fbpx

Terma Penggunaan

Syarat-syarat Penggunaan

SILA MEMBACA SYARAT-SYARAT DAN SYARAT-SYARAT INI SEHINGGA!

(Dikemas kini pada 15 Ogos 2018)

Selamat datang ke www.cjdropshipping.com dan app.cjdropshipping.com! Terma Penggunaan ini menerangkan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk akses dan penggunaan laman web di www.cjdropshipping.com dan app.cjdropshipping.com (masing-masing "Tapak"). Dokumen ini adalah perjanjian yang mengikat secara sah di antara anda sebagai pengguna dalam Situs tersebut (dirujuk sebagai "anda","anda"Atau"pengguna"Selepas ini) dan Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. entiti yang disenaraikan dalam klausa 2.1 di bawah (dirujuk sebagai"we","kami"Atau"Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd."Selepas ini).

1.Application and Acceptance of the Terms

1.1 Penggunaan laman web dan perkhidmatan Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., perisian dan produk (secara kolektif sebagai "Perkhidmatan"Selepas ini) adalah tertakluk kepada terma dan syarat yang terkandung di dalam dokumen ini dan juga Dasar Privasi, Dasar CJdropshipping, Bayaran Balik Mengembalikan Dasar Pemulangan, Polisi Penyenaraian Produk dan apa-apa peraturan dan dasar lain Laman Tapak yang Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. boleh menerbitkan dari semasa ke semasa. Dokumen ini dan peraturan dan dasar lain seperti Tapak disebut secara kolektif di bawah sebagai "Syarat-syarat". Dengan mengakses Tapak atau menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju untuk menerima dan terikat dengan Syarat. Tolong jangan gunakan Perkhidmatan atau Tapak jika anda tidak menerima semua Syarat.
1.2 Anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan dan mungkin tidak menerima Terma jika (a) anda tidak berumur lama untuk membentuk kontrak mengikat dengan Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., atau (b) anda tidak dibenarkan menerima sebarang Perkhidmatan di bawah undang-undang Hong Kong atau negara / wilayah lain termasuk negara / kawasan di mana anda tinggal atau dari mana anda menggunakan Perkhidmatan.
1.3 Anda mengakui dan bersetuju bahawa Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. boleh meminda Terma pada bila-bila masa dengan memaparkan Syarat yang dipinda dan dipulihkan yang berkaitan di Laman. Dengan terus menggunakan Perkhidmatan atau Tapak tersebut, anda bersetuju bahawa Syarat yang dipinda akan dikenakan kepada anda.
1.4 Jika Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. telah mencatatkan atau menyediakan penterjemahan versi bahasa Inggeris Syarat-syarat ini, anda bersetuju bahawa terjemahan disediakan untuk kemudahan sahaja dan versi bahasa Inggeris akan mengawal penggunaan Perkhidmatan atau Tapak.
1.5 Anda mungkin dikehendaki memasuki perjanjian berasingan, sama ada dalam talian atau luar talian, dengan Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. atau sekutu kami untuk sebarang Perkhidmatan ("Perjanjian Tambahan"). Sekiranya terdapat sebarang percanggahan atau ketidakselarasan antara Terma dan Perjanjian Tambahan, Perjanjian Tambahan akan diutamakan di atas Syarat hanya berhubung dengan Perkhidmatan yang berkenaan.
1.6 Syarat-syarat ini tidak boleh diubah suai kecuali secara bertulis oleh pegawai yang diberi kuasa Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.

 1. Penyediaan Perkhidmatan

2.1 Perhiasan Yiwu Cute Co., Ltd. yang merupakan kontraktor yang anda kontrak dengannya adalah Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. di Republik Rakyat China, Fashion Necklace Jewelry Co., Ltd. di Hongkong, CJ Trade Corp di Amerika Syarikat jika anda adalah ahli berdaftar Tapak dan berdaftar atau bermastautin di Republik Rakyat China, Hong Kong atau Amerika Syarikat. Jika anda berdaftar di atau menjadi penduduk China daratan, anda berkontrak dengan Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.
2.2 Anda mesti mendaftar sebagai ahli di Tapak untuk mengakses dan menggunakan beberapa Perkhidmatan. Lebih-lebih lagi, Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. mempunyai hak, tanpa notis terlebih dahulu, untuk mengehadkan akses kepada atau menggunakan Perkhidmatan tertentu (atau sebarang ciri dalam Perkhidmatan) untuk membayar Pengguna atau tertakluk kepada syarat-syarat lain yang Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. boleh mengenakan budi bicara kami.
Perkhidmatan 2.3 (atau sebarang ciri dalam Perkhidmatan) mungkin berbeza untuk wilayah dan negara yang berbeza. Tiada jaminan atau perwakilan diberi bahawa Perkhidmatan atau ciri atau fungsi tertentu atau jenis dan takat yang sama Perkhidmatan atau ciri-ciri dan fungsi-fungsinya akan tersedia untuk Pengguna. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. mungkin mengikut budi bicara tunggal kami, menafikan atau mencipta tahap akses yang berbeza dan menggunakan mana-mana Perkhidmatan (atau mana-mana ciri dalam Perkhidmatan) berkenaan dengan Pengguna yang berbeza.
2.4 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. boleh melancarkan, menukar, menaik taraf, mengenakan syarat-syarat untuk, menggantung, atau menghentikan apa-apa Perkhidmatan (atau sebarang ciri dalam Perkhidmatan) tanpa notis terlebih dahulu kecuali dalam hal Perkhidmatan berasaskan fi, tidak akan memberi kesan buruk kepada pengguna yang membayar dalam menikmati Perkhidmatan tersebut.
2.5 Sesetengah Perkhidmatan boleh disediakan oleh Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. sekutu bagi pihak Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.

 1. Pengguna Umumnya

3.1 Sebagai syarat akses anda dan penggunaan Tapak atau Perkhidmatan, anda bersetuju bahawa anda akan mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan semasa menggunakan Tapak atau Perkhidmatan.
3.2 Anda bersetuju untuk menggunakan Tapak atau Perkhidmatan semata-mata untuk tujuan peribadi dan dalaman anda sendiri. Anda bersetuju bahawa (a) anda tidak akan menyalin, mengeluarkan, memuat turun, menerbitkan semula, menjual, mengedar atau menjual semula sebarang Perkhidmatan atau apa-apa maklumat, teks, imej, grafik, klip video, bunyi, direktori, fail, pangkalan data atau penyenaraian, yang terdapat pada atau melalui Laman-laman tersebut ("Kandungan Tapak"), dan (b) anda tidak akan menyalin, mengeluarkan, memuat turun, menyusun atau menggunakan mana-mana Kandungan Tapak untuk tujuan mengendalikan perniagaan yang bersaing dengan Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd, atau secara komersial mengeksploitasi Kandungan Tapak. Pengambilalihan Kandungan Tapak secara sistematik dari Laman untuk membuat atau menyusun, secara langsung atau tidak langsung, koleksi, kompilasi, pangkalan data atau direktori (sama ada melalui robot, labah-labah, peranti automatik atau proses manual) tanpa kebenaran bertulis daripada Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. adalah dilarang. Penggunaan apa-apa kandungan atau bahan di Situs untuk sebarang tujuan yang tidak dibenarkan secara nyata dalam Terma adalah dilarang.
3.3 Anda mesti membaca Dasar Privasi Yiwu Cute Co., Ltd. yang mengawal perlindungan dan penggunaan maklumat peribadi mengenai Pengguna yang memiliki Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. dan sekutu kami. Anda menerima terma Dasar Privasi dan bersetuju untuk menggunakan maklumat peribadi mengenai anda mengikut Dasar Privasi.
3.4 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. boleh membenarkan pengguna untuk mengakses kandungan, produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak ketiga melalui hiperpautan (dalam bentuk pautan perkataan, sepanduk, saluran atau sebaliknya), API atau sebaliknya ke laman web pihak ketiga tersebut . Anda diberi amaran untuk membaca terma dan syarat dasar dan / atau dasar laman web sedemikian sebelum menggunakan Laman tersebut. Anda mengakui bahawa Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. tidak mempunyai kawalan terhadap laman web pihak ketiga tersebut, tidak memantau laman web tersebut, dan tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab kepada sesiapa untuk laman web tersebut, atau sebarang kandungan, produk atau perkhidmatan yang disediakan di laman web sedemikian.
3.5 Anda bersetuju untuk tidak melakukan apa-apa tindakan untuk menjejaskan integriti sistem atau rangkaian komputer Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. dan / atau mana-mana Pengguna lain dan juga untuk mendapatkan akses yang tidak dibenarkan kepada sistem atau rangkaian komputer tersebut.
3.6 Anda bersetuju untuk tidak melakukan apa-apa tindakan yang boleh melemahkan integriti sistem maklum balas Yiwu Cute Co., Ltd., seperti meninggalkan maklum balas positif untuk diri sendiri menggunakan ID Ahli Menengah atau melalui pihak ketiga atau dengan meninggalkan maklum balas negatif yang tidak berasas untuk yang lain Pengguna.
3.7 Dengan memaparkan permintaan sumber atau produk penyenaraian, menghantar pesanan atau menyimpan pengaturcaraan ("Data Pengguna") di Laman atau menyediakan sebarang Data Pengguna kepada Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. atau wakil kami, anda memberikan yang tidak dapat ditarik balik dan kekal , di seluruh dunia, tanpa royalti, dan sub-lesen (melalui pelbagai peringkat) lesen kepada Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. untuk memaparkan, menghantar, mengedar, mengeluarkan, menerbitkan, menduplikasi, menyesuaikan, mengubahsuai, menterjemah, mencipta karya terbitan, dan jika tidak menggunakan mana-mana atau semua Data Pengguna dalam sebarang bentuk, media, atau teknologi yang kini diketahui atau tidak diketahui oleh apa-apa cara dan bagi apa-apa tujuan yang mungkin memberi manfaat kepada operasi Tapak, penyediaan mana-mana Perkhidmatan dan / atau perniagaan Pengguna. Anda mengesahkan dan memberi jaminan kepada Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. bahawa anda mempunyai semua hak, kuasa dan kuasa yang diperlukan untuk memberikan lesen di atas.

 1. Akaun Ahli

Pengguna 4.1 mesti didaftarkan di Laman untuk mengakses atau menggunakan beberapa Perkhidmatan (Pengguna berdaftar juga disebut sebagai "ahli"Di bawah). Kecuali dengan persetujuan Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., satu Pengguna hanya boleh mendaftar satu akaun ahli di Laman. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. boleh membatalkan atau menamatkan akaun ahli pengguna jika Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. mempunyai sebab untuk mengesyaki bahawa Pengguna telah mendaftarkan atau mengendalikan dua atau lebih akaun ahli pada masa yang sama. Selanjutnya, Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. boleh menolak permohonan Pengguna untuk pendaftaran atas apa-apa sebab.
4.2 Setelah pendaftaran di Laman, Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. akan memberikan akaun dan mengeluarkan ID dan kata laluan ahli (yang terakhir akan dipilih oleh Pengguna berdaftar semasa pendaftaran) kepada setiap Pengguna berdaftar. Akaun mungkin mempunyai akaun e-mel berasaskan web dengan ruang simpanan terhad untuk Ahli untuk menghantar atau menerima e-mel.
4.3 Satu set ID dan kata laluan ahli unik kepada satu akaun. Setiap Ahli bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengekalkan kerahsiaan dan keselamatan ID dan kata laluan ahli anda dan untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun anda. Tiada Ahli boleh berkongsi, memberi, atau membenarkan penggunaan akaun Ahli, ID atau kata laluan anda oleh orang lain di luar entiti perniagaan Ahli sendiri. Ahli bersetuju untuk memaklumkan Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. dengan serta-merta jika anda menyedari penggunaan kata laluan atau akaun anda yang tidak dibenarkan atau pelanggaran keselamatan akaun anda yang lain.
Ahli 4.4 bersetuju bahawa semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun anda (termasuk tanpa batasan, memaparkan sebarang syarikat atau maklumat produk, mengklik untuk menerima sebarang Perjanjian atau Peraturan Tambahan, melanggan atau membuat apa-apa bayaran untuk sebarang perkhidmatan, menghantar e-mel menggunakan akaun e-mel atau menghantar SMS) akan disifatkan telah diberi kuasa oleh Ahli.
Ahli 4.5 mengakui bahawa perkongsian akaun anda dengan orang lain, atau membenarkan berbilang pengguna di luar entiti perniagaan anda untuk menggunakan akaun anda (secara kolektif, "pelbagai kegunaan"), Boleh menyebabkan kemudaratan yang tidak boleh diperbaiki kepada Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. atau Pengguna Tapak lain. Seseorang ahli akan menanggung rugi Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., sekutu, pengarah, pekerja, ejen dan wakil kami terhadap apa-apa kerugian atau kerosakan (termasuk tetapi tidak terhad kepada kehilangan keuntungan) yang dialami akibat penggunaan pelbagai akaun anda . Ahli juga bersetuju bahawa sekiranya terdapat banyak kegunaan akaun anda atau kegagalan Ahli untuk mengekalkan keselamatan akaun anda, Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa kerugian atau ganti rugi yang timbul daripada pelanggaran itu dan akan mempunyai hak untuk menggantung atau menamatkan akaun ahli tanpa liabiliti kepada Ahli.

 1. Tanggungjawab Ahli

5.1 Setiap Ahli mewakili, waran dan bersetuju bahawa (a) anda mempunyai kuasa dan kuasa penuh untuk menerima Terma, untuk memberikan lesen dan kebenaran dan untuk melaksanakan obligasi di bawah ini; (b) anda menggunakan Laman dan Perkhidmatan untuk tujuan perniagaan sahaja; dan (c) alamat yang anda berikan semasa mendaftar ialah tempat utama perniagaan entiti perniagaan anda. Untuk tujuan peruntukan ini, pejabat cawangan atau penghubung tidak akan dianggap sebagai entiti yang berasingan dan tempat perniagaan utama anda akan dianggap sebagai ibu pejabat anda.
Ahli 5.2 dikehendaki memberikan maklumat atau bahan mengenai entiti, perniagaan atau produk / perkhidmatan anda sebagai sebahagian daripada proses pendaftaran di Laman atau penggunaan mana-mana Perkhidmatan atau akaun ahli. Setiap Ahli mewakili, waran dan bersetuju bahawa (a) maklumat dan bahan tersebut sama ada diserahkan semasa proses pendaftaran atau selepas itu sepanjang diteruskan penggunaan Tapak atau Perkhidmatan adalah benar, tepat, terkini dan lengkap, dan (b) anda akan mengekalkan dan segera meminda segala maklumat dan bahan untuk memastikan ia benar, tepat, terkini dan lengkap.
5.3 Setelah menjadi Ahli, anda bersetuju dengan kemasukan maklumat hubungan anda dalam Pangkalan Data Pembeli kami dan memberi kuasa kepada Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. dan sekutu kami untuk berkongsi maklumat hubungan dengan Pengguna lain atau menggunakan maklumat peribadi anda mengikut dengan Dasar Privasi.
5.4 Setiap Ahli mewakili, waran dan bersetuju bahawa (a) anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mendapatkan semua lesen dan kebenaran pihak ketiga yang perlu mengenai mana-mana Data Pengguna yang anda serahkan, pos atau paparan; (b) apa-apa Data Pengguna yang anda hantar, pos atau paparan tidak melanggar atau melanggar mana-mana hak cipta, paten, tanda niaga, nama dagang, rahsia perdagangan atau apa-apa hak peribadi atau hak milik mana-mana pihak ketiga ("Hak Pihak Ketiga"); (c) anda mempunyai hak dan kuasa untuk menjual, berdagang, mengedar atau mengeksport atau menawarkan untuk menjual, berdagang, mengedarkan atau mengeksport produk atau perkhidmatan yang dijelaskan dalam Data Pengguna dan penjualan, perdagangan, pengedaran atau eksport atau tawaran tersebut tidak melanggar mana-mana Hak Pihak Ketiga dan (d) anda dan sekutu anda tidak menjadi subjek dari sebarang sekatan perdagangan, sekatan atau sekatan undang-undang lain yang digubal oleh mana-mana negara, organisasi antarabangsa atau bidang kuasa.
5.5 Setiap ahli melambangkan lagi, waran dan bersetuju bahawa Data Pengguna yang anda serahkan, pos atau paparan hendaklah:
a) adalah benar, tepat, lengkap dan sah;
b) tidak palsu, mengelirukan atau memperdayakan;
c) tidak mengandungi maklumat yang memfitnah, memfitnah, mengancam atau mengganggu, lucah, tidak menyenangkan, menyakitkan hati, seksual eksplisit atau membahayakan kanak-kanak di bawah umur;
d) tidak mengandungi maklumat yang bersifat diskriminasi atau menggalakkan diskriminasi berdasarkan bangsa, jantina, agama, kewarganegaraan, ketidakupayaan, orientasi seksual atau umur;
e) tidak melanggar Dasar Penyenaraian Produk, Terma lain atau Perjanjian Tambahan yang berkenaan
f) tidak melanggar sebarang undang-undang dan peraturan-peraturan (termasuk tetapi tidak terhad kepada orang-orang yang mengawal kawalan eksport, perlindungan pengguna, persaingan yang tidak adil, atau pengiklanan palsu berkenaan) atau mempromosikan apa-apa aktiviti yang mungkin melanggar undang-undang dan peraturan yang berkenaan;
g) tidak mengandungi sebarang pautan secara langsung atau tidak langsung ke mana-mana laman web lain yang termasuk sebarang kandungan yang mungkin melanggar Syarat.
5.6 Setiap ahli melambangkan lagi, waran dan bersetuju bahawa anda hendaklah:
a) menjalankan aktiviti anda di Laman menurut mana-mana undang-undang dan peraturan yang berkenaan;
b) melakukan transaksi perniagaan anda dengan pengguna lain Laman dengan suci hati;
c) menjalankan aktiviti anda mengikut Syarat dan sebarang Perjanjian tambahan berkenaan;
d) tidak menggunakan Perkhidmatan atau Tapak untuk menipu mana-mana orang atau entiti (termasuk tanpa had penjualan item curi, penggunaan kad kredit / debit yang dicuri);
e) tidak menyamar sebagai mana-mana orang atau entiti, memberi gambaran yang salah diri sendiri atau hubungan anda dengan mana-mana orang atau entiti;
f) tidak terlibat dalam spam atau phishing;
g) tidak terlibat dalam kegiatan lain yang menyalahi undang-undang (termasuk tanpa batasan yang akan menjadi kesalahan jenayah, menimbulkan liabiliti sivil, dll) atau menggalakkan atau menyekat mana-mana aktiviti yang menyalahi undang-undang;
h) tidak melibatkan percubaan untuk menyalin, mengeluarkan semula, mengeksploitasi atau melengkapkan pelbagai direktori proprietari, pangkalan data, dan penyenaraian Yiwu Cute Jewelry Co.
i) tidak melibatkan apa-apa virus komputer atau peranti dan kod pemusnah yang lain yang mempunyai kesan merosakkan, campur tangan, menyekat atau merampas mana-mana sistem perisian atau perkakasan, data atau maklumat peribadi;
j) tidak melibatkan apa-apa skim untuk menjejaskan integriti data, sistem atau rangkaian yang digunakan oleh Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. dan / atau mana-mana pengguna Tapak atau mendapatkan akses yang tidak dibenarkan ke data, sistem atau rangkaian itu;
k) tidak, dan pengarah, pegawai, pihak / pihak, afiliasi dan bidang kuasa undang-undang di mana mana-mana orang atau entiti yang disebutkan di atas atau tidak mempunyai operasi, orang atau entiti yang tertakluk kepada mana-mana sekatan ekonomi atau penipuan mana-mana entiti kerajaan, antarabangsa atau pengawalseliaan; dan
l) tidak terlibat dalam apa-apa aktiviti yang akan membuat apa-apa liabiliti untuk Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. atau sekutu kami.

Ahli 5.7 tidak boleh menggunakan perkhidmatan dan akaun ahli untuk melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang sama atau serupa dengan perniagaan pasaran e-dagang Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.
5.8 Jika Ahli menyediakan pengadil perniagaan, mewakili Ahli, waran dan bersetuju bahawa anda telah mendapatkan semua persetujuan yang diperlukan, kelulusan dan pengecualian daripada rakan kongsi perniagaan anda dan rakan untuk (a) bertindak sebagai pengadil perniagaan anda; (B) menyiarkan dan menerbitkan butiran mereka menghubunginya dan maklumat, surat rujukan dan komen bagi pihak mereka; dan (c) bahawa pihak ketiga boleh menghubungi pengadil perniagaan itu untuk menyokong tuntutan atau pernyataan yang dibuat mengenai anda. Anda seterusnya menjamin dan bersetuju bahawa semua surat rujukan dan komen adalah benar dan tepat dan pihak ketiga boleh menghubungi pengadil perniagaan tanpa keperluan untuk mendapatkan kebenaran anda.
5.9 Member bersetuju untuk memberikan semua maklumat, bahan dan kelulusan yang diperlukan, dan memberikan semua bantuan dan kerjasama yang wajar untuk peruntukan Perkhidmatan Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., menilai sama ada Ahli melanggar Terma dan / atau mengendalikan sebarang aduan terhadap Ahli. Sekiranya kegagalan anggota berbuat demikian menyebabkan kelewatan, atau penggantungan atau penamatan, penyediaan mana-mana Perkhidmatan, Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. tidak berkewajipan untuk melanjutkan tempoh perkhidmatan yang berkaitan dan tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kehilangan atau kerosakan yang timbul daripada kelewatan, penggantungan atau penamatan itu.
5.10 Ahli mengakui dan bersetuju bahawa Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. tidak dikehendaki secara aktif memantau atau menjalankan apa-apa kawalan editorial atas kandungan mana-mana mesej atau bahan atau maklumat yang dibuat, diperoleh atau diakses melalui Perkhidmatan atau Tapak. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. tidak mengesahkan, mengesahkan atau mengesahkan kandungan sebarang komen atau bahan atau maklumat lain yang dibuat oleh mana-mana Ahli. Setiap Ahli bertanggungjawab semata-mata untuk kandungan komunikasi mereka dan boleh dipertanggungjawabkan secara sah atau bertanggungjawab untuk kandungan komen mereka atau bahan atau maklumat lain
Ahli 5.11 mengakui dan bersetuju bahawa Perkhidmatan hanya boleh digunakan oleh perniagaan dan wakil mereka untuk kegunaan perniagaan dan bukan untuk pengguna individu atau untuk penggunaan peribadi.
5.12 Ahli mengakui dan bersetuju bahawa setiap Ahli adalah semata-mata bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang diguna pakai dalam bidang kuasa masing-masing untuk memastikan bahawa semua penggunaan Laman dan Perkhidmatan adalah mematuhi yang sama.

 1. Pelanggaran oleh Ahli

6.1 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. berhak mengikut budi bicara mutlak kami untuk menghapuskan, mengubah atau menolak mana-mana Data Pengguna yang anda serahkan kepada, menghantar atau memaparkan di Tapak yang kami semunasabahnya percaya adalah menyalahi undang-undang, melanggar Terma, boleh dikenakan Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. atau sekutu kami terhadap liabiliti, atau sebaliknya didapati tidak sesuai dengan pendapat Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.
6.2 Jika mana-mana ahli melanggar mana-mana Terma, atau jika Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa Ahli melanggar mana-mana Terma, Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. berhak untuk mengambil tindakan disiplin sebagaimana yang difikirkan sesuai, termasuk tanpa had: (i) menggantung atau menamatkan akaun ahli dan apa-apa dan semua akaun yang ditentukan untuk dikaitkan dengan akaun sedemikian oleh Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. mengikut budi bicaranya; (ii) menyekat, menurunkan, menggantung atau menamatkan langganan, akses kepada, atau penggunaan semasa atau masa hadapan mana-mana Perkhidmatan; (iii) membuang apa-apa penyenaraian produk atau Data Pengguna lain yang telah diserahkan, disiarkan atau dipaparkan Ahli, atau mengenakan sekatan pada bilangan penyenaraian produk atau Data Pengguna yang Ahli boleh menyiarkan atau memaparkan; (iv) mengenakan sekatan lain ke atas penggunaan Anggota mana-mana ciri atau fungsi mana-mana Perkhidmatan seperti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. boleh mempertimbangkan sesuai dengan budi bicara mutlaknya; dan (v) apa-apa tindakan pembetulan, disiplin atau penalti lain seperti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. boleh dianggap perlu atau sesuai dengan budi bicara mutlaknya.
6.3 Tanpa mengehadkan keluasan peruntukan Terma, seorang Ahli dianggap sebagai melanggar Terma dalam mana-mana keadaan berikut:
a) atas aduan atau tuntutan daripada mana-mana pihak ketiga, Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa Ahli tersebut telah dengan sengaja atau secara material gagal melakukan kontrak anda dengan pihak ketiga itu termasuk tanpa had di mana Ahli gagal menyerahkan apa-apa barang yang diperintahkan oleh pihak ketiga tersebut setelah menerima harga belian, atau jika barang-barang yang dihantar oleh Ahli secara material gagal memenuhi syarat dan keterangan yang digariskan dalam kontrak anda dengan pihak ketiga,
b) Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. mempunyai alasan yang munasabah untuk mengesyaki bahawa Ahli tersebut telah menggunakan kad kredit dicuri atau maklumat palsu atau mengelirukan dalam apa-apa transaksi dengan pihak kaunter,
c) Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. mempunyai alasan yang munasabah untuk mengesyaki bahawa apa-apa maklumat yang diberikan oleh Ahli tidak semasa atau lengkap atau tidak benar, tidak tepat, atau mengelirukan, atau
d) Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. percaya bahawa tindakan Ahli boleh menyebabkan kerugian kewangan atau liabiliti undang-undang kepada Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. atau sekutu kami atau mana-mana Pengguna lain.
6.4 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. mempunyai hak untuk bekerjasama sepenuhnya dengan pihak berkuasa kerajaan, penyiasat persendirian dan / atau pihak ketiga yang cedera dalam penyiasatan sebarang jenayah yang disyaki atau salah laku sivil. Lebih-lebih lagi, Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. boleh mendedahkan identiti Ahli dan maklumat hubungan, jika diminta oleh kerajaan atau badan penguatkuasa undang-undang, pihak ketiga yang cedera, atau sebagai akibat daripada tindakan sepina atau tindakan undang-undang lain. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. tidak akan bertanggungjawab ke atas kerosakan atau keputusan yang timbul daripada pendedahan tersebut, dan Anggota bersetuju untuk tidak membawa apa-apa tindakan atau tuntutan terhadap Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.
6.5 Jika Ahli melanggar Terma, Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. juga berhak untuk menerbitkan rekod mengenai pelanggaran tersebut di Laman. Jika pelanggaran itu melibatkan atau disyaki secara munasabah melibatkan aktiviti tidak jujur ​​atau penipuan, Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. juga berhak untuk mendedahkan rekod pelanggaran tersebut kepada sekutu kami termasuk tanpa had CJ +, Pembayaran !, dan sebagainya Yiwu Cute Afiliasi Barang Kemas Sdn Bhd boleh mengenakan had, menggantung atau menamatkan penggunaan Ahli semua atau sebahagian daripada perkhidmatan yang disediakan oleh afiliasi tersebut kepada Ahli, mengambil tindakan pemulihan lain, dan menyiarkan rekod mengenai pelanggaran Anggota Terma laman-laman web yang dikendalikan oleh atau dikendalikan oleh sekutu Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.
6.6 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. boleh, pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara kami yang munasabah, mengenakan batasan, menggantung atau menamatkan penggunaan Anggota mana-mana Perkhidmatan atau Tapak tersebut tanpa bertanggungjawab kepada Ahli jika Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd telah menerima notis bahawa Ahli melanggar mana-mana perjanjian atau pengusahaan dengan mana-mana sekutu Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. termasuk tanpa batasan CJ +, Pembayaran! dan pelanggaran itu melibatkan atau semunasabahnya disyaki melibatkan kegiatan yang tidak jujur ​​atau curang. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. berhak menerbitkan rekod pelanggaran tersebut di Laman. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. tidak perlu menyiasat pelanggaran atau permintaan pengesahan daripada Ahli.
6.7 Setiap Anggota bersetuju untuk membayar ganti rugi Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., sekutu, pengarah, pekerja, ejen dan wakil kami dan untuk memastikan mereka tidak berbahaya, dari mana-mana dan semua ganti rugi, kerugian, tuntutan dan liabiliti (termasuk kos undang-undang sepenuhnya asas indemniti) yang mungkin timbul daripada penyerahan, pengeposan atau paparan mana-mana Data Pengguna anda, daripada penggunaan Tapak atau Perkhidmatan anda, atau dari pelanggaran Syarat anda.
6.8 Setiap Ahli seterusnya bersetuju bahawa Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. tidak bertanggungjawab, dan tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau orang lain untuk mana-mana Data Pengguna atau bahan lain yang dihantar di atas Laman, termasuk penipuan, tidak benar, mengelirukan, tidak tepat, memfitnah , bahan yang menyakitkan hati atau haram dan bahawa risiko kerosakan dari bahan tersebut terletak sepenuhnya dengan setiap Ahli. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. berhak, dengan perbelanjaan kita sendiri, untuk mengambil pertahanan dan kawalan eksklusif atas apa-apa perkara yang selainnya tertakluk kepada ganti rugi oleh Ahli, di mana Ahli itu akan bekerjasama dengan Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd dalam menegaskan apa-apa pertahanan yang ada.

 1. Transaksi Antara Pembeli dan Penjual

7.1 Melalui Laman, Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. menyediakan platform berasaskan web elektronik untuk bertukar-tukar maklumat antara pembeli dan penjual produk dan perkhidmatan. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. juga menyediakan platform urus niaga berasaskan web elektronik untuk Ahli untuk meletakkan, menerima, membuat kesimpulan, mengurus dan memenuhi pesanan untuk penyediaan produk dan perkhidmatan dalam talian di dalam Situs tertakluk kepada terma-terma Perjanjian Perkhidmatan Transaksi Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.. Walau bagaimanapun, untuk sebarang Perkhidmatan, Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. tidak mewakili penjual atau pembeli dalam urus niaga tertentu. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. tidak mengawal dan tidak bertanggungjawab terhadap kualiti, keselamatan, kesahihan atau ketersediaan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan untuk dijual di Laman atau keupayaan penjual untuk menyelesaikan penjualan atau keupayaan pembeli untuk menyelesaikan pembelian.
Pengguna 7.2 dengan ini dimaklumkan bahawa mungkin terdapat risiko menangani orang yang bertindak di bawah kepalsuan palsu. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. menggunakan beberapa teknik untuk mengesahkan ketepatan maklumat tertentu yang kita bayar Pengguna memberi kita apabila mereka mendaftar untuk perkhidmatan keahlian membayar di Laman. Walau bagaimanapun, kerana pengesahan pengguna di Internet adalah sukar, Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. tidak boleh dan tidak mengesahkan setiap identiti pengguna yang dianggap (termasuk, tanpa batasan, Ahli yang membayar). Kami menggalakkan anda menggunakan pelbagai cara, serta akal sehat, untuk menilai dengan siapa anda berurusan.
7.3 Setiap Pengguna mengakui bahawa ia menganggap sepenuhnya risiko melakukan apa-apa transaksi pembelian dan jualan berkaitan dengan menggunakan Tapak atau Perkhidmatan, dan ia dengan sepenuhnya mengandaikan risiko liabiliti atau kemudaratan apa-apa berkaitan dengan aktiviti berikutnya dalam apa-apa jenis yang berkaitan dengan produk atau perkhidmatan yang menjadi subjek transaksi menggunakan Tapak. Risiko sedemikian hendaklah termasuk tetapi tidak terhad kepada, salah nyata produk dan perkhidmatan, skim penipuan, kualiti tidak memuaskan, kegagalan untuk memenuhi spesifikasi, produk yang rosak atau berbahaya, produk yang menyalahi undang-undang, kelewatan atau keingkaran dalam penghantaran atau pembayaran, pengiraan salah kos, pelanggaran jaminan, pelanggaran kontrak dan kemalangan pengangkutan. Risiko sedemikian juga termasuk risiko yang dibuat oleh pengilang, pengimportan, eksport, pengedaran, tawaran, paparan, pembelian, penjualan dan / atau penggunaan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan atau dipaparkan di Laman tersebut mungkin melanggar atau mungkin ditegakkan untuk melanggar Hak Pihak Ketiga, dan risiko yang Pengguna mungkin menanggung kos pembelaan atau kos lain yang berkaitan dengan penegasan Pihak Ketiga Pihak Ketiga, atau berkaitan dengan sebarang tuntutan oleh mana-mana pihak yang mereka berhak untuk membela atau menanggung rugi berhubung dengan pernyataan hak, tuntutan atau tuntutan oleh pihak menuntut Hak Pihak Ketiga. Risiko sedemikian juga termasuk risiko yang pengguna, pembeli lain, pengguna akhir produk atau yang lain mendakwa mengalami kecederaan atau kemudaratan yang berkaitan dengan produk yang asalnya diperoleh oleh Pengguna Tapak-tompok akibat transaksi pembelian dan jualan yang berkaitan dengan penggunaan Situs boleh mengalami kemudaratan dan / atau menuntut tuntutan yang timbul daripada penggunaan produk tersebut. Semua risiko yang disebut di atas akan dirujuk sebagai "Risiko Transaksi". Setiap Pengguna bersetuju bahawa Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan, tuntutan, liabiliti, kos, kemudaratan, ketidakselesaan, gangguan perniagaan atau perbelanjaan apa-apa jenis yang mungkin timbul akibat atau berkaitan dengan mana-mana Risiko Transaksi.
Pengguna 7.4 bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua terma dan syarat transaksi yang dilakukan pada, melalui atau akibat penggunaan Tapak atau Perkhidmatan, termasuk, tanpa batasan, syarat mengenai pembayaran, pulangan, jaminan, penghantaran, insurans, yuran, cukai, hakmilik, lesen, denda, permit, pengendalian, pengangkutan dan penyimpanan.
Pengguna 7.5 bersetuju untuk memberikan semua maklumat dan bahan yang semestinya diperlukan oleh Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. berhubung dengan urus niaga anda yang dijalankan, melalui atau akibat penggunaan Tapak atau Perkhidmatan. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. mempunyai hak untuk menggantung atau menamatkan mana-mana akaun pengguna jika Pengguna gagal memberikan maklumat dan bahan yang diperlukan.
7.6 Sekiranya Pengguna mempunyai pertikaian dengan mana-mana pihak dalam urus niaga, Pengguna tersebut bersetuju untuk melepaskan dan menanggung rugi Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. (dan ejen kami, sekutu, pengarah, pegawai dan pekerja) dari semua tuntutan, tuntutan , tindakan, prosiding, kos, perbelanjaan dan ganti rugi (termasuk tanpa had apa-apa ganti rugi sebenar, khas, sampingan atau berbangkit) yang timbul daripada atau berkaitan dengan urusniaga tersebut.

 1. Had Tanggungjawab

8.1 UNTUK MAKSIMUM MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN OLEH YIWU CUTE JEWELRY CO., LTD. PADA ATAU MELALUI SITES ADALAH DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADA", "SEBAGAI TERSEDIA" DAN "DENGAN SEMUA KESAN", DAN YIWU CUTE JEWELRY CO., LTD. DENGAN TERSIRAT MENYAMPAIKAN SEBARANG DAN SEMUA JAMINAN, TERSIRAT ATAU TERSIRAT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, SEBARANG JAMINAN KONDISI, KUALITI, KEBERKESANAN, PRESTASI, KETEPATAN, KEBERHASILAN, KESESUAIAN ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. SEMUA WARANTI, PERWAKILAN, SYARAT, DAN PENGAWASAN TERSEBUT ADALAH DITERIMA.
8.2 UNTUK MAKSIMUM MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, YIWU CUTE JEWELRY CO., LTD. MEMBUAT PERWAKILAN ATAU JAMINAN MENGENAI KESALAHAN, KETEPATAN, KEBERKESANAN, KELULUSAN, KUALITI, KESTABILAN, KESENGSIRAN ATAU KEBENARAN DENGAN MAKLUMAT YANG DISEDIAKAN ATAU MELALUI SITES; YIWU CUTE JEWELRY CO., LTD. TIDAK MENYEDIAKAN ATAU WARRANT BAHAWA PENGECUALIAN, PERDAGANGAN, EKSPORT, DISTRIBUSI, TAWARAN, PELBAGAI, PEMBELIAN, JUALAN DAN / ATAU PENGGUNAAN PRODUK ATAU PERKHIDMATAN YANG DIJALANKAN ATAU DIPERLUKAN PADA SITES TIDAK MENANGKAN SEBARANG HAK PIHAK KETIGA; DAN YIWU CUTE JEWELRY CO., LTD. MEMBUAT PERWAKILAN ATAU JAMINAN SEMUA JENIS TENTANG SEBARANG PRODUK ATAU PERKHIDMATAN YANG DIJALANKAN ATAU DISPLAYED DI SITES.
8.3 Mana-mana bahan yang dimuat turun atau yang diperolehi melalui Laman ini dilakukan pada setiap budi bicara dan risiko pengguna masing-masing dan setiap Pengguna bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang kerosakan pada sistem komputer Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. atau kehilangan data yang mungkin disebabkan oleh muat turun apa-apa bahan sedemikian. Tiada nasihat atau maklumat, sama ada secara lisan atau bertulis, yang diperoleh oleh mana-mana Pengguna dari Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. atau melalui atau dari Laman tersebut akan mewujudkan apa-apa waranti yang tidak dinyatakan secara nyata di sini.
8.4 Tapak-Tapak boleh membuat tersedia untuk perkhidmatan Pengguna atau produk yang disediakan oleh pihak ketiga yang bebas. Tiada jaminan atau perwakilan dibuat berkenaan dengan perkhidmatan atau produk sedemikian. Sekali-sekala tidak akan Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. dan sekutu kami dipertanggungjawabkan untuk sebarang perkhidmatan atau produk sedemikian.
8.5 Setiap Pengguna dengan ini bersetuju untuk menanggung rugi dan menyelamatkan Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., sekutu, pengarah, pegawai dan pekerja kami yang tidak berbahaya, dari mana-mana dan semua kerugian, tuntutan, liabiliti (termasuk kos undang-undang atas dasar indemniti penuh) yang mungkin timbul dari penggunaan Pengguna Tapak atau Perkhidmatan tersebut (termasuk tetapi tidak terhad kepada paparan maklumat Pengguna tersebut di Laman) atau dari pelanggaran mana-mana terma dan syarat Syarat. Setiap Pengguna dengan ini selanjutnya bersetuju untuk menanggung rugi dan menyelamatkan Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., sekutu, pengarah, pegawai dan pekerja kami yang tidak berbahaya, dari mana-mana dan semua kerugian, ganti rugi, tuntutan, liabiliti (termasuk kos undang-undang atas dasar tanggung rugi penuh) mungkin timbul dari pelanggaran Pengguna apa-apa representasi dan jaminan yang dibuat oleh Pengguna kepada Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., termasuk tetapi tidak terhad kepada yang dinyatakan dalam Bahagian 5 di bawah ini.
8.6 Setiap Pengguna dengan ini selanjutnya bersetuju untuk menanggung rugi dan menyelamatkan Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., sekutu, pengarah, pegawai dan pekerja kami dari mana-mana dan semua kerugian, ganti rugi, tuntutan, liabiliti (termasuk kos undang-undang atas dasar tanggung rugi penuh) yang mungkin timbul secara langsung atau tidak langsung, akibat dari sebarang tuntutan yang dituntut oleh pihak ketiga Pihak yang menuntut atau pihak ketiga lain yang berkaitan dengan produk yang ditawarkan atau dipaparkan di Laman tersebut. Setiap Pengguna dengan ini selanjutnya bersetuju bahawa Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. tidak bertanggungjawab dan tidak akan bertanggungjawab kepada anda, untuk apa-apa bahan yang disiarkan oleh orang lain, termasuk bahan fitnah, menyakitkan hati atau bahan haram dan bahawa risiko kerosakan dari bahan tersebut terletak sepenuhnya dengan setiap Pengguna. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. berhak, dengan perbelanjaan kita sendiri, untuk mengambil pertahanan dan kawalan eksklusif atas apa-apa perkara yang selainnya tertakluk kepada ganti rugi oleh anda, di mana anda akan bekerjasama dengan Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. menegaskan apa-apa pertahanan yang ada.
8.7 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa ganti rugi khas, langsung, tidak langsung, punitif, sampingan atau berbangkit atau apa-apa ganti rugi (termasuk tetapi tidak terhad kepada ganti rugi untuk kehilangan keuntungan atau simpanan, gangguan perniagaan, kehilangan maklumat), sama ada dalam kontrak, kecuaian, tort, ekuiti atau sebaliknya atau apa-apa ganti rugi lain yang terhasil daripada mana-mana yang berikut.
a) penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan Laman atau Perkhidmatan;
b) apa-apa kecacatan dalam barang, sampel, data, maklumat atau perkhidmatan yang dibeli atau diperoleh daripada Pengguna atau mana-mana pihak ketiga yang lain melalui Laman;
c) pencabulan Hak Pihak Ketiga atau tuntutan atau tuntutan yang dilakukan oleh Pengguna, pengimportan, eksport, pengedaran, tawaran, paparan, pembelian, penjualan dan / atau penggunaan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan atau dipaparkan di Laman tersebut mungkin melanggar atau mungkin ditegakkan untuk melanggar Hak Pihak Ketiga; atau tuntutan oleh mana-mana pihak yang mereka berhak untuk membela atau menanggung rugi berhubung dengan pernyataan hak, tuntutan atau tuntutan oleh Pihak Menuntut Pihak Ketiga;
d) akses tidak dibenarkan oleh pihak ketiga kepada data atau maklumat peribadi mana-mana Pengguna;
e) kenyataan atau tindakan mana-mana Pengguna dari laman; atau;
f) apa-apa perkara yang berkaitan dengan Perkhidmatan yang timbul, termasuk kecuaian.
8.8 Walau apa pun peruntukan yang terdahulu, liabiliti agregat Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd, pekerja, ejen, sekutu, wakil atau sesiapa yang bertindak bagi pihak kami berkenaan dengan setiap Pengguna untuk semua tuntutan yang timbul daripada penggunaan Tapak-Tapak atau Perkhidmatan sepanjang tahun kalendar adalah terhad kepada lebih besar daripada (a) amaun yuran yang telah dibayar Pengguna kepada Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. atau sekutu kami sepanjang tahun kalendar dan (b) jumlah maksimum yang dibenarkan dalam perundangan berkaitan. Hukuman yang terdahulu tidak menghalang keperluan oleh Pengguna untuk membuktikan kerosakan sebenar. Semua tuntutan yang timbul daripada penggunaan Tapak atau Perkhidmatan mesti difailkan dalam satu tahun (1) dari tarikh timbulnya tindakan atau tempoh yang lebih lama seperti yang ditetapkan di bawah mana-mana undang-undang yang terpakai yang mengawal Terma Penggunaan ini.
8.9 Keterbatasan dan pengecualian liabiliti kepada anda di bawah Terma-terma ini hendaklah terpakai setakat yang maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang dan hendaklah terpakai sama ada atau tidak Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. telah dinasihatkan atau sepatutnya sedar tentang kemungkinan apa-apa kerugian yang timbul.

 1. Force Majeure

9.1 Dalam apa keadaan sekalipun, Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. dipertanggungjawabkan untuk apa-apa kelewatan atau kegagalan atau gangguan kandungan atau perkhidmatan yang disampaikan melalui Laman yang dihasilkan secara langsung atau tidak langsung daripada tindakan alam, daya atau penyebab di luar kawalan munasabah kami, termasuk tanpa batasan, kegagalan Internet, komputer, telekomunikasi atau kegagalan peralatan lain, kegagalan kuasa elektrik, mogok, pertikaian buruh, rusuhan, pemberontakan, gangguan awam, kekurangan buruh atau bahan, kebakaran, banjir, ribut, letupan, tindakan Tuhan, perang , tindakan kerajaan, perintah mahkamah atau tribunal dalam atau luar negeri atau tidak prestasi pihak ketiga.

 1. Hak harta Intelek

10.1 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. adalah pemilik tunggal atau pemegang lesen sah semua hak dan kepentingan dalam Tapak dan Kandungan Tapak. Tapak dan Kandungan Situs merangkumi rahsia perdagangan dan hak harta intelektual lain yang dilindungi di bawah hak cipta dan undang-undang lain di seluruh dunia. Semua tajuk, pemilikan, dan hak harta intelek dalam Tapak dan Kandungan Tapak hendaklah kekal dengan Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., sekutu kami atau pemberi lesen Kandungan Tapak, mengikut mana-mana yang berkenaan. Semua hak yang tidak dituntut sebaliknya di bawah Terma atau oleh Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. adalah dengan ini dikhaskan.
10.2 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. mungkin mempunyai pihak ketiga yang bebas yang terlibat dalam penyediaan Perkhidmatan (misalnya, penyedia perkhidmatan pengesahan dan pengesahan). Anda tidak boleh menggunakan sebarang cap dagang, cap dagang atau logo pihak ketiga yang bebas tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada pihak tersebut.

 1. Notis

11.1 Semua notis atau tuntutan undang-undang kepada atau atas Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. hendaklah dibuat secara bertulis dan dihantar ke Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. secara peribadi, melalui kurier, surat yang diperakui atau faksimili ke entiti dan alamat berikut: Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. di Republik Rakyat China, Fashion Necklace Jewelry Co., Ltd. di Hongkong, CJ Trade Corp di Amerika Syarikat (seperti yang mungkin), # 70383 5th Street, Lantai 5th, Gate 97, Daerah 5, Pasar Futian, Yiwu, Zhejiang Attn: CJdropshipping. Notis akan berkuat kuasa apabila ia diterima oleh Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. dalam mana-mana cara yang disebutkan di atas.
11.2 Semua notis atau tuntutan perundangan kepada Pengguna adalah berkesan jika dihantar secara peribadi, dihantar melalui kurir, surat yang diperakui, melalui faksimili atau e-mel ke alamat surat-menyurat, faks atau e-mel yang terakhir yang diberikan oleh Pengguna kepada Yiwu Cute Jewelry Co ., Ltd, atau dengan menghantar notis atau permintaan sedemikian ke atas kawasan Tapak yang boleh diakses oleh orang awam tanpa bayaran. Notis kepada Pengguna hendaklah disifatkan sebagai diterima oleh Pengguna tersebut jika dan bila.
a) Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. dapat menunjukkan bahawa komunikasi, sama ada dalam bentuk fizikal atau elektronik, telah dihantar kepada Pengguna tersebut, atau
b) dengan serta-merta apabila Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. menyiarkan notis sedemikian di kawasan Tapak yang boleh diakses secara awam tanpa bayaran.
11.3 Anda bersetuju bahawa semua perjanjian, notis, tuntutan, pendedahan dan komunikasi lain yang Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. menghantar kepada anda secara elektronik memenuhi keperluan undang-undang bahawa komunikasi tersebut harus ditulis secara bertulis.

 1. Peruntukan Am

12.1 Tertakluk kepada mana-mana Perjanjian Tambahan, Terma ini merupakan keseluruhan perjanjian antara anda dan Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. berkenaan dengan dan mengawal penggunaan Tapak dan Perkhidmatan anda, menggantikan sebarang perjanjian bertulis atau lisan terlebih dahulu berhubung dengan subjek yang sama perkara di sini.
12.2 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. dan anda adalah kontraktor bebas, dan tidak ada agensi, perkongsian, usaha sama, majikan-majikan atau francais-francaisi yang dimaksudkan atau dicipta oleh Syarat-syarat tersebut.
12.3 Jika mana-mana peruntukan Syarat ini didapati tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan tersebut akan dihapuskan dan peruntukan yang lain adalah tetap sah dan dikuatkuasakan.
12.4 Tajuk adalah untuk tujuan rujukan sahaja dan tidak boleh menentukan, had, mentafsirkan atau menghuraikan skop atau takat seksyen tersebut.
Kegagalan 12.5 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. untuk menguatkuasakan apa-apa hak atau kegagalan untuk bertindak berkenaan dengan apa-apa pelanggaran oleh anda di bawah Syarat tidak akan menjadi penepian hak itu atau penepian Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. hak untuk bertindak berkenaan dengan pelanggaran berikutnya atau yang serupa.
12.6 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. berhak menyerahkan Terma (termasuk semua hak, hak, faedah, kepentingan, dan obligasi dan kewajipan dalam Terma ini kepada mana-mana orang atau entiti (termasuk mana-mana sekutu Barang Kemas Cute Yiwu Co, Ltd.) Anda tidak boleh memberikan, secara keseluruhan atau sebahagian, Terma kepada mana-mana orang atau entiti.
12.7 Jika anda dari luar tanah besar China, Terma-terma ini akan ditadbir oleh undang-undang Hong Kong tanpa mengambil kira konflik peruntukan undang-undang dan pihak-pihak kepada Syarat bersetuju untuk menyerahkan kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Hong Kong. Jika anda berasal dari tanah besar China, Syarat-syarat tersebut akan ditadbir oleh undang-undang Republik Rakyat China tanpa mengambil kira konflik peruntukan undang-undang dan pihak-pihak kepada Syarat bersetuju untuk menyerahkan kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Republik Rakyat China.

Facebook Comments