fbpx
Èske Dropshipping ki soti nan Lachin toujou vo li nan 2019?
06 / 25 / 2019
Kesyon Taks ak Kesyon yo mande anpil sou Enpòte nan men Inyon Ewopeyen an
06 / 26 / 2019

US la gen twa kalite prensipal taks enpoze ki se federal, eta a ak taks gouvènman lokal yo. Federal ak eta a taks yo konplètman separe epi yo chak gen pwòp otorite li fè ou peye taks. Chak eta gen pwòp sistèm taks li ki separe de lòt eta yo. Taks sa yo aplike sou revni, pewòl, lavant, pwopriyete, dividann, enpòtasyon ak pwopriyete kòm byen ke frè diferan.

Taks sou prelve sou revni nè moun ak kòporasyon pa federal. Pifò eta a ak kèk gouvènman lokal yo, sitwayen yo ak rezidan yo ap aplike sou revni atravè lemond ak se yon kredi pèmèt pou taks etranje yo.

Lè ou kòmanse yon biznis dropshipping oswa lòt biznis èkomèrs nan peyi Etazini, ou bezwen konnen sou taks biznis li yo ak peye taks.

Estrikti biznis yo

Li enpòtan pou w konprann egzijans taks federal, eta, ak lokal ou tankou yon pwopriyetè biznis. Sa ap ede ou ranpli taks ou byen epi fè peman yo alè. Lè w ap kòmanse yon biznis, ou dwe deside ki fòm nan antite biznis etabli. Fòm nan biznis detèmine ki fòm taks sou revni ou gen ranpli. Fòm ki pi komen nan biznis yo se pwopriyetè sèl la, patenarya, sosyete, ak sosyete S. Yon Konpayi Responsablite Limite (LLC) se yon estrikti biznis ki pèmèt pa lwa eta a. Legal ak taks konsiderasyon antre nan chwazi yon estrikti biznis.

Konpare karakteristik jeneral estrikti biznis yo, men sonje ke règ pwopriyetè, responsablite, taks, ak kondisyon pou ranpli pou chak estrikti biznis ka varye selon eta a.

Nimewo Idantifikasyon Anplwayè (EIN)

Pifò biznis mande pou yon nimewo idantifikasyon anplwayè (EIN). EIN ou a se nimewo taks federal ou. Ou ta dwe jwenn youn imedyatman apre ou enskri pou yon nouvo biznis.

Si ou bezwen yon EIN, vle konnen ki jan yo ka resevwa yon EIN oswa kisa w dwe fè lè ou pèdi oswa deplase ou, tanpri chèche konnen soti nan IRS la.

Kalite Taks sou Biznis

 • Taks sou revni

Tout biznis, eksepte patenarya, dwe ranpli epi peye taks sou nenpòt revni ou touche oswa resevwa pandan ane a. Patenarya ranpli yon retounen enfòmasyon anyèl rapòte revni, pwogrè, pèt, ak lòt enfòmasyon taks enpòtan. Prèske chak eta enpoze yon taks sou revni biznis oswa antrepriz, menm si chak eta ak lokalite gen lwa taks pwòp li yo.

 • Travay taks

Si ou gen anplwaye, gen egzijans taks federal pou sa ou dwe peye ak fòm ou dwe ranpli. Taks sou travay sa yo gen ladan Sekirite Sosyal ak taks Medicare, federal taks sou dediksyon, ak federal chomaj (FUTA) taks. Nan tout eta yo, biznis yo dwe peye asirans konpansasyon travayè eta ak asirans chomaj.

 • Taks endirèk

Gouvènman federal la taks biznis ki fabrike oswa vann sèten pwodwi. Ou ka gen pou peye taks sa a nan lòt sitiyasyon, menm si biznis ou itilize divès kalite ekipman, fasilite, oswa lòt pwodwi.

 • Taks sou pwopriyete

Taks sou pwopriyete yo anjeneral kolekte pa eta ou oswa gouvènman lokal ou a. Eta ou etabli direktiv yo anba ki gouvènman lokal ka enpoze taks sou pwopriyete. Chak nan eta yo 50 gen kritè pwòp li yo pou sa ki pwopriyete se peye taks sou.

Gen kèk eta ki pèmèt kominote lokal yo peye pwopriyete reyèl. Sa gen ladan peyi ak atik ki pèmanan tache nan peyi a. Pwopriyete Imobilye gen ladan kay, faktori, ke, ak kondominyòm.

Etazini ka pèmèt gouvènman lokal yo peye pwopriyete pèsonèl. Sa konsiste de pwopriyete ki mobil, tankou bato, machin, bijou, avyon, òdinatè, ekipman, zouti, ak mèb.

Kantite lajan taks ou dwe peye a kalkile sou valè total pwopriyete a oswa sou yon sèten pousantaj valè an.

 • Komèsyal ak Itilize taks

Etazini ka enpoze yon taks sou vant lan nan machandiz ak sèvis yo. Pousantaj yo ka varye selon konte. Tipikman ou peye taks sou lavant lè ou achte machandiz oswa sèvis.

Eksklizyon nan taks sou lavant souvan enkli manje, rad, medikaman, jounal, ak sèvis piblik. Anplis de sa, sèten gwoup yo souvan egzante de peye taks sou lavant yo. Gwoup charitab, relijye, ak edikasyon yo souvan eskize nan sèten kondisyon.

Anpil eta yo gen tou yon taks pou itilize. Menm jan ak yon taks sou lavant, yo enpoze yon taks sou itilizasyon pou depo, itilize, oswa achte pwopriyete pèsonèl ki pa kouvri nan taks sou lavant yo. Tipikman sa a aplike a kontra-lwaye ak tranzaksyon lwaye oswa nan atik enpòtan achte deyò nan eta a, tankou otomobil yo.

 • Taks estimasyon

Taks estime se metòd yo itilize pou peye taks sou revni ki pa sijè a kenbe. Sa enkli revni nan travay endepandan, enterè, ak dividann. Ou ka oblije peye taks ou tou si kantite lajan revni ou peye nan salè ou, pansyon oswa lòt revni pa ase.

Moun ki fè pwòp biznis yo tipikman gen pou fè peman taks estime yo. Ou ka chaje yon penalite si ou pa peye ase nan kenbe oswa estime peman taks.

Se ane a divize an kat peryòd yo peye estime taks. Chak peryòd gen yon dat limit peman espesifik.

 • Self-Employment Tax

Taks pou travay endepandan (taks SE) se yon sekirite sosyal ak taks Medicare sitou pou moun ki travay pou tèt yo. Peman ou nan taks SE kontribiye nan pwoteksyon ou anba sistèm sekirite sosyal la. Kouvèti sekirite sosyal ba ou benefis retrèt, benefis pou enfimite, benefis sivivan, ak benefis asirans lopital (Medicare).

Anjeneral, ou dwe peye taks SE ak ranpli Orè SE (Fòm 1040) si youn nan sa ki annapre yo aplike.

 1. Si salè nèt ou yo nan travay endepandan ou te $ 10 oswa plis.
 2. Si ou travay pou yon legliz oswa yon òganizasyon ki kalifye kontwole legliz la (eksepte kòm yon minis oswa yon manm nan yon lòd relijye) ki eli yon egzanpsyon nan sekirite sosyal ak taks Medicare, ou se sijè a taks sou SE si ou resevwa $ 108.28 oswa plis. nan salè nan legliz la oswa òganizasyon an.

An konklizyon, chak kategori nan taks biznis ta ka gen règleman espesyal, kalifikasyon, oswa fòm IRS ou bezwen ranpli. Ou ka tcheke avèk IRS pou wè ki taks biznis aplike pou ou.

Si biznis ou gen anplwaye, ou ka oblije kenbe taks sou chèk peman yo. Taks sou travay federal gen ladan revni, Sekirite Sosyal ak Medicare, chomaj, ak taks travay endepandan. Ou ka tcheke avèk IRS pou wè ki taks ou bezwen kenbe.

Ankourajman taks yo ak Dediksyon yo

Aparèy enèji efikas ak amelyorasyon enèji-ekonomik ka jwenn ou oswa kredi taks biznis ou, rabè, ak ekonomi pandan jou ferye taks sou lavant yo. Kredi taks diminye kantite lajan taks ou dwe, ak rabè ba ou lajan kach tounen sou acha ou.

Epi moun ak biznis kap rekipere de yon gwo dezas oswa ijans ka jwenn soulajman taks. Biznis yo ka resevwa tou yon dediksyon taks pou donasyon charitab ki kalifye yo.

Refòm Taks nan 2018

Nouvo lwa a te fè gwo chanjman sa yo sou taks federal sou revni:

 • Diminye pousantaj taks, aktyèl pousantaj nan tèt se 37 pousan
 • Ogmante dediksyon nan estanda
  $ 10 pou moun
  $ 10 pou tèt nan kay la
  $ 10 pou koup marye depoze ansanm

 • Double kredi sou taks nan timoun jiska $ 10
 • Kreye yon nouvo $ 500 "lòt depandan" kredi
 • Elimine egzanpsyon pèsonèl ak depandan
 • Limite oswa elimine anpil dediksyon detaye, entèlijans k ap deplase, kay Pwopriyete, elatriye

Ou ka wè ki kantite li chanje anba refòm taks nan imaj ki anba a:

Peye Taks

 • Chwazi ane taks ou

Biznis ou legalman oblije peye taks ak kenbe dosye kontablite sou yon konsistan orè anyèl yo rele yon ane taks.

Pifò nan biznis chwazi ane taks yo yo dwe menm jan ak ane kalandriye a. Ou chwazi pou ou ane fiskal ou pou premye fwa ou ranpli taks pou ou, men ou ka chanje l pi ta avèk pèmisyon IRS la.

 • Detèmine obligasyon taks leta ou yo

Biznis ou ta ka bezwen peye eta a ak taks lokal yo. Lwa sou taks yo varye selon lokalite ak estrikti biznis, kidonk ou pral bezwen tcheke avèk gouvènman eta ak lokal yo pou konnen obligasyon taks biznis ou.

De kalite kondisyon ki pi komen nan eta a ak kondisyon taks lokal pou ti biznis yo se taks sou revni ak taks travay.

Ou ka jwenn obligasyon taks leta ou nan lyen sa a:

https://www.sba.gov/business-guide/manage-your-business/pay-taxes

 • Detèmine obligasyon taks federal ou yo

Estrikti biznis ou detèmine ki taks federal ou dwe peye ak ki jan ou peye yo. Kèk nan taks yo mande pou yo peye tout ane a, kidonk li enpòtan pou konnen obligasyon taks ou anvan fen ane fiskal ou an. Gen senk kalite jeneral nan taks biznis ki gen ladan taks sou revni, taks travay endepandan ou, estime taks, anplwayè taks, endirèk taks, ki te prezante pi wo a.

Ou ka tcheke avèk IRS pou wè ki taks biznis aplike pou ou ak taks ou bezwen kenbe:

https://www.irs.gov/

Jwenn pwodwi genyen nan vann sou app.cjdropshipping

Facebook Kòmantè