fbpx

Čas použitia

Podmienky používania

POZORNE SI PREČÍTAJTE TIETO PODMIENKY!

(Aktualizované 15, august 2018)

Vitajte na stránkach www.cjdropshipping.com a app.cjdropshipping.com! Tieto Podmienky používania popisujú podmienky platné pre váš prístup a používanie webových stránok na adrese www.cjdropshipping.com a app.cjdropshipping.com (každá „Miesto"). Tento dokument predstavuje právne záväznú dohodu medzi vami ako používateľom (používateľmi) stránok (ďalej len „vy","váš"Alebo"užívateľ“Ďalej) a subjekt Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. uvedený v článku 2.1 nižšie (ďalej len„we","náš"Alebo"Yiwu roztomilé šperky Co, Ltd“).

1.Uplnenie a prijatie podmienok

1.1 Vaše používanie služieb, softvéru a produktov spoločnosti Sites a Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. (súhrnne ako „Služby„Ďalej len“) sa riadi podmienkami uvedenými v tomto dokumente, ako aj Ochrana osobných údajov, CJdropshipping Policy, Pravidlá vrátenia vrátenia platby, Pravidlá uvádzania produktov a všetky ďalšie pravidlá a zásady Stránok, ktoré spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. môže čas od času zverejňovať. Tento dokument a ďalšie pravidlá a politiky Stránok sa ďalej spoločne označujú ako „Podmienky". Vstupom na stránky alebo používaním služieb súhlasíte s tým, že súhlasíte s podmienkami. Nepoužívajte služby ani stránky, ak neakceptujete všetky podmienky.
1.2 Službu nesmiete používať a nemusíte akceptovať Podmienky, ak (a) nemáte zákonný vek na vytvorenie záväznej zmluvy so spoločnosťou Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. alebo (b) nemáte povolenie prijímať žiadne Služby podľa zákonov Hongkongu alebo iných krajín / regiónov vrátane krajiny / regiónu, v ktorom bývate alebo z ktorého využívate Služby.
1.3 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. môže kedykoľvek zmeniť a doplniť akékoľvek podmienky zverejnením príslušných zmenených a preformulovaných podmienok na stránkach. Pokračovaním v používaní Služieb alebo Stránok súhlasíte s tým, že sa na vás budú vzťahovať zmenené podmienky.
1.4 Ak spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. zverejnila alebo poskytla preklad anglickej jazykovej verzie Podmienok, súhlasíte s tým, že preklad je poskytovaný iba pre pohodlie a že anglické jazykové znenie bude riadiť vaše použitie Služieb alebo lokalít.
1.5 Možno budete musieť uzavrieť samostatnú zmluvu, online alebo offline, so spoločnosťou Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. alebo s našim pridruženým subjektom o akejkoľvek službe („Dodatočné dohody"). Ak dôjde ku konfliktu alebo nesúladu medzi Zmluvnými podmienkami a Dodatkovou zmluvou, má Dodatočná dohoda prednosť pred Zmluvnými podmienkami iba vo vzťahu k príslušnej službe.
1.6 Podmienky sa nesmú inak meniť, iba ak sú v písomnej forme autorizovaný úradník spoločnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.

 1. Poskytovanie služieb

2.1 Obstarávateľom spoločnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., s ktorou uzavierate zmluvu, je Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. v Čínskej ľudovej republike, Fashion Necklace Jewelry Co., Ltd. v Hongkongu, CJ Trade Corp v USA, ak ste registrovaným členom webových stránok a ste registrovaným alebo rezidentom v Čínskej ľudovej republike, Hongkongu alebo USA. Ak ste sa zaregistrovali v pevninskej Číne alebo máte v tejto krajine trvalý pobyt, uzavierate zmluvy so spoločnosťou Yiwu Cute Jewelry Co.
2.2 Aby ste mohli pristupovať k niektorým Službám a používať ich, musíte sa zaregistrovať ako člen na Stránkach. Spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. si ďalej vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia obmedziť prístup k určitým Službám (alebo akýmkoľvek funkciám v rámci Služieb) alebo ich používanie na platenie Používateľom alebo na základe iných podmienok, ktoré spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. môže uložiť podľa nášho uváženia.
Služby 2.3 (alebo akékoľvek funkcie v rámci Služieb) sa môžu líšiť v závislosti od regiónu a krajiny. Nie je poskytnutá žiadna záruka ani zastúpenie, že určitá služba alebo funkcia alebo jej funkcia alebo rovnaký typ a rozsah služby alebo jej vlastnosti a funkcie budú užívateľom dostupné. Spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. môže podľa vlastného uváženia obmedziť, odmietnuť alebo vytvoriť inú úroveň prístupu k akýmkoľvek Službám (alebo akýmkoľvek funkciám v rámci Služieb) a ich používania vo vzťahu k rôznym používateľom.
Spoločnosť 2.4 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. môže spúšťať, meniť, upgradovať, ukladať podmienky na pozastavenie alebo zastavenie akýchkoľvek Služieb (alebo akýchkoľvek funkcií v rámci Služieb) bez predchádzajúceho upozornenia, s výnimkou toho, že v prípade Služby založenej na poplatkoch, také zmeny nebude mať výrazný nepriaznivý vplyv na platiacich používateľov pri využívaní tejto služby.
2.5 Niektoré služby môžu byť poskytované pobočkami spoločnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. v mene spoločnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.

 1. Používatelia všeobecne

3.1 Ako podmienka vášho prístupu k stránkam alebo službám a ich používania súhlasíte s tým, že budete pri používaní stránok alebo služieb dodržiavať všetky príslušné zákony a predpisy.
3.2 Súhlasíte s tým, že budete stránky alebo služby používať výlučne na svoje súkromné ​​a interné účely. Súhlasíte s tým, že (a) nebudete kopírovať, reprodukovať, sťahovať, opätovne publikovať, predávať, distribuovať alebo ďalej predávať žiadne služby ani informácie, text, obrázky, grafiku, videoklipy, zvuk, adresáre, súbory, databázy alebo zoznamy atď. sú k dispozícii na stránkach alebo prostredníctvom týchto stránok (ďalej len „obsah stránok“) a (b) nebudete kopírovať, reprodukovať, sťahovať, kompilovať alebo inak používať akýkoľvek obsah stránok na účely prevádzkovania podnikania, ktoré konkuruje spoločnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Alebo iným komerčným využívaním obsahu stránok. Systematické získavanie obsahu stránok zo stránok za účelom vytvorenia alebo zostavenia, priamo alebo nepriamo, zbierky, kompilácie, databázy alebo adresára (či už prostredníctvom robotov, pavúkov, automatických zariadení alebo manuálnych procesov) bez písomného súhlasu spoločnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. Je zakázané. Použitie akéhokoľvek obsahu alebo materiálov na Stránkach na akýkoľvek účel, ktorý nie je výslovne povolený v podmienkach, je zakázaný.
3.3 Musíte si prečítať Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., ktoré upravujú ochranu a používanie osobných údajov o používateľoch vo vlastníctve spoločnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. a našich pridružených spoločností. Prijímate podmienky ochrany osobných údajov a súhlasíte s použitím osobných údajov o vás v súlade so zásadami ochrany osobných údajov.
Spoločnosť 3.4 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. môže povoliť používateľom prístup k obsahu, produktom alebo službám ponúkaným tretími stranami prostredníctvom hypertextových odkazov (vo forme slovných spojení, bannerov, kanálov alebo inak), API alebo inak na webové stránky týchto tretích strán. , Predtým, ako začnete stránky používať, ste si prečítali zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov týchto webových stránok. Beriete na vedomie, že spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nemá žiadnu kontrolu nad webovými stránkami týchto tretích strán, nesleduje takéto webové stránky a nie je zodpovedná ani zodpovedná za tieto webové stránky ani za obsah, produkty alebo služby sprístupnené na nich také webové stránky.
3.5 Súhlasíte s tým, že nebudete podnikať žiadne kroky na oslabenie integrity počítačových systémov alebo sietí spoločnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. a / alebo iného používateľa, ani nezískate neautorizovaný prístup k takýmto počítačovým systémom alebo sieťam.
3.6 Súhlasíte s tým, že nebudete podnikať žiadne kroky, ktoré by mohli narušiť integritu systému spätnej väzby spoločnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., napríklad nechať pozitívnu spätnú väzbu pre seba pomocou sekundárnych ID členov alebo prostredníctvom tretích strán alebo neopodstatnenú negatívnu spätnú väzbu pre inú osobu. užívateľ.
3.7 Odoslaním požiadavky na získanie zdrojov alebo uvedením produktov, odoslaním objednávok alebo autorizáciou obchodu („Údaje o používateľovi“) na Stránkach alebo poskytnutím akýchkoľvek údajov o používateľovi spoločnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. alebo nášmu zástupcovi (zástupcom) dávate neodvolateľný, trvalý , celosvetovo, bez licenčných poplatkov a sublicencovateľná (prostredníctvom viacerých úrovní) licencie spoločnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. na zobrazovanie, prenos, distribúciu, reprodukciu, publikovanie, duplikovanie, prispôsobenie, úpravu, preklad, vytváranie odvodených diel a inak používať akékoľvek alebo všetky Užívateľské údaje v akejkoľvek forme, médiu alebo technológii, ktorá je teraz známa alebo nie je v súčasnosti známa akýmkoľvek spôsobom a na akýkoľvek účel, ktorý môže byť prospešný pre prevádzku Stránok, poskytovanie akýchkoľvek Služieb a / alebo podnikanie používateľa. Potvrdzujete a zaručujete spoločnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., že máte všetky práva, právomoci a oprávnenia potrebné na udelenie vyššie uvedenej licencie.

 1. Členské účty

Používateľ 4.1 musí byť zaregistrovaný na Stránkach, aby mohol pristupovať k niektorým Službám alebo ich využívať (registrovaný užívateľ sa označuje aj ako „Člen“Nižšie). S výnimkou súhlasu spoločnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., jeden používateľ môže na stránkach zaregistrovať iba jeden členský účet. Spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. môže zrušiť alebo zrušiť členský účet používateľa, ak má spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. dôvodné podozrenie, že používateľ súčasne zaregistroval alebo kontroloval dva alebo viac členských účtov. Spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. môže ďalej zamietnuť žiadosť používateľa o registráciu z akéhokoľvek dôvodu.
4.2 Po registrácii na stránkach spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. priradí účet a každému členovi pridelí identifikačné číslo člena a heslo (toto meno vyberie registrovaný užívateľ počas registrácie). Účet môže mať webový e-mailový účet s obmedzeným úložným priestorom pre posielanie alebo prijímanie e-mailov.
4.3 Sada členských ID a hesiel je jedinečná pre jeden účet. Každý člen nesie výlučnú zodpovednosť za zachovanie dôvernosti a bezpečnosti vášho členského ID a hesla a za všetky činnosti, ktoré sa uskutočnia na vašom účte. Žiadny člen nesmie zdieľať, prideliť alebo povoliť používanie vášho členského účtu, ID alebo hesla inej osobe mimo vlastného podnikateľského subjektu daného člena. Člen sa zaväzuje okamžite informovať spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., ak zistíte akékoľvek neoprávnené použitie vášho hesla alebo vášho účtu alebo akékoľvek iné porušenie bezpečnosti vášho účtu.
Člen 4.4 súhlasí s tým, že všetky činnosti, ktoré sa uskutočňujú na vašom účte (vrátane, okrem iného, ​​zverejňovania informácií o spoločnosti alebo produkte, kliknutí na prijatie akýchkoľvek dodatočných dohôd alebo pravidiel, prihlásenia na odber alebo vykonania akýchkoľvek platieb za akékoľvek služby, odosielania e-mailov pomocou e-mailového účtu alebo odosielania SMS) sa bude považovať za autorizovaného člena.
Člen 4.5 berie na vedomie, že zdieľanie vášho účtu s inými osobami alebo umožnenie viacerým používateľom mimo vášho podnikateľského subjektu používať váš účet (spoločne „viacnásobné použitie“), Môže spôsobiť nenapraviteľné škody spoločnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. alebo iným používateľom stránok. Člen odškodní spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., našich pridružených spoločností, riaditeľov, zamestnancov, agentov a zástupcov za akékoľvek straty alebo škody (vrátane, ale nielen, straty ziskov), ktoré vznikli v dôsledku viacnásobného použitia vášho účtu. , Člen tiež súhlasí s tým, že v prípade viacnásobného použitia vášho účtu alebo zlyhania člena v zabezpečení vášho účtu, spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nezodpovedá za žiadne straty ani škody, ktoré vzniknú v dôsledku takéhoto porušenia, a bude mať právo pozastaviť alebo zrušiť účet člena bez zodpovednosti voči členovi.

 1. Povinnosti člena

5.1 Každý člen prehlasuje, zaručuje a súhlasí s tým, že (a) máte plnú právomoc a oprávnenie akceptovať Podmienky, udeľovať licenciu a oprávnenie a plniť povinnosti podľa tejto zmluvy; (b) stránky a služby používate iba na obchodné účely; a (c) adresa, ktorú uvediete pri registrácii, je hlavným miestom podnikania vašej podnikateľskej jednotky. Na účely tohto ustanovenia sa pobočka alebo kontaktná kancelária nepovažujú za samostatný subjekt a vaše hlavné miesto podnikania sa bude považovať za sídlo vášho ústredia.
Člen 5.2 bude povinný poskytnúť informácie alebo materiál o vašej entite, firme alebo produktoch / službách v rámci procesu registrácie na Stránkach alebo vášho použitia akejkoľvek služby alebo členského účtu. Každý Člen prehlasuje, zaručuje a súhlasí s tým, že (a) tieto informácie a materiály, či už boli predložené počas procesu registrácie alebo neskôr počas pokračovania používania Stránok alebo Služby, sú pravdivé, presné, aktuálne a úplné, a (b) budete udržiavať a okamžite zmeniť a doplniť všetky informácie a materiály tak, aby boli pravdivé, presné, aktuálne a úplné.
5.3 Keď sa stanete členom, súhlasíte so zahrnutím kontaktných informácií o vás do našej databázy kupujúcich a oprávňujete spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. a naše pridružené spoločnosti zdieľať kontaktné informácie s ostatnými používateľmi alebo inak používať vaše osobné informácie v súlade s s pravidlami ochrany osobných údajov.
5.4 Každý Člen prehlasuje, zaručuje a súhlasí s tým, že (a) ste výhradne zodpovedný za získanie všetkých potrebných licencií a povolení tretích strán týkajúcich sa akýchkoľvek Užívateľských údajov, ktoré zadáte, zverejníte alebo zobrazíte; (b) akékoľvek užívateľské údaje, ktoré poskytnete, zverejníte alebo vystavíte, neporušujú ani neporušujú žiadne autorské práva, patenty, ochranné známky, obchodné názvy, obchodné tajomstvá ani žiadne iné osobné alebo vlastnícke práva akejkoľvek tretej strany („Práva tretích strán"); (c) máte právo a oprávnenie predávať, obchodovať, distribuovať alebo vyvážať alebo ponúkať na predaj, obchodovať, distribuovať alebo vyvážať výrobky alebo služby opísané v používateľských údajoch a takýto predaj, obchod, distribúcia alebo vývoz alebo ponuka neporušujú akékoľvek práva tretích strán a (d) na vás a vaše pridružené spoločnosti sa nevzťahujú žiadne obchodné obmedzenia, sankcie ani iné právne obmedzenia zavedené ktoroukoľvek krajinou, medzinárodnou organizáciou alebo jurisdikciou.
5.5 Každý Člen ďalej prehlasuje, zaručuje a súhlasí s tým, že Užívateľské údaje, ktoré zadáte, zverejníte alebo vystavíte, musia:
a) byť pravdivý, presný, úplný a zákonný;
b) nesmú byť klamlivé, zavádzajúce alebo klamlivé;
c) neobsahujú informácie, ktoré sú urážlivé, urážlivé, vyhrážajúce alebo obťažujúce, obscénne, nepríjemné, urážlivé, sexuálne explicitné alebo škodlivé pre neplnoleté osoby;
d) neobsahujú informácie, ktoré sú diskriminačné alebo podporujú diskrimináciu na základe rasy, pohlavia, náboženstva, národnosti, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie alebo veku;
e) neporušuje zásady uvádzania produktov, iné podmienky alebo akékoľvek príslušné dodatočné dohody
f) neporušujú žiadne uplatniteľné zákony a nariadenia (okrem iného aj tie, ktoré upravujú kontrolu vývozu, ochranu spotrebiteľa, nekalú súťaž alebo nepravdivú reklamu), ani propagujú činnosti, ktoré môžu porušovať akékoľvek príslušné zákony a nariadenia;
g) neobsahujú žiadny priamy ani nepriamy odkaz na akékoľvek iné webové stránky, ktoré obsahujú akýkoľvek obsah, ktorý by mohol porušovať Podmienky.
5.6 Každý člen ďalej prehlasuje, zaručuje a súhlasí s tým, že budete / ste:
a) vykonávať svoje činnosti na stránkach v súlade s platnými zákonmi a predpismi;
b) vykonávať svoje obchodné transakcie s ostatnými používateľmi stránok v dobrej viere;
c) vykonávať svoje činnosti v súlade s podmienkami a všetkými príslušnými dodatočnými dohodami;
d) nevyužívať Služby alebo Lokality na podvody žiadnej osoby alebo subjektu (vrátane, okrem iného, ​​predaja ukradnutých vecí, použitia ukradnutých kreditných / debetných kariet);
e) nevydávať sa za inú osobu alebo subjekt, nepravdivo prezentovať seba alebo svoju príslušnosť k akejkoľvek osobe alebo subjektu;
f) nevykonávať nevyžiadanú poštu alebo phishing;
g) nevykonávať žiadne iné nezákonné činnosti (okrem iného vrátane tých, ktoré by predstavovali trestný čin, ktoré by mohli viesť k občianskoprávnej zodpovednosti atď.), ani nepodporovať alebo nepodporovať akékoľvek nezákonné činnosti;
h) nezahŕňali pokusy kopírovať, reprodukovať, využívať alebo vyvlastňovať rôzne vlastné zoznamy, databázy a zoznamy spoločnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.
i) nezahŕňajú žiadne počítačové vírusy alebo iné deštruktívne zariadenia a kódy, ktorých účinkom je poškodenie, zasahovanie, zastavenie alebo vyvlastnenie akéhokoľvek softvérového alebo hardvérového systému, údajov alebo osobných informácií;
j) nezahŕňajú žiadnu schému, ktorá narúša integritu údajov, systémov alebo sietí používaných spoločnosťou Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. a / alebo užívateľom stránok, ani nezískava neoprávnený prístup k takýmto údajom, systémom alebo sieťam;
k) nie a osoby alebo subjekty, ktoré podliehajú akémukoľvek z vyššie uvedených osôb alebo subjektov, ktoré nie sú členmi vašej organizácie, alebo ich riadiaci pracovníci, kontrolujúca strana, pridružené spoločnosti a právna jurisdikcia ekonomické alebo podvodné sankcie akýchkoľvek vládnych, medzinárodných alebo regulačných subjektov; a
l) nevykonávať žiadne činnosti, ktoré by inak zakladali zodpovednosť za spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. alebo pre naše pridružené spoločnosti.

Člen 5.7 nesmie používať služby a členský účet na zapojenie sa do aktivít, ktoré sú zhodné alebo podobné obchodom na trhu elektronického obchodu spoločnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.
5.8 Ak Člen poskytuje obchodného rozhodcu, Člen prehlasuje, zaručuje a súhlasí s tým, že ste od svojich obchodných partnerov získali všetky potrebné súhlasy, schválenia a vzdania sa práva a spolupracovníci, ktorí sa (a) správajú ako obchodný rozhodca; b) uverejňujú a uverejňujú svoje kontaktné údaje a informácie, referenčné listy a komentáre v ich mene; a (c) tretie strany sa môžu obrátiť na takýchto obchodných rozhodcov, aby podporili tvrdenia alebo vyhlásenia o vás. Ďalej zaručujete a súhlasíte s tým, že všetky referenčné listy a komentáre sú pravdivé a presné a tretie strany sa môžu obrátiť na obchodných rozhodcov bez toho, aby museli získať váš súhlas.
Člen 5.9 sa zaväzuje poskytnúť všetky potrebné informácie, materiály a súhlas a poskytnúť všetku primeranú pomoc a spoluprácu potrebnú pre poskytovanie služieb spoločnosťou Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., vyhodnotenie, či člen porušil Podmienky a / alebo vybavil akúkoľvek sťažnosť. proti poslancovi. Ak to člen neučiní, má za následok oneskorenie alebo pozastavenie alebo ukončenie poskytovania akejkoľvek služby, spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nie je povinná predĺžiť príslušné obdobie poskytovania služieb, ani nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody. v dôsledku takéhoto oneskorenia, pozastavenia alebo ukončenia.
5.10 Člen uznáva a súhlasí s tým, že spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nie je povinná aktívne monitorovať ani vykonávať akúkoľvek redakčnú kontrolu nad obsahom akejkoľvek správy alebo materiálu alebo informácií vytvorených, získaných alebo dostupných prostredníctvom služieb alebo stránok. Spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. neschvaľuje, neoveruje ani inak necertifikuje obsah akýchkoľvek pripomienok alebo iných materiálov alebo informácií, ktoré urobil ktorýkoľvek člen. Každý člen nesie výlučnú zodpovednosť za obsah svojich oznámení a môže byť právne zodpovedný alebo zodpovedný za obsah svojich pripomienok alebo iných materiálov alebo informácií.
5.11 Člen uznáva a súhlasí s tým, že služby môžu využívať iba podniky a ich zástupcovia na obchodné účely, a nie na individuálnych spotrebiteľov alebo na osobné použitie.
5.12 Člen berie na vedomie a súhlasí s tým, že každý člen je výhradne zodpovedný za dodržiavanie platných zákonov a predpisov vo svojich príslušných jurisdikciách, aby zabezpečil, že každé použitie stránky a služieb je v súlade s nimi.

 1. Porušenia zo strany členov

6.1 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia odstrániť, pozmeniť alebo odmietnuť akékoľvek údaje o používateľovi, ktoré poskytnete, zverejníte alebo zobrazíte na stránkach, o ktorých si myslíme, že sú nezákonné, porušujú Podmienky, a mohli by Yiwu vystaviť Ltd. alebo našich pridružených spoločností k zodpovednosti, alebo je podľa názoru spoločnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. inak považovaná za nevhodnú.
6.2 Ak niektorý člen poruší akékoľvek podmienky alebo ak má spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. dôvodné dôvody domnievať sa, že člen porušuje akékoľvek podmienky, spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. má právo podniknúť také disciplinárne kroky ak to považuje za vhodné, vrátane, bez obmedzenia,: (i) pozastavenia alebo zrušenia účtu člena a všetkých účtov, ktoré podľa vlastného uváženia spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. považuje za súvisiace; (ii) obmedzenie, zníženie klasifikácie, pozastavenie alebo ukončenie predplatenia, prístupu k súčasnému alebo budúcemu použitiu ktorejkoľvek Služby; (iii) odstránenie všetkých zoznamov produktov alebo iných používateľských údajov, ktoré člen predložil, zverejnil alebo zobrazil, alebo uloženie obmedzení počtu zoznamov produktov alebo užívateľských údajov, ktoré môže člen zverejniť alebo zobraziť; (iv) uloženie ďalších obmedzení týkajúcich sa používania akýchkoľvek funkcií alebo funkcií ktorejkoľvek služby ako je spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., ktoré môže Člen považovať za vhodné podľa vlastného uváženia; a (v) akékoľvek iné nápravné opatrenia, disciplína alebo pokuty, ktoré spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. môže považovať za potrebné alebo vhodné podľa vlastného uváženia.
6.3 Bez toho, aby sa obmedzilo všeobecné ustanovenie ustanovení podmienok, by sa člen považoval za člena porušujúceho podmienky za týchto okolností:
a) Spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. má na základe sťažnosti alebo nároku tretej strany opodstatnené dôvody domnievať sa, že tento člen úmyselne alebo závažne nesplnil vašu zmluvu s takouto treťou stranou, a to aj bez obmedzenia, ak tento člen nedodal akékoľvek položky objednané touto treťou stranou po prijatí kúpnej ceny alebo ak položky, ktoré člen dodal, podstatne nespĺňajú podmienky a opisy uvedené vo vašej zmluve s touto treťou stranou,
b) spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. má dôvodné podozrenie, že takýto člen použil ukradnutú kreditnú kartu alebo iné nepravdivé alebo zavádzajúce informácie pri akejkoľvek transakcii s protistranou,
c) spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. má dôvodné podozrenie, že akékoľvek informácie poskytnuté členom nie sú aktuálne alebo úplné alebo sú nepravdivé, nepresné alebo zavádzajúce, alebo
d) Spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. sa domnieva, že kroky člena môžu spôsobiť finančnú stratu alebo právnu zodpovednosť spoločnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. alebo našim pridruženým subjektom alebo iným používateľom.
Spoločnosť 6.4 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. si vyhradzuje právo plne spolupracovať s vládnymi orgánmi, súkromnými vyšetrovateľmi a / alebo zranenými tretími stranami pri vyšetrovaní akýchkoľvek podozrivých trestných alebo občianskych priestupkov. Spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. môže ďalej zverejniť totožnosť a kontaktné informácie člena, ak o to požiada vláda alebo orgán činný v trestnom konaní, poškodená tretia strana alebo v dôsledku predvolania alebo iného právneho konania. Spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nezodpovedá za škody alebo výsledky vyplývajúce z takéhoto zverejnenia a Člen sa zaväzuje, že voči spoločnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nepodá žalobu alebo nárok na takéto zverejnenie.
6.5 Ak člen porušuje Podmienky, spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. si tiež vyhradzuje právo zverejniť záznamy o takomto porušení na Stránkach. Ak takéto porušenie zahŕňa alebo je odôvodnene podozrivé z účasti na nečestných alebo podvodných činnostiach, spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. si tiež vyhradzuje právo oznámiť záznamy o takomto porušení našim pridruženým spoločnostiam vrátane, okrem iného, ​​CJ +, platby !, atď. Takého Yiwu Cute Pridružené spoločnosti Jewelry Co., Ltd. môžu uvaliť obmedzenia, pozastaviť alebo ukončiť využívanie všetkých alebo časti služieb poskytovaných takýmito pridruženými členmi členovi, pozastaviť alebo ukončiť členstvo, podniknúť ďalšie nápravné kroky a zverejniť záznamy o porušení podmienok člena webové stránky prevádzkované alebo kontrolované takýmito pridruženými spoločnosťami Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.
Spoločnosť 6.6 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. môže kedykoľvek a podľa nášho rozumného uváženia uvaliť obmedzenia, pozastaviť alebo ukončiť používanie ktorejkoľvek Služby alebo Stránok Členom bez zodpovednosti voči Členovi, ak Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd - dostal oznámenie, že člen porušuje akúkoľvek dohodu alebo záväzok s akoukoľvek pridruženou spoločnosťou Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. vrátane, ale bez obmedzenia, CJ +, platba! a takéto porušenie zahŕňa alebo je odôvodnene podozrivé z nečestných alebo podvodných aktivít. Spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. má právo zverejniť záznamy o takomto porušení na Stránkach. Spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nebude povinná toto porušenie prešetriť ani požadovať potvrdenie od člena.
6.7 Každý člen sa zaväzuje odškodniť spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., naše pridružené spoločnosti, riaditeľov, zamestnancov, agentov a zástupcov a chrániť ich pred škodami, stratami, nárokmi a záväzkami (vrátane všetkých právnych nákladov v plnej výške). základ pre odškodnenie), ktoré môžu vzniknúť v dôsledku odoslania, zverejnenia alebo zobrazenia akýchkoľvek používateľských údajov, z vášho používania Stránok alebo služieb alebo z porušenia Zmluvných podmienok.
6.8 Každý Člen ďalej súhlasí s tým, že spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nie je zodpovedná a nezodpovedá za vás ani ktokoľvek iný za akékoľvek údaje o používateľovi alebo iný materiál prenášaný cez stránky vrátane podvodných, nepravdivých, zavádzajúcich, nepresných, hanlivých. , urážlivý alebo nezákonný materiál a že riziko poškodenia takýmto materiálom nesie výlučne každý člen. Spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. si vyhradzuje právo na vlastné náklady prevziať výhradnú obranu a kontrolu nad akoukoľvek záležitosťou, ktorá by inak bola odškodnená členom, pričom v takom prípade bude Člen spolupracovať so spoločnosťou Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd - pri presadzovaní všetkých dostupných obranných opatrení.

 1. Transakcie medzi kupujúcimi a predávajúcimi

7.1 Prostredníctvom serverov poskytuje spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. elektronické webové platformy na výmenu informácií medzi kupujúcimi a predajcami produktov a služieb. Spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ďalej poskytuje elektronické webové transakčné platformy pre členov, aby mohli zadávať, prijímať, uzatvárať, spravovať a plniť objednávky na poskytovanie produktov a služieb online na stránkach s výhradou podmienok uvedených v Yiwu Cute šperky Co, Ltd Dohoda o transakčných službách, Spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. však v prípade akýchkoľvek služieb nezastupuje predajcu ani kupujúceho v konkrétnych transakciách. Spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nekontroluje a nezodpovedá ani nezodpovedá za kvalitu, bezpečnosť, zákonnosť alebo dostupnosť produktov alebo služieb ponúkaných na predaj na stránkach alebo za schopnosť predajcov dokončiť predaj alebo schopnosť kupujúcich dokončiť nákup.
Užívatelia 7.2-u sú týmto upozornení, že môžu existovať riziká pri zaobchádzaní s ľuďmi, ktorí konajú pod falošnou zámienkou. Spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. používa niekoľko techník na overenie presnosti určitých informácií, ktoré nám poskytujú platiaci používatelia pri registrácii platenej členskej služby na stránkach. Pretože však overenie používateľa na internete je ťažké, spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nemôže a nepotvrdzuje údajnú totožnosť každého používateľa (vrátane, ale bez obmedzenia, platenia členov). Odporúčame vám, aby ste použili rôzne prostriedky, ako aj zdravý rozum, aby ste zhodnotili, s kým máte čo do činenia.
7.3 Každý Užívateľ berie na vedomie, že plne preberá riziká spojené s uskutočňovaním akýchkoľvek nákupných a predajných transakcií v súvislosti s používaním Stránok alebo Služieb a že plne preberá riziká zodpovednosti alebo poškodenia akéhokoľvek druhu v súvislosti s následnou činnosťou akéhokoľvek druhu. týkajúce sa produktov alebo služieb, ktoré sú predmetom transakcií prostredníctvom Stránok. Takéto riziká zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, skreslenie výrobkov a služieb, podvodné systémy, neuspokojivú kvalitu, nedodržanie špecifikácií, chybné alebo nebezpečné výrobky, nezákonné výrobky, oneskorenie alebo neplnenie pri dodaní alebo platbe, kalkulácie nesprávnych nákladov, porušenie záruka, porušenie zmluvy a dopravné nehody. Medzi takéto riziká patria aj riziká, ktoré výroba, dovoz, vývoz, distribúcia, ponuka, vystavovanie, nákup, predaj a / alebo používanie výrobkov alebo služieb ponúkaných alebo zobrazovaných na stránkach môžu porušovať alebo sa môže tvrdiť, že porušujú práva tretích strán, a riziko, že Užívateľovi môžu vzniknúť náklady na obranu alebo iné náklady v súvislosti s uplatňovaním práv tretích strán tretími stranami alebo v súvislosti s akýmikoľvek nárokmi ktorejkoľvek strany, že majú nárok na obranu alebo odškodnenie v súvislosti s uplatňovaním práv, požiadaviek alebo nároky žiadateľov o práva tretích strán. Medzi tieto riziká patria aj riziká, že spotrebitelia, ostatní kupujúci, koncoví užívatelia produktov alebo iné osoby, ktoré tvrdia, že utrpeli zranenia alebo škody súvisiace s výrobkami, ktoré pôvodne získali používatelia stránok v dôsledku nákupných a predajných transakcií v súvislosti s používaním stránok. môžu utrpieť ujmu a / alebo uplatniť nároky vyplývajúce z používania takýchto výrobkov. Všetky vyššie uvedené riziká sa ďalej označujú ako „Transakčné riziká“. Každý užívateľ súhlasí s tým, že spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nebude zodpovedná za žiadne škody, nároky, záväzky, náklady, škody, nepríjemnosti, prerušenia podnikania alebo výdavky akéhokoľvek druhu, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku alebo v súvislosti s akoukoľvek Transakčné riziká.
Používatelia 7.4 sú výlučne zodpovední za všetky podmienky transakcií uskutočňovaných na, prostredníctvom alebo v dôsledku používania Stránok alebo služieb, vrátane, ale bez obmedzenia, podmienok týkajúcich sa platby, vrátenia, záruk, prepravy, poistenia, poplatkov, dane, titul, licencie, pokuty, povolenia, manipulácia, preprava a skladovanie.
Užívateľ 7.5 súhlasí s poskytnutím všetkých informácií a materiálov, ktoré môže spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. odôvodnene požadovať v súvislosti s vašimi transakciami uskutočnenými prostredníctvom, prostredníctvom alebo v dôsledku používania Stránok alebo služieb. Spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. má právo pozastaviť alebo zrušiť akýkoľvek účet používateľa, ak používateľ neposkytne požadované informácie a materiály.
7.6 V prípade, že ktorýkoľvek užívateľ má spor s ktoroukoľvek stranou transakcie, takýto užívateľ súhlasí s tým, že spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. (a naši agenti, pridružené spoločnosti, riaditelia, úradníci a zamestnanci) uvoľní a odškodní všetky nároky, požiadavky , žaloby, konania, náklady, výdavky a škody (vrátane, okrem iného, ​​skutočných, mimoriadnych, náhodných alebo následných škôd), ktoré vznikli v dôsledku takejto transakcie alebo v súvislosti s ňou.

 1. Obmedzenie zodpovednosti

8.1 K MAXIMÁLNEM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM, SLUŽBY POSKYTOVANÉ spoločnosťou YIWU CUTE JEWELRY CO., LTD. STRANY SA POSKYTUJÚ „AKO SÚ“ A „AKO SÚ DOSTUPNÉ“ A „S VŠETKÝMI VADAMI“ A YIWU CUTE JEWELRY CO., LTD. TÝMTO VÝSLOVNE ZRIEKÁVA ŽIADNE A VŠETKY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, VRÁTANE, ALE NIE, KTORÉ NIE SÚ OBMEDZENÉ NA ŽIADNE ZÁRUKY, PODMIENKY, KVALITU, VHODNOSŤ, VÝKONNOSŤ, PRESNOSŤ, SPOĽAHLIVOSŤ, OBCHODOVATEĽNOSŤ ALEBO VHODNOSŤ NA ZARIADENIE. VŠETKY TAKÉTO ZÁRUKY, ZASTÚPENIA, PODMIENKY A ZÁVÄZKY TÝMTO VYLÚČENÉ.
8.2 DO MAXIMÁLNEHO ROZSAHU POVOLENÝCH ZÁKONOM, YIWU CUTE JEWELRY CO., LTD. NEZARUČUJE ŽIADNE ZASTÚPENIE ALEBO ZÁRUKY NA PLATNOSŤ, PRESNOSŤ, SPRÁVNOSŤ, SPOĽAHLIVOSŤ, KVALITU, STABILITU, KOMPLETNOSŤ ALEBO SÚČASNOSŤ ŽIADNYCH INFORMÁCIÍ POSKYTNUTÝCH NA STRÁNKACH ALEBO CEZ YIWU CUTE JEWELRY CO, LTD. NEODSTRAŇUJE ANI SA NEZARUČUJE, ŽE VÝROBA, DOVOZ, VÝVOZ, DISTRIBÚCIA, PONUKA, ZOBRAZENIE, NÁKUP, PREDAJ A / ALEBO POUŽÍVANIE VÝROBKOV ALEBO SLUŽIEB PONÚKANÝCH ALEBO ZOBRAZENÝCH NA STRÁNKACH NEPORUŠUJE ŽIADNE PRÁVA TRETÍCH STRÁN; A YIWU CUTE JEWELRY CO, LTD. NEZARUČUJE ŽIADNE ZASTÚPENIE ALEBO ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU TÝKAJÚCE SA AKÉHOKOĽVEK PRODUKTU ALEBO SLUŽBY, KTORÉ JE UVEDENÉ NA STRÁNKACH.
8.3 Akýkoľvek materiál stiahnutý alebo inak získaný prostredníctvom Stránok sa robí na základe vlastného uváženia a rizika každého Užívateľa a každý Užívateľ je zodpovedný za akékoľvek poškodenie počítačového systému Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. alebo za stratu dát, ktorá môže byť výsledkom stiahnutie akéhokoľvek takéhoto materiálu. Žiadne rady ani informácie, ústne ani písomné, získané žiadnym používateľom od spoločnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. alebo prostredníctvom stránok alebo zo stránok, nevytvárajú záruku, ktorá nie je v tomto dokumente výslovne uvedená.
8.4 Webové stránky môžu sprístupniť Používateľovi služby alebo produkty poskytované nezávislými tretími stranami. Pokiaľ ide o takéto služby alebo produkty, neposkytuje sa žiadna záruka ani zastúpenie. Spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. a jej pridružené spoločnosti v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť za akékoľvek takéto služby alebo produkty.
8.5 Každý užívateľ sa týmto zaväzuje odškodniť a zachrániť spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., naše pridružené spoločnosti, riaditeľov, úradníkov a zamestnancov, ktoré sú neškodné, za všetky straty, nároky, záväzky (vrátane nákladov na právne zastúpenie v plnej výške), ktoré môžu vzniknúť z používania Stránok alebo Služieb takýmto používateľom (vrátane, ale nielen, zobrazovania informácií o Používateľovi na Stránkach) alebo z vášho porušenia ktorejkoľvek z podmienok týchto Podmienok. Každý užívateľ sa týmto ďalej zaväzuje odškodniť a zachrániť spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., naše pridružené spoločnosti, riaditeľov, úradníkov a zamestnancov neškodné za všetky straty, škody, nároky, záväzky (vrátane nákladov na právne zastúpenie na základe úplného odškodnenia), ktoré môže vzniknúť v dôsledku porušenia akýchkoľvek vyhlásení a záruk zo strany používateľa spoločnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., vrátane, ale nielen, tých, ktoré sú uvedené v časti 5 nižšie.
8.6 Každý užívateľ sa týmto ďalej zaväzuje odškodňovať a zachraňovať spoločnosť Yiwu Cute Jewellery Co., Ltd., naše pridružené spoločnosti, riaditeľov, úradníkov a zamestnancov, ktoré sú neškodné, za všetky straty, škody, nároky, záväzky (vrátane nákladov na právne zastupovanie v plnej výške) ktoré môžu vzniknúť priamo alebo nepriamo v dôsledku akýchkoľvek nárokov uplatnených žiadateľmi práv tretích strán alebo inými tretími stranami v súvislosti s výrobkami ponúkanými alebo zobrazovanými na stránkach. Každý užívateľ ďalej súhlasí s tým, že spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nezodpovedá a nezodpovedá za vás za akýkoľvek materiál zverejnený inými, vrátane hanlivého, urážlivého alebo nezákonného materiálu a že riziko poškodenia takéhoto materiálu nesie výlučne s každým používateľom. Spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. si vyhradzuje právo na vlastné náklady prevziať výhradnú obranu a kontrolu nad akoukoľvek záležitosťou, ktorá by inak podliehala odškodneniu. V takom prípade budete spolupracovať so spoločnosťou Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. uplatnenie akejkoľvek dostupnej obrany.
8.7 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nezodpovedá za žiadne špeciálne, priame, nepriame, represívne, náhodné alebo následné škody ani za žiadne škody (vrátane, ale nielen, škôd za ušlý zisk alebo úspory, prerušenie podnikania, stratu informácie), či už na základe zmluvy, nedbanlivosti, deliktu, vlastného imania alebo inak, alebo akékoľvek iné škody vyplývajúce z niektorého z nasledujúcich.
a) použitie alebo nemožnosť používať stránky alebo služby;
b) vady tovaru, vzoriek, údajov, informácií alebo služieb zakúpených alebo získaných používateľom alebo inou treťou stranou prostredníctvom Stránok;
c) porušovanie práv alebo nárokov tretích strán, ktoré by mohli porušovať alebo sa môže tvrdiť, že porušuje výrobu, dovoz, vývoz, distribúciu, ponuku, vystavenie, kúpu, predaj a / alebo používanie produktov alebo služieb ponúkaných alebo zobrazovaných na stránkach, Práva tretích strán; alebo nároky ktorejkoľvek strany, že majú právo na obhajobu alebo odškodnenie v súvislosti s uplatňovaním práv, požiadaviek alebo nárokov žiadateľov o práva tretích strán;
d) neoprávnený prístup tretích strán k údajom alebo súkromným informáciám ktoréhokoľvek Užívateľa;
e) vyhlásenia alebo správanie ktoréhokoľvek užívateľa stránok; alebo;
f) všetky záležitosti týkajúce sa Služieb, ktoré vzniknú, vrátane nedbanlivosti.
8.8 Bez ohľadu na vyššie uvedené ustanovenia, celková zodpovednosť spoločnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., našich zamestnancov, agentov, pridružených spoločností, zástupcov alebo kohokoľvek, kto koná v našom mene, vo vzťahu ku každému užívateľovi za všetky nároky vyplývajúce z používania Stránok alebo služieb počas ktoréhokoľvek kalendárneho roka je obmedzená na vyššiu (a) sumu poplatkov, ktoré užívateľ zaplatil spoločnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. alebo našim pridruženým spoločnostiam v priebehu kalendárneho roka a (b) maximálnu sumu povolenú v rozhodné právo. Predchádzajúca veta nevylučuje požiadavku užívateľa preukázať skutočnú škodu. Všetky nároky vyplývajúce z používania Stránok alebo Služieb musia byť podané do jedného (1) roka odo dňa, keď došlo k dôvodu žaloby alebo do takého dlhšieho obdobia, ako je predpísané akýmkoľvek platným zákonom, ktorým sa riadi táto Podmienky používania.
8.9 Obmedzenia a vylúčenia zodpovednosti voči vám podľa Podmienok platia v maximálnom rozsahu povolenom zákonom a platia bez ohľadu na to, či spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. bola informovaná alebo mala vedieť o možnosti takéhoto druhu. vznikajúce straty.

 1. Vyššia moc

9.1 Za žiadnych okolností nebude spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. zodpovedná za akékoľvek omeškanie alebo zlyhanie alebo narušenie obsahu alebo služieb dodávaných prostredníctvom stránok, ktoré priamo alebo nepriamo vyplývajú z prírodných činov, síl alebo príčin mimo našu primeranú kontrolu, vrátane bez obmedzenia, zlyhania internetu, zlyhania počítačov, telekomunikácií alebo akýchkoľvek iných zariadení, výpadky elektrickej energie, štrajky, pracovné spory, nepokoje, povstania, občianske nepokoje, nedostatok pracovných síl alebo materiálu, požiare, povodeň, búrky, výbuchy, Božie činy, vojna , vládne žaloby, príkazy domácich alebo zahraničných súdov alebo tribunálov alebo neplnenie tretími stranami.

 1. Práva duševného vlastníctva

10.1 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. je jediným vlastníkom alebo oprávneným držiteľom všetkých práv a záujmov na stránkach a na obsahu stránok. Webové stránky a obsah stránok obsahujú obchodné tajomstvá a iné práva duševného vlastníctva chránené podľa celosvetových autorských a iných zákonov. Všetky vlastnícke práva a práva duševného vlastníctva na Stránkach a na obsah stránok zostávajú v prípade spoločnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., našich pridružených spoločností alebo poskytovateľov licencií na obsah stránok. Všetky práva, ktoré nie sú inak nárokované podľa Podmienok alebo spoločnosťou Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., sú týmto vyhradené.
Spoločnosť 10.2 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. môže mať na poskytovaní služieb zapojené nezávislé tretie strany (napr. Poskytovatelia služieb autentifikácie a overovania). Bez predchádzajúceho písomného súhlasu týchto strán nesmiete používať žiadnu ochrannú známku, servisnú značku alebo logo takýchto nezávislých tretích strán.

 1. Oznámenie

11.1 Všetky právne oznámenia alebo požiadavky adresované spoločnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. alebo v jej prípade sa podávajú písomne ​​a osobne sa posielajú spoločnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. osobne, kuriérom, overenou poštou alebo faxom na nasledujúci subjekt a adresu: Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. v Čínskej ľudovej republike, Fashion Necklace Jewelry Co., Ltd. v Hongkongu, CJ Trade Corp v USA (podľa možnosti), # 70383 5th Street, 5th Floor, Brána 97, Okres 5, Budúci trh, Yiwu, Zhejiang Attn: CJdropshipping. Oznámenia sú účinné, keď ich prijme spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. vyššie uvedeným spôsobom.
11.2 Všetky právne oznámenia alebo požiadavky voči alebo na užívateľa sú účinné, ak boli doručené osobne, zaslané kuriérom, overenou poštou, faxom alebo e-mailom na poslednú známu korešpondenciu, fax alebo e-mailovú adresu, ktorú používateľ poskytol spoločnosti Yiwu Cute Jewelry Co ., Ltd. alebo zverejnením tohto oznámenia alebo žiadosti v oblasti stránok, ktorá je verejne prístupná bezplatne. Oznámenie pre používateľa sa považuje za prijaté takýmto používateľom, ak a kedy.
a) spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. je schopná preukázať, že komunikácia, či už vo fyzickej alebo elektronickej podobe, bola zaslaná takémuto používateľovi alebo
b) okamžite po uverejnení takéhoto oznámenia spoločnosťou Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. v oblasti stránok, ktorá je verejne prístupná bezplatne.
11.3 Súhlasíte s tým, že všetky dohody, oznámenia, požiadavky, zverejnenia a iná komunikácia, ktoré vám zasiela spoločnosť Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. elektronicky, spĺňajú zákonné požiadavky, že takáto komunikácia by mala byť písomná.

 1. Všeobecné ustanovenia

12.1 Na základe akýchkoľvek dodatočných dohôd predstavujú podmienky úplnú dohodu medzi vami a spoločnosťou Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. v súvislosti s používaním stránok a služieb a ich používaním, nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce písomné alebo ústne dohody týkajúce sa toho istého predmetu. záležitosť tu.
12.2 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. a vy ste nezávislí dodávatelia. Zmluvné podmienky nie sú určené žiadnym agentúram, partnerstvám, spoločným podnikom, zamestnancom-zamestnávateľom alebo franšízovým franšízantom.
12.3 Ak je ktorékoľvek ustanovenie Podmienok považované za neplatné alebo nevynútiteľné, toto ustanovenie sa vymaže a zostávajúce ustanovenia zostanú platné a vymáhajú sa.
Nadpisy 12.4 slúžia iba na referenčné účely av žiadnom prípade nedefinujú, neobmedzujú, nedefinujú ani neopisujú rozsah alebo rozsah tohto oddielu.
Zlyhanie spoločnosti 12.5 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. pri vymáhaní akéhokoľvek práva alebo nečinnosti v súvislosti s akýmkoľvek porušením, ktoré ste vykonali podľa týchto podmienok, nebude predstavovať zrieknutie sa tohto práva ani zrieknutie sa spoločnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. právo konať vo vzťahu k následným alebo podobným porušeniam.
12.6 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. má právo prideliť Podmienky (vrátane všetkých našich práv, titulov, výhod, záujmov a záväzkov a povinností v Podmienkach akejkoľvek osobe alebo subjektu (vrátane akýchkoľvek pridružených spoločností Yiwu Cute Jewelry) Ltd.) Podmienky nemôžete úplne ani čiastočne postúpiť žiadnej osobe ani subjektu.
12.7 Ak pochádzate z krajín mimo pevninskej Číny, podmienky sa riadia právnym poriadkom Hongkongu bez ohľadu na jeho kolízne normy a zmluvné strany sa dohodli, že sa podrobia výlučnej jurisdikcii súdov Hongkongu. Ak ste z pevninskej Číny, podmienky sa riadia zákonmi Čínskej ľudovej republiky bez ohľadu na kolízne normy a zmluvné strany sa dohodli, že sa budú podrobovať výlučnej jurisdikcii súdov Čínskej ľudovej republiky. China.

Facebook Comments