydd o'r Safleoedd a'r Gwasanaethau, gan ddisodli unrhyw gytundebau ysgrifenedig neu lafar blaenorol mewn perthynas â'r un pwnc mater yma.
12.2 Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd ac rydych chi'n gontractwyr annibynnol, ac nid oes unrhyw berthynas asiantaeth, partneriaeth, menter ar y cyd, cyflogai-cyflogwr na masnachfreiniwr-fasnachfraint wedi'i fwriadu na'i greu gan y Telerau.
12.3 Os bernir bod unrhyw un o ddarpariaethau'r Telerau yn annilys neu'n anorfodadwy, bydd darpariaeth o'r fath yn cael ei dileu a bydd y darpariaethau sy'n weddill yn parhau'n ddilys ac yn cael eu gorfodi.
Mae Penawdau 12.4 at ddibenion cyfeirio yn unig ac nid ydynt mewn unrhyw ffordd yn diffinio, cyfyngu, llunio na disgrifio cwmpas na maint yr adran honno.
Ni fydd methiant 12.5 Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd i orfodi unrhyw hawl neu fethiant i weithredu mewn perthynas ag unrhyw doriad gennych chi o dan y Telerau yn ildiad o'r hawl honno nac yn hepgoriad o Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd. hawl i weithredu mewn perthynas â thoriadau dilynol neu debyg.
Bydd gan 12.6 Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd yr hawl i aseinio’r Telerau (gan gynnwys ein holl hawliau, teitlau, buddion, buddion, a rhwymedigaethau a dyletswyddau yn y Telerau i unrhyw berson neu endid (gan gynnwys unrhyw gysylltiadau ag Yiwu Cute Jewelry Ni chewch aseinio, yn gyfan gwbl neu'n rhannol, y Telerau i unrhyw berson neu endid.
12.7 Os ydych o'r tu allan i dir mawr Tsieina, bydd y Telerau'n cael eu llywodraethu gan gyfreithiau Hong Kong heb ystyried ei ddarpariaethau gwrthdaro cyfraith ac mae'r partïon yn y Telerau'n cytuno i ymostwng i awdurdodaeth unigryw llysoedd Hong Kong. Os ydych yn dod o dir mawr Tsieina, bydd y Telerau'n cael eu llywodraethu gan gyfreithiau Gweriniaeth Pobl Tsieina heb ystyried ei ddarpariaethau gwrthdaro cyfraith ac mae'r partïon yn y Telerau'n cytuno i ymostwng i awdurdodaeth unigryw llysoedd Gweriniaeth y Bobl China.

Sylwadau Facebook