fbpx

ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਵਰਤੋ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ!

(15 ਅਗਸਤ 2018 ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ)

Www.cjDPshipping.com ਅਤੇ app.cjDPshipping.com ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ! ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ www.cjrodshipping.com ਅਤੇ app.cjrodshipping.com 'ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ (ਹਰ ਇੱਕ “ਸਾਈਟ”). ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ (ਜਿਵੇਂ) ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ.ਤੁਹਾਨੂੰ","ਆਪਣੇ"ਜਾਂ"ਯੂਜ਼ਰ"ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਅਤੇ ਯੀਵੂ ਕਪੂਤ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਇਕਾਈ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 2.1 ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ ("we","ਸਾਡੇ"ਜਾਂ"ਯੀਵੂ ਕਪੜੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ”ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ)।

1. ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰਤਾ

1.1 ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਯੀਯੂਯੂ ਕ्यूट ਗਹਿਣਿਆਂ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਵਰਤੋਂ (ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ “ਸਰਵਿਸਿਜ਼”ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ, ਸੀਜੇਡਰੋਪਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੀਤੀ, ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੁੜ ਭੇਜੋ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਉਤਪਾਦ ਸੂਚੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੀਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਲਿਮਟਿਡ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ “ਨਿਯਮ”. ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ.
ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ (ਏ) ਤੁਸੀਂ ਕਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਯੀਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਲਿਮਟਿਡ, ਜਾਂ (ਬੀ) ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ / ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ / ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਸਨੀਕ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ.
ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ. ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਯੀਯੂ ਕੂਯੂ ਗਹਿਣਾ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਸੋਧੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ.
ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਜੇ ਯੀਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਿਆਂ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਸਿਰਫ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਰਜਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰੇਗਾ. ਸਾਈਟਾਂ.
ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ onlineਨਲਾਈਨ ਜਾਂ offlineਫਲਾਈਨ, ਯੀਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਲਿਮਟਿਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਾਡੀ ਐਫੀਲੀਏਟ (“ਵਾਧੂ ਸਮਝੌਤੇ”). ਜੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਅਸੰਗਤਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇਗਾ.
ਐਕਸ ਐਨ ਐੱਮ ਐੱਨ ਐੱਮ ਐਕਸ ਯੀਯੂ ਕੂਯੂਟ ਗਹਿਣਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ.

 1. ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

2.1 ਯੀਵੂ ਕਪੂਤ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਪੀਪੂ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਵਿਚ ਲਿਯੂ ਲਿਮਟਿਡ, ਯੀਯੂ ਕੂਯੂਜ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਲਿਮਟਿਡ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ ਫੈਸ਼ਨ ਹਾਰਨ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸੀ ਜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜੇ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਂ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਲੈਂਡ ਚਾਈਨਾ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਜਾਂ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੀਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ.
ਐਕਸ.ਐਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੀਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ, ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੀਵੂ ਕਪੜੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਥੋਪ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ) ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਇਸਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਹੱਦ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ. ਯੀਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਸਾਡੀ ਇਕਮਾਤਰ ਵਿਵੇਕ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.
ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ ਯਿਯੂਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਾ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ-ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ) ਨੂੰ ਅਰੰਭ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ.
ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐਕਸ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯੀਯੂਯੂ ਕੂਟ ਜਵੈਲਰੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯੀਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

 1. ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ

ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ ਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ.
3.2 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ()) ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਟੈਕਸਟ, ਚਿੱਤਰ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ, ਆਵਾਜ਼, ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ, ਫਾਈਲਾਂ, ਡੇਟਾਬੇਸ ਜਾਂ ਸੂਚੀਕਰਨ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਕਲ, ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ, ਡਾ downloadਨਲੋਡ, ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ, ਵੇਚਣ, ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ. ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ("ਸਾਈਟ ਸਮਗਰੀ") ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਅਤੇ (ਅ) ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਟ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਨਕਲ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ, ਡਾ downloadਨਲੋਡ, ਕੰਪਾਈਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤੋਗੇ ਜੋ ਯੀਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਿਮਟਿਡ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਈਟ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ. ਸਾਈਟ ਸਿੱਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ,ੰਗ ਨਾਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ (ਭਾਵੇਂ ਰੋਬੋਟਾਂ, ਮੱਕੜੀਆਂ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ) ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਈਟਸ ਤੋਂ ਸਾਈਟ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤੀ. ਵਰਜਿਤ ਹੈ. ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਗਰੀ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ.
ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੀਯੂਯੂ ਕੂਕੇਟ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ.
ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਯਿਯੂਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਲਿਮਟਿਡ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਗਰੀ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਸ਼ਬਦ ਲਿੰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਬੈਨਰਾਂ, ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਹੋਰ), ਏਪੀਆਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ . ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੀਯੂ ਕੂૂટ ਗਹਿਣੇ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਗਰੀ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ' ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ.
ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ. ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿiਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਯੀਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਪਿ systemsਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ.
ਐਕਸ.ਐਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ. ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜੋ ਯੀਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਂਬਰ ਆਈ ਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਅਸੰਬੰਧਿਤ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਫੀਡਬੈਕ ਛੱਡ ਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾ.
3.7 ਸੋਰਸਿੰਗ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ, ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਆਰਡਰ ਜ ਸਟੋਰ ਆਟੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ("ਯੂਜ਼ਰ ਡੇਟਾ") ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਯੀਯੂ ਕੂੜਾ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਲਿਮਟਿਡ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਟੱਲ, ਸਦੀਵੀ ਅਨੁਦਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ. , ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਇਲਟੀ-ਮੁਕਤ, ਅਤੇ ਉਪ-ਲਾਇਸੈਂਸਯੋਗ (ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਇਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ) ਯੀਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ, ਸੰਚਾਰਿਤ, ਵੰਡਣ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ, ਡੁਪਲਿਕੇਟ, ਅਨੁਕੂਲ, ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ, ਅਨੁਵਾਦ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੋ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੋ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ. ਤੁਸੀਂ ਯੀਵੂ ਕਪੂਤ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ.

 1. ਸਦੱਸ ਖਾਤੇ

ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ "ਸਦੱਸ”ਹੇਠਾਂ)। ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਯੀਯੂ ਕੂੂਅਲ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਕ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਦੱਸ ਖਾਤਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਯੀਵੂ ਕਪੂਤ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਕਿਸੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਯੀਯੂ ਕੂੂਅਲ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੀਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ.
ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣ' ਤੇ, ਯੀਵੂ ਕਪੂਤ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਲਿਮਟਿਡ ਹਰ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ID ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ (ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ). ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਬ-ਅਧਾਰਤ ਈਮੇਲ ਖਾਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਤ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਹੋਵੇ.
4.3 ਸਦੱਸਤਾ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਇੱਕਲੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ. ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦੱਸ ID ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ. ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਦੱਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦੱਸ ਖਾਤੇ, ਆਈਡੀ ਜਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ, ਨਿਰਧਾਰਤ, ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਚਮੁੱਚ ਯੀਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ.
ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ (ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕੀ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ, ਈਮੇਲ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਭੇਜਣਾ ਐਸ ਐਮ ਐਸ) ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.
ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ (ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਤੇ, “ਕਈ ਵਰਤੋਂ“), ਯੀਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਲਿਮਟਿਡ ਜਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਕਈ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੇਤ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਏਜੰਟਾਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਯੀਯੂਯੂ ਕੂਟ ਜਵੈਲਰੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ, ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ. . ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਯੀਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਿਆਂ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਅਜਿਹੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਦੱਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ.

 1. ਸਦੱਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

5.1 ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਰੰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ()) ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ; (ਅ) ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ; ਅਤੇ (ਸੀ) ਉਹ ਪਤਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਨਸ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ. ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ.
ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਾਈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ / ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸਦੱਸ ਖਾਤੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ. ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਰੰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ()) ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਭਾਵੇਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਟਸ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸਹੀ, ਸਹੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ (ਅ) ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ, ਸਹੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧੋ.
ਐਕਸ ਐਨ ਐੱਮ ਐੱਮ ਐੱਮ ਐੱਸ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਯੀਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ.
.5.4. Member ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਰੰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ (you) ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ, ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ; (ਅ) ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਡੇਟਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾ, ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਪੇਟੈਂਟ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਵਪਾਰਕ ਨਾਮ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ.ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ”); (ਸੀ) ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ, ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੇਚਣ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ, ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਕਰੀ, ਵਪਾਰ, ਵੰਡ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ (ਡੀ) ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ.
5.5 ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਰੰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੋ, ਪੋਸਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰੋਗੇ:
a) ਸਹੀ, ਸਹੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਬਣੋ;
ਅ) ਝੂਠੇ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਂ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੋ;
c) ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਬਦਨਾਮੀ ਵਾਲੀ, ਅਪਰਾਧੀ, ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਜਿਨਸੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ;
d) ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਜਾਤੀ, ਲਿੰਗ, ਧਰਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ, ਅਪੰਗਤਾ, ਜਿਨਸੀ ਝੁਕਾਅ ਜਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇ;
e) ਉਤਪਾਦ ਸੂਚੀਕਰਨ ਨੀਤੀ, ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਵਾਧੂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੋ
f) ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੋ (ਬਗੈਰ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਨੁਚਿਤ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਜਾਂ ਗਲਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ;
g) ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟ' ਤੇ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ.
5.6 ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਰੰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ / ਹੋ:
ਏ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ;
ਬੀ) ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਾ;
c) ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਵਾਧੂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ;
ਡੀ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ (ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਕ੍ਰੈਡਿਟ / ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ);
e) ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ;
f) ਸਪੈਮਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ;
g) ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ (ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਉਹ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਸਿਵਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ, ਆਦਿ) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ;
ਐਚ) ਯੀਵੂ ਕਪੂਤ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਲਕੀਅਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ, ਡੇਟਾਬੇਸਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੱropriateਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ;
i) ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿ computerਟਰ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਿਸਟਮ, ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ;
ਜੇ) ਯੀਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਡੇਟਾ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਡੇਟਾ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਨੈਟਵਰਕਸ ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ;
ਕੇ) ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜ਼), ਅਧਿਕਾਰੀ (ਜ਼), ਪਾਰਟੀ / ਆਈਜ਼, ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ; ਅਤੇ
l) ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੋ ਜੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯੀਯੂ ਕੂੜਾ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਲਿਮਟਿਡ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ.

ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਯੀਯੂ ਕੂਯੂਜ ਗਹਿਣਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਹਨ.
5.8 ਜੇ ਸਦੱਸ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੈਫਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਰੰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੋਂ (a) ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਰੈਫਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ; (ਅ) ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ; ਅਤੇ (ਸੀ) ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਜਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੈਫਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਾਰੰਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਰੈਫਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ.
ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਮੈਂਬਰ, ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੀਯੂ ਕੂਯੂਜ ਗਹਿਣੇ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ necessaryੁਕਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ / ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਦੱਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ. ਜੇ ਸਦੱਸ ਦੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ, ਯੀਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਦੇਰੀ, ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਜਿਹੀ ਦੇਰੀ, ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ.
5.10 Member ਮੈਂਬਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਯੀਯੂ ਕੂૂટ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉੱਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ. ਯੀਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
5.11 ਮੈਂਬਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ.
5.12 ਮੈਂਬਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸੇ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਹੈ.

 1. ਸਦੱਸਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੋੜਿਆ

.6.1..XNUMX ਯੀਵੂ ਕਪੂਤ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ, ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯੀਯੂਯੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕਪੜੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯੀਯੂ ਕੂੜਾ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਰਾਇ ਵਿੱਚ ਅਣਉਚਿਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.
.6.2..XNUMX ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਯੀਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਜਬ ਅਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਦੱਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੀਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ appropriateੁਕਵਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ: (i) ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਯੀਯੂ ਕੂਅਲ ਗਹਿਣਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ; (ii) ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗਾਹਕੀ, ਐਕਸੈਸ, ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ, ਡਾngਨਗਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ; (iii) ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਸੂਚੀਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜੋ ਸਦੱਸਿਆਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; (iv) ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੀਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਾ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਇਸ ਦੇ ਇਕਲੇ ਵਿਵੇਕ ਵਿਚ considerੁਕਵਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ (ਵੀ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੀਯੂ ਕੂੜਾ ਗਹਿਣਾ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਐਕਸ ਐੱਨ ਐੱਮ ਐੱਨ ਐੱਮ ਐਕਸ ਨਿਯਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ:
ਏ) ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ, ਯੀਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਾਜਬ ਅਧਾਰ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮੈਂਬਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ' ਤੇ ਅਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮੈਂਬਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਥੇ ਆਈਟਮ ਸਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਰਣਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ,
ਬੀ) ਯੀਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਜਬ ਅਧਾਰ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਾਉਂਟਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਲੈਣਦੇਣ ਵਿਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ,
c) ਯੀਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਜਬ ਅਧਾਰ ਹਨ ਕਿ ਸਦੱਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਗਲਤ, ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ, ਜਾਂ
ਡੀ) ਯੀਵੂ ਕਪੂਤ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦੱਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਯੀਵੂ ਕਪੜੇ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਲਿਮਟਿਡ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.
ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਯੂ.ਆਈ.ਵੀ. ਕਪੂਤ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਨਿਜੀ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੀਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ, ਸਦੱਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ, ਜ਼ਖਮੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਬਪੋਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ. ਯੀਵੂ ਕਪੂਤ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਅਜਿਹੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਲਈ ਯੀਯੂਯੂ ਕਪੂਤ ਗਹਿਣਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ.
ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੀਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਾ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵੀ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਯੀਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸੀਮਤ ਸੀਜੇ +, ਭੁਗਤਾਨ! ਆਦਿ. ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸੀਮਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਉਪਚਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੀਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ.
ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਯੀਯੂਯੂ ਕਯੂਵੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਜਬ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ, ਸਦੱਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਦੱਸ ਜਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਯੀਵੂ ਕਪਾਹ ਗਹਿਣਿਆਂ ਕੰਪਨੀ, ਲਿ. ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯੀਵੂ ਕਪੂਤ ਗਹਿਣਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ.ਜੇ +, ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਤ! ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਹੈ. ਯੀਵੂ ਕਪੂਤ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ. ਯੀਵੂ ਕਪੂਤ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ.
6.7 ਹਰ ਮੈਂਬਰ, ਯੀਯੂਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਿਆਂ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ, ਨੁਕਸਾਨ, ਦਾਅਵਿਆਂ, ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ (ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ) ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.
6.8. Member ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਅੱਗੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਯੀਯੂ ਕੂੜਾ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਝੂਠ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ, ਗਲਤ, ਬਦਨਾਮੀ ਸਮੇਤ ਸਾਇਟ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ. , ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਹੈ. ਯੀਵੂ ਕਪੂਤ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਯੀਵੂ ਕਪੜੇ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ.

 1. ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ

ਸਾਈਟਸ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਸ., ਯੀਯੂਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੈਬ-ਅਧਾਰਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਯੀਯੂਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ provisionਨਲਾਈਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ, ਸਿੱਟਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੈੱਬ ਅਧਾਰਤ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਯੀਯੂਯੂ ਕੂਵੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ, ਯੀਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਲਿਮਟਿਡ, ਖਾਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਯੀਵੂ ਕਪੂਤ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨਨਤਾ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ.
ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਚੇਤੰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ tenੌਂਗ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਯੀਵੂ ਕਪੂਤ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਦੱਸਤਾ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਯੀਯੂਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਲਿਮਟਿਡ ਹਰੇਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ (ਸਮੇਤ, ਬਿਨਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ). ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ commonੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਹੋ.
7.3 ਹਰੇਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ. ਅਜਿਹੇ ਜੋਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਅਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਕੁਆਲਟੀ, ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਨੁਕਸਦਾਰ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਉਤਪਾਦ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਤਪਾਦ, ਸਪੁਰਦਗੀ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਮੂਲ, ਖਰਚੇ ਦੀ ਗਲਤ ਹਿਸਾਬ, ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਰੰਟੀ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ. ਅਜਿਹੇ ਜੋਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋਖਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਯਾਤ, ਨਿਰਯਾਤ, ਵੰਡ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਖਰੀਦ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਉਪਯੋਗ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਜੋ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੱਕਾਂ, ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵੇ ਅਜਿਹੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋਖਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਹੋਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਟਾਂ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ "ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜੋਖਮਾਂ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਯੀਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਲਿਮਟਿਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਦਾਅਵਿਆਂ, ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਖਰਚਿਆਂ, ਨੁਕਸਾਨਾਂ, ਅਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਜੋਖਮ
ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਭੁਗਤਾਨ, ਰਿਟਰਨ, ਵਾਰੰਟੀ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ, ਬੀਮਾ, ਫੀਸਾਂ, ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ. ਟੈਕਸ, ਸਿਰਲੇਖ, ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜੁਰਮਾਨੇ, ਪਰਮਿਟ, ਪਰਬੰਧਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ.
ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਯੀਯੂ ਕੂਯੂਜ ਗਹਿਣਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ. ਯੀਵੂ ਕਪੂਤ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ.
ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਯੀਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਿਆਂ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ (ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਏਜੰਟ, ਸਹਿਯੋਗੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ. , ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਖਰਚਿਆਂ, ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰਜਾਨਿਆਂ (ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਸਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਅਨੁਸਾਰੀ ਜਾਂ ਨਤੀਜਾਤਮਕ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ) ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ.

 1. ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ

ਐਕਸ ਐੱਨ ਐੱਨ ਐੱਮ ਐਕਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਕਸਟੈਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰਮਿਟ ਲਾਅ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੀਯੂਯੂਯੂ ਕਯੂਟ ਜਵੈਲਰੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿ. ਸਾਈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ “ਜਿਵੇਂ ਹੈ”, “ਉਪਲਬਧ ਹਨ” ਅਤੇ “ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਂ ਨਾਲ”, ਅਤੇ ਯੀਯੂਯੂਯੂ ਜਵੇਲਰੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ. ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ' ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰੰਟੀਆਂ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਅਪਲਾਈਡ, ਸ਼ਰਤਾਂ, ਗੁਣਾਂ, ਟਿਕਾ .ਤਾ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ. ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰੰਟੀਆਂ, ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
ਐਕਸਨਯੂਮੈਕਸ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਕਸਟੈਂਟੈਂਟ ਪਰਮਿਟ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ, ਯੀਯੂਯੂਯੂ ਕਯੂਟ ਜਵੈਲਰੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ. ਅਸਥਾਈਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਦਰੁਸਤੀ, ਯੋਗਤਾ, ਯੋਗਤਾ, ਪੂਰਨਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ; ਯੀਯੂਯੂਯੂ ਕਯੂਟ ਜਵੈਲਰੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ. ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਨਿਰਮਾਣ, ਆਯਾਤ, ਨਿਰਯਾਤ, ਵੰਡ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਖਰੀਦ, ਵੇਚ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ; ਅਤੇ ਯੀਯੂਯੂਯੂ ਕਯੂਟ ਜਵੈਲਰੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿ. ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਜਾਂ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ.
8.3 ਸਾਈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਾedਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਰੇਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਯੀਯੂ ਕੂਯੂਜ ਗਹਿਣਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਕੰਪਿ systemਟਰ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਡਾਟੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਡਾ downloadਨਲੋਡ ਕਰੋ. ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਯੀਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਿਆਂ ਲਿਮਟਿਡ, ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੀ ਜਿਸਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ.
ਐਕਸ ਐਨ ਐੱਮ ਐੱਨ ਐੱਮ ਐਕਸ ਸਾਈਟਸ ਸੁਤੰਤਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਯੀਵੂ ਕਪੂਤ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ.
ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੀਵੂ ਕਪੂਤ ਗਹਿਣਿਆਂ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ, ਨੁਕਸਾਨ, ਦਾਅਵਿਆਂ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ (ਪੂਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ. ਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ) ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ. ਹਰ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਯੀਯੂਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਲਿਮਟਿਡ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ, ਨੁਕਸਾਨ, ਦਾਅਵਿਆਂ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ (ਪੂਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ. ਯੂਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਯੀਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਲਿਮਟਿਡ, ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਗ 8.5 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੀਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਹਰਜਾਨੇ, ਦਾਅਵਿਆਂ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ (ਪੂਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ. ਜੋ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹਰੇਕ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਯੀਵੂ ਕਪੂਤ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾਅ ਹੈ. ਹਰੇਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ. ਯੀਵੂ ਕਪੂਤ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਯੀਵੂ ਕਪੂਤ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਰੋਗੇ. ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਬਚਾਅ ਦਾ ਦਾਅਵਾ.
ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਯੂ.ਵੀ. ਕਪੂਤ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਸਿੱਧੇ, ਅਸਿੱਧੇ, ਦੰਡਕਾਰੀ, ਅਨੁਸਾਰੀ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ (ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਜਾਂ ਬਚਤ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੇਤ) ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ. ਜਾਣਕਾਰੀ), ​​ਭਾਵੇਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਇਕਵਿਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ.
a) ਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ;
ਅ) ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਮੂਨੇ, ਡੇਟਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ;
c) ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਜਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਆਯਾਤ, ਨਿਰਯਾਤ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿ displayਸ਼ਨ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ, ਖਰੀਦ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ; ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮੰਗਾਂ ਜਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ;
ਡੀ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ;
e) ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਚਾਲ; ਜਾਂ;
f) ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲੇ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਮੇਤ.
8.8 ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਯੀਯੂਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਏਜੰਟ, ਸਬੰਧਤ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਏ) ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਯੀਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਲਿਮਟਿਡ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ (ਅ) ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ. ਪਿਛਲੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਸ ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.
ਐਕਸ.ਐਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ. ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਲਹਿਦਗੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਧਿਕਤਮ ਹੱਦ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਯੀਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਿਆਂ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ. ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ.

 1. ਅਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ਿਤ ਘਟਨਾ

ਐਕਸ.ਐਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਯੀਯੂਯੂ ਕੂਟ ਜਵੈਲਰੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸਾਈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮਗਰੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਵਿਘਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਫੋਰਸਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਜਬ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ. ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ, ਕੰਪਿ computerਟਰ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਬਿਜਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ, ਹੜਤਾਲਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਵਾਦ, ਦੰਗੇ, ਬੀਮਾ, ਸਿਵਲ ਗੜਬੜੀ, ਕਿਰਤ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਅੱਗ, ਹੜ, ਤੂਫਾਨ, ਧਮਾਕੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਕਾਰਜ, ਯੁੱਧ , ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿalsਨਲ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨਾ.

 1. ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰ

ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਯੀਯੂਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ. ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਸਮਗਰੀ ਵਪਾਰਕ ਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਸਾਈਟਸ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਸਮਗਰੀ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿਰਲੇਖ, ਮਾਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕ, ਯੀਵੂ ਕਪੂਤ ਗਹਿਣਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਯੀਯੂ ਕੂੜਾ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ.
ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਯੂ.ਆਈ.ਵੀ. ਕੂੜਾ ਗਹਿਣਾ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੁਤੰਤਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ). ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਸੇਵਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਲੋਗੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ.

 1. ਸੂਚਨਾਵਾਂ

11.1 ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਮੰਗਾਂ ਯੀਵੂ ਕਪੂਤ ਗਹਿਣਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੀਯੂ ਕੂਯੂਜ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ' ਤੇ, ਕੋਰੀਅਰ, ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ: ਯੀਵੂ ਕਪੂਤ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ, ਪੀਪਲਜ਼ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ, ਫੈਸ਼ਨ ਹਾਰਨ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸੀ ਜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ), # 70383 5th ਸਟਰੀਟ, 5th ਮੰਜ਼ਲ, ਗੇਟ ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ, ਜ਼ਿਲਾ 5, ਫੁਟੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਯੀਵੂ, Zhejiang ਅਟਨ: ਸੀਜੇਡਰੋਪਸ਼ਿਪਿੰਗ. ਨੋਟਿਸ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ Yੰਗ ਨਾਲ ਯੀਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਜਾਂ ਇਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੋਰੀਅਰ ਦੁਆਰਾ, ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਖਰੀ-ਜਾਣੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ, ਫੈਕਸ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈੱਸ ਦੁਆਰਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਯੀਯੂ ਕੂਅਲ ਗਹਿਣੇ ਸਹਿ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ., ਲਿਮਟਿਡ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਜਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਲਕ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ' ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਅਜਿਹੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ.
ਏ) ਯੀਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਭਾਵੇਂ ਭੌਤਿਕ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ
ਬੀ) ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਯੀਵੂ ਕਪੂਤ ਗਹਿਣਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਪੋਸਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਲਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ' ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ.
ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਨੋਟਿਸ, ਮੰਗਾਂ, ਖੁਲਾਸੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਜੋ ਕਿ ਯੀਯੂ ਕੂਟ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਲਿਮਟਿਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੰਚਾਰ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

 1. ਆਮ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਤੇ ਯੀਵੂ ਕਪੂਤ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਕੋ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ.
ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ ਯਿਯੂਯੂ ਕਯੂਵੀ ਗਹਿਣੇ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ, ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ, ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ, ਕਰਮਚਾਰੀ-ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ਰ-ਫਰੈਂਚਾਈਸੀ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
12.3 ਜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਯੋਗ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ.
ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ ਸਿਰਲੇਖ ਸਿਰਫ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਭਾਗ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ, ਸੀਮਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ.
ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ ਯੀਯੂ Yੂ ਕਪਾਹ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੀਯੂਯੂ ਕਪੂਤ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗਾ. ਅਗਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ.
ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਯੂ.ਵੀ. ਕਪੂਤ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ (ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿਰਲੇਖ, ਲਾਭ, ਰੁਚੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ) ਕੰ., ਲਿਮਟਿਡ). ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਪੀਪਲਜ਼ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਲੋਕ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਚੀਨ.

ਫੇਸਬੁੱਕ Comments