fbpx

Warunki korzystania

PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ TYCH WARUNKÓW ostrożnie!

(Zaktualizowano 15 sierpnia 2018)

Witamy na stronach www.cjdropshipping.com i app.cjdropshipping.com! Niniejsze Warunki użytkowania opisują warunki mające zastosowanie do twojego dostępu i korzystania ze stron internetowych www.cjdropshipping.com i app.cjdropshipping.com (każdy „teren”). Ten dokument jest prawnie wiążącą umową między użytkownikiem jako użytkownikiem witryn (zwanym „ty","Twój"Lub"użytkownik”Poniżej) oraz podmiot Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. wymieniony w klauzuli 2.1 poniżej (zwany„we","nasz"Lub"Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.”Dalej).

1.Zastosowanie i akceptacja warunków

1.1 Korzystanie z Witryn oraz usług, oprogramowania i produktów Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. (zwane łącznie „Usługi”Dalej) podlega warunkom zawartym w tym dokumencie, a także Polityka prywatności, CJdropshipping Policy, Zwrot pieniędzy Polityka zwrotna, Zasady dotyczące listy produktów oraz wszelkie inne zasady i zasady Witryn, które Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. mogą publikować od czasu do czasu. Ten dokument oraz inne zasady i zasady Witryn są łącznie zwane dalej „Warunki”. Uzyskując dostęp do Witryn lub korzystając z Usług, wyrażasz zgodę na akceptację Warunków. Nie korzystaj z Usług ani Witryn, jeśli nie akceptujesz wszystkich Warunków.
1.2 Nie możesz korzystać z Usług i nie możesz zaakceptować Warunków, jeśli (a) nie jesteś pełnoletni, aby zawrzeć wiążącą umowę z Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. lub (b) nie możesz otrzymywać żadnych Usług zgodnie z prawem Hongkongu lub innych krajów / regionów, w tym kraju / regionu, w którym mieszkasz lub z którego korzystasz z Usług.
1.3 Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. może zmienić dowolne Warunki w dowolnym momencie, publikując odpowiednie zmienione i przekształcone Warunki na Stronach. Kontynuując korzystanie z Usług lub Witryn, zgadzasz się, że zmienione Warunki będą miały zastosowanie do Ciebie.
1.4 Jeśli Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. opublikowało lub dostarczyło tłumaczenie angielskiej wersji Warunków, zgadzasz się, że tłumaczenie zostało dostarczone wyłącznie dla wygody i że angielska wersja językowa będzie regulować korzystanie z Usług lub Witryny
1.5 Może być konieczne zawarcie oddzielnej umowy, online lub offline, z Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. lub naszym podmiotem stowarzyszonym w przypadku dowolnej Usługi („Dodatkowe umowy”). W przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub niespójności między Warunkami a Umową dodatkową, Umowa dodatkowa ma pierwszeństwo przed Warunkami tylko w odniesieniu do danej Usługi.
1.6 Warunki nie mogą być inaczej modyfikowane, chyba że na piśmie przez upoważnionego przedstawiciela Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.

 1. Prowizja za usługi

2.1 Podmiotem zamawiającym Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. jest Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. w Chińskiej Republice Ludowej, Fashion Necklace Jewelry Co., Ltd. w Hongkongu, CJ Trade Corp w USA, jeśli jesteś zarejestrowanym członkiem Stron i zarejestrowany lub jesteś rezydentem Chińskiej Republiki Ludowej, Hongkongu lub USA. Jeśli zarejestrowałeś się lub jesteś rezydentem Chin kontynentalnych, zawierasz umowę z Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.
2.2 Aby uzyskać dostęp do niektórych Usług i korzystać z nich, należy zarejestrować się jako członek Witryn. Ponadto Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. zastrzega sobie prawo, bez uprzedniego powiadomienia, do ograniczenia dostępu lub korzystania z niektórych Usług (lub jakichkolwiek funkcji w ramach Usług) do płacących Użytkowników lub z zastrzeżeniem innych warunków, które Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. może narzucić według naszego uznania.
Usługi 2.3 (lub dowolne funkcje w ramach Usług) mogą się różnić w zależności od regionu i kraju. Nie udziela się gwarancji ani oświadczeń, że określona Usługa lub jej funkcja lub funkcja lub ten sam rodzaj i zakres Usługi lub jej funkcje i funkcje będą dostępne dla Użytkowników. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. może według własnego uznania ograniczyć, odmówić lub stworzyć inny poziom dostępu i korzystania z dowolnych Usług (lub dowolnych funkcji w ramach Usług) w odniesieniu do różnych Użytkowników.
2.4 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. może uruchamiać, zmieniać, aktualizować, nakładać warunki, zawieszać lub zatrzymywać dowolne Usługi (lub dowolne funkcje w ramach Usług) bez uprzedniego powiadomienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy w przypadku Usługi płatnej takie zmiany nie wpłynie znacząco negatywnie na płacących użytkowników w korzystaniu z tej usługi.
2.5 Niektóre usługi mogą być świadczone przez podmioty zależne Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. w imieniu Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.

 1. Użytkownicy ogólnie

3.1 Jako warunek dostępu do Witryn lub Usług i korzystania z nich, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich obowiązujących praw i przepisów podczas korzystania z Witryn lub Usług.
3.2 Zgadzasz się korzystać z Witryn lub Usług wyłącznie do własnych celów prywatnych i wewnętrznych. Zgadzasz się, że (a) nie będziesz kopiować, reprodukować, pobierać, ponownie publikować, sprzedawać, dystrybuować ani odsprzedawać żadnych Usług ani żadnych informacji, tekstu, obrazów, grafiki, klipów wideo, dźwięku, katalogów, plików, baz danych lub list itp. dostępne w Witrynach lub za ich pośrednictwem („Treść Witryny”) oraz (b) nie będziesz kopiować, reprodukować, pobierać, kompilować ani w żaden inny sposób wykorzystywać Treści Witryny do celów prowadzenia działalności konkurencyjnej z Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. lub w inny sposób komercyjnie wykorzystuje zawartość witryny. Systematyczne pobieranie Treści Witryny ze Stron w celu tworzenia lub kompilacji, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu (czy to przez roboty, pająki, urządzenia automatyczne lub procesy ręczne) bez pisemnej zgody Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. jest zabronione. Wykorzystywanie jakichkolwiek treści lub materiałów na Stronach do celów, które nie są wyraźnie dozwolone w Warunkach, jest zabronione.
3.3 Musisz przeczytać Politykę prywatności Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., która reguluje ochronę i wykorzystanie danych osobowych o użytkownikach będących w posiadaniu Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. i naszych podmiotów stowarzyszonych. Akceptujesz warunki Polityki prywatności i zgadzasz się na wykorzystanie twoich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności.
3.4 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. może zezwolić użytkownikom na dostęp do treści, produktów lub usług oferowanych przez strony trzecie za pośrednictwem hiperłączy (w formie linku słownego, banerów, kanałów lub w inny sposób), API lub w inny sposób do stron internetowych takich stron trzecich . Ostrzega się przed zapoznaniem się z warunkami i zasadami takich witryn i / lub polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania z Witryn. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nie ma kontroli nad witrynami stron trzecich, nie monitoruje takich witryn i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie witryny, ani za treści, produkty lub usługi udostępniane na stronie takie strony internetowe.
3.5 Zgadzasz się nie podejmować żadnych działań w celu podważenia integralności systemów lub sieci komputerowych Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. i / lub jakiegokolwiek innego użytkownika, ani nie uzyskiwać nieautoryzowanego dostępu do takich systemów lub sieci komputerowych.
3.6 Zgadzasz się nie podejmować żadnych działań, które mogłyby podważyć uczciwość systemu opinii Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., takie jak pozostawienie pozytywnej opinii dla siebie za pomocą wtórnych identyfikatorów członków lub przez osoby trzecie lub pozostawienie nieuzasadnionej negatywnej opinii dla innej Użytkownik.
3.7 Publikując prośbę o zaopatrzenie lub wymieniając produkty, składając zamówienia lub autoryzację sklepu („Dane użytkownika”) na Stronach lub przekazując jakiekolwiek Dane użytkownika do Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. lub naszego przedstawiciela (-ów), udzielasz nieodwołalnej, wieczystej , na całym świecie, nieodpłatna i podlicencjonowana (na wielu poziomach) licencja dla Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. na wyświetlanie, przesyłanie, dystrybucję, reprodukcję, publikowanie, powielanie, adaptację, modyfikację, tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych oraz w inny sposób wykorzystywać dowolne lub wszystkie Dane użytkownika w dowolnej formie, mediach lub technologii obecnie znanej lub obecnie nieznanej w jakikolwiek sposób i do dowolnego celu, który może być korzystny dla działania Witryn, świadczenia jakichkolwiek Usług i / lub biznes użytkownika. Potwierdzasz i gwarantujesz Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., że masz wszystkie prawa, moc i uprawnienia niezbędne do udzielenia powyższej licencji.

 1. Konta użytkowników

Użytkownik 4.1 musi być zarejestrowany w Witrynach, aby uzyskać dostęp do niektórych Usług lub z nich korzystać (zarejestrowany Użytkownik jest również nazywany „Członek”Poniżej). Z wyjątkiem zgody Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., jeden Użytkownik może zarejestrować tylko jedno konto członkowskie na Stronach. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. może anulować lub zamknąć konto użytkownika, jeśli Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ma powody podejrzewać, że użytkownik jednocześnie zarejestrował lub kontrolował dwa lub więcej kont członkowskich. Ponadto Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. może odrzucić wniosek użytkownika o rejestrację z dowolnego powodu.
4.2 Po rejestracji w Witrynach, Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. przypisze konto i wyda identyfikator członkowski oraz hasło (to ostatnie zostanie wybrane przez zarejestrowanego użytkownika podczas rejestracji) każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi. Konto może mieć internetowe konto e-mail z ograniczoną ilością miejsca dla Członka do wysyłania lub odbierania wiadomości e-mail.
4.3 Zestaw identyfikatora członka i hasła jest unikalny dla jednego konta. Każdy Członek ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności i bezpieczeństwa Twojego identyfikatora i hasła Członka oraz za wszystkie działania, które mają miejsce na Twoim koncie. Żaden członek nie może udostępniać, cedować ani zezwalać na korzystanie z konta członka, identyfikatora lub hasła przez inną osobę spoza własnej firmy. Członek zgadza się niezwłocznie powiadomić Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., jeśli dowiesz się o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu hasła lub konta lub innym naruszeniu bezpieczeństwa twojego konta.
4.4 Użytkownik zgadza się, że wszystkie czynności wykonywane w ramach konta (w tym bez ograniczeń, publikowanie jakichkolwiek informacji firmy lub produktu, klikając przyjmować żadnych dodatkowych umów lub zasad, subskrypcji lub dokonywania jakichkolwiek płatności za wszelkie usługi, wysyłanie wiadomości e-mail przy użyciu konta e-mail lub wysyłając SMS) zostaną uznane zostały zatwierdzone przez Członka.
Członek 4.5 przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie konta innym osobom lub zezwalanie wielu użytkownikom spoza firmy na korzystanie z konta (łącznie „wiele zastosowań„), Może spowodować nieodwracalne szkody dla Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. lub innych użytkowników stron. Członek zwalnia Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., naszych partnerów, dyrektorów, pracowników, agentów i przedstawicieli z tytułu wszelkich strat lub szkód (w tym między innymi utraty zysków) poniesionych w wyniku wielokrotnego korzystania z konta . Członek zgadza się również, że w przypadku wielokrotnego użycia konta lub braku zachowania bezpieczeństwa konta, Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiego naruszenia i będzie miał prawo do zawieszenia lub zamknięcia konta Członka bez odpowiedzialności wobec Członka.

 1. Obowiązki członka

5.1 Każdy Członek oświadcza, gwarantuje i zgadza się, że (a) masz pełne uprawnienia i uprawnienia do akceptowania Warunków, udzielania licencji i upoważnień oraz wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy; (b) korzystasz z Witryn i Usług wyłącznie w celach biznesowych; oraz (c) adres podany podczas rejestracji jest głównym miejscem prowadzenia działalności przez podmiot gospodarczy. Do celów niniejszego przepisu oddział lub biuro łącznikowe nie będą traktowane jako odrębny podmiot, a główne miejsce prowadzenia działalności będzie uważane za siedzibę zarządu.
Członek 5.2 będzie zobowiązany do dostarczenia informacji lub materiałów o Twojej jednostce, firmie lub produktach / usługach w ramach procesu rejestracji w Witrynach lub korzystania z dowolnej Usługi lub konta członka. Każdy Członek oświadcza, gwarantuje i zgadza się, że (a) takie informacje i materiały, niezależnie od tego, czy zostały przesłane w trakcie procesu rejestracji, czy później w trakcie dalszego korzystania z Witryn lub Usługi, są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne oraz (b) będziesz utrzymywać oraz niezwłocznie poprawiać wszystkie informacje i materiały, aby były prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne.
5.3 Po uzyskaniu członkostwa wyrażasz zgodę na umieszczenie danych kontaktowych o tobie w naszej bazie danych kupujących i upoważniasz Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. i naszych partnerów do udostępniania danych kontaktowych innym użytkownikom lub w inny sposób wykorzystuj dane osobowe zgodnie z z polityką prywatności.
5.4 Każdy Członek oświadcza, gwarantuje i zgadza się, że (a) ponosisz wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie wszystkich niezbędnych licencji i pozwoleń osób trzecich w odniesieniu do wszelkich danych użytkownika, które przesyłasz, publikujesz lub wyświetlasz; (b) wszelkie dane użytkownika, które przesyłasz, publikujesz lub wyświetlasz, nie naruszają ani nie naruszają żadnych praw autorskich, patentów, znaków towarowych, nazw handlowych, tajemnic handlowych ani żadnych innych praw osobistych lub własności osób trzecich („Prawa osób trzecich”); (c) masz prawo i upoważnienie do sprzedaży, handlu, dystrybucji lub eksportu lub oferowania sprzedaży, handlu, dystrybucji lub eksportu produktów lub usług opisanych w Danych użytkownika i taka sprzedaż, handel, dystrybucja lub eksport lub oferta nie narusza wszelkie prawa stron trzecich oraz (d) użytkownik i jego podmioty stowarzyszone nie podlegają żadnym ograniczeniom handlowym, sankcjom ani innym ograniczeniom prawnym nałożonym przez jakikolwiek kraj, organizację międzynarodową lub jurysdykcję.
5.5 Każdy Członek dodatkowo oświadcza, gwarantuje i zgadza się, że Dane Użytkownika, które przesyłasz, publikujesz lub wyświetlasz:
a) być prawdziwe, dokładne, kompletne i zgodne z prawem;
b) nie mogą być fałszywe, wprowadzające w błąd lub zwodnicze;
c) nie mogą zawierać informacje, które są zniesławiające, oszczercze, groźby lub napastliwe, obsceniczne, obraźliwe, obraźliwe, pornograficzne lub szkodliwe dla nieletnich;
d) nie mogą zawierać informacje, które są dyskryminujące lub sprzyja dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek;
e) nie narusza Politykę liście produktów, na innych warunkach lub jakichkolwiek obowiązujących umów dodatkowych
f) nie narusza obowiązującego prawa i przepisów (w tym m.in. tych dotyczących kontroli eksportowej, ochrony konsumentów, nieuczciwej konkurencji lub fałszywe reklamy) lub promować wszelkie działania, które mogą być sprzeczne z prawem i przepisami;
g) nie zawierać żadnych linków, bezpośrednio lub pośrednio, do jakichkolwiek innych stron internetowych, które zawierają treści, które mogą naruszać Warunki.
5.6 Każdy Członek ponadto oświadcza, gwarantuje i zgadza się, że:
a) prowadzenia swojej działalności na stronach internetowych zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa;
b) przeprowadzać transakcje biznesowe z innymi użytkownikami Stron w dobrej wierze;
c) prowadzenia swojej działalności zgodnie z Warunkami oraz wszelkimi obowiązującymi dodatkowych umów;
d) nie korzystać z Usług lub Witryn w celu oszukiwania jakiejkolwiek osoby lub podmiotu (w tym między innymi sprzedaży skradzionych przedmiotów, korzystania ze skradzionych kart kredytowych / debetowych);
e) nie podszywania się pod inne osoby lub jednostki, fałszywie przedstawiać siebie lub swoją przynależność do jakiejkolwiek osoby lub podmiotu;
f) nie angażują się w spam lub phishing;
g) nie angażować się w żadne inne niezgodne z prawem działania (w tym między innymi takie, które mogłyby stanowić przestępstwo, pociągać za sobą odpowiedzialność cywilną itp.), ani zachęcać do jakichkolwiek niezgodnych z prawem działań;
h) nie mogą obejmować prób kopiowania, reprodukowania, wykorzystywania lub przywłaszczania różnych zastrzeżonych katalogów, baz danych i wykazów Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.
i) nie pociąga za sobą żadnych wirusów komputerowych lub innych urządzeń niszczących i kodów, które mają działanie szkodliwe, zakłócanie, przechwytywanie lub wywłaszczenie żadnego oprogramowania lub sprzętu, systemu, danych lub informacji osobowych;
j) nie angażować żadnego programu podważającego integralność danych, systemów lub sieci wykorzystywanych przez Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. i / lub jakiegokolwiek użytkownika Stron lub uzyskiwać nieautoryzowany dostęp do takich danych, systemów lub sieci;
k) nie, a twoim dyrektorem (-ami), oficerem (-ami), podmiotem (-ami) kontrolującym (-ymi), podmiotami powiązanymi i jurysdykcją prawną, w której każda z powyższych osób lub podmiotów jest zorganizowana lub prowadzi działalność, nie są osobami lub podmiotami, które podlegają sankcje gospodarcze lub oszustwa wszelkich podmiotów rządowych, międzynarodowych lub regulacyjnych; i
l) nie angażować się w żadne działania, które w innym przypadku spowodowałyby jakąkolwiek odpowiedzialność wobec Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. lub naszych podmiotów stowarzyszonych.

Członek 5.7 nie może korzystać z Usług i konta członka, aby angażować się w działania, które są identyczne lub podobne do działalności sklepu internetowego Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.
5.8 Jeśli państwo zapewnia sędzia, członek oświadcza, gwarantuje i zgadza się, że uzyskaliśmy wszystkie niezbędne zezwolenia, atesty i zwolnień od swoich partnerów biznesowych i współpracowników (a) działać jako sędziego biznesu; (B) dodawać i publikować swoje dane kontaktowe i informacje, listy referencyjne oraz komentarze na ich rzecz; oraz (c), że osoby trzecie mogą kontaktować takich sędziów biznesowych w celu wspierania roszczeń lub oświadczenia o ciebie. Ponadto użytkownik gwarantuje i zgadza się, że wszystkie listy referencyjne i komentarze są prawdziwe i rzetelne i osoby trzecie mogą kontaktować się z sędziów biznesowych bez konieczności uzyskania zgody.
Członek 5.9 zgadza się dostarczyć wszelkie niezbędne informacje, materiały i zatwierdzenie oraz udzielić wszelkiej uzasadnionej pomocy i współpracy niezbędnej do świadczenia Usług przez Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., oceniając, czy Członek naruszył Warunki i / lub załatwiając jakąkolwiek reklamację przeciwko posłowi. Jeśli zaniechanie tego przez Członka spowoduje opóźnienie, zawieszenie lub zakończenie świadczenia jakiejkolwiek Usługi, Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nie będzie zobowiązana do przedłużenia odpowiedniego okresu świadczenia usług ani nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiego opóźnienia, zawieszenia lub rozwiązania umowy.
5.10 Członek przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nie będzie zobowiązana do aktywnego monitorowania ani sprawowania jakiejkolwiek kontroli redakcyjnej nad treścią wiadomości lub materiałów lub informacji utworzonych, uzyskanych lub dostępnych za pośrednictwem Usług lub Stron. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nie popiera, nie weryfikuje ani nie poświadcza w inny sposób treści jakichkolwiek komentarzy, innych materiałów lub informacji przekazanych przez któregokolwiek Członka. Każdy Członek ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść swoich komunikatów i może zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej za treść swoich komentarzy lub innych materiałów lub informacji
5.11 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługi mogą być używane tylko przez firmy i ich przedstawicieli do użytku służbowego, a nie dla indywidualnych konsumentów lub do użytku osobistego.
5.12 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że każde państwo jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych w odpowiedniej jurysdykcji, w celu zapewnienia, że ​​wszystkie korzystanie z Serwisu i Usług są zgodne z tym samym.

 1. Naruszenia przez posłów

6.1 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do usunięcia, zmodyfikowania lub odrzucenia wszelkich danych użytkownika, które przesyłasz, publikujesz lub wyświetlasz na Witrynach, które naszym zdaniem są niezgodne z prawem, naruszają Warunki, mogłyby poddać Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. lub nasze podmioty powiązane z odpowiedzialnością, lub w inny sposób zostanie uznane za nieodpowiednie w opinii Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.
6.2 Jeśli jakikolwiek Członek naruszy jakiekolwiek Warunki lub jeśli Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że Członek narusza jakiekolwiek Warunki, Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ma prawo do podjęcia takich działań dyscyplinarnych według własnego uznania, w tym między innymi: (i) zawieszenie lub zamknięcie konta Członka oraz wszelkich rachunków określonych jako powiązane z takim kontem przez Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. według własnego uznania; (ii) ograniczenie, obniżenie, zawieszenie lub zakończenie subskrypcji, dostępu lub bieżącego lub przyszłego korzystania z dowolnej Usługi; (iii) usunięcie wszelkich wykazów produktów lub innych Danych użytkownika, które Członek przesłał, opublikował lub wyświetlił, lub nałożenie ograniczeń na liczbę wykazów produktów lub Danych użytkownika, które Członek może opublikować lub wyświetlić; (iv) nakładanie innych ograniczeń na korzystanie przez Członka z jakichkolwiek funkcji lub funkcji jakiejkolwiek Usługi, które Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. może uznać za właściwe według własnego uznania; oraz (v) wszelkie inne działania naprawcze, dyscypliny lub kary, które Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. może uznać za konieczne lub właściwe według własnego uznania.
6.3 Bez ograniczania ogólności postanowień Warunków, państwo będzie uznane za naruszenie Warunków w dowolnym z następujących okoliczności:
a) na podstawie skargi lub roszczenia jakiejkolwiek strony trzeciej, Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że taki Członek umyślnie lub materialnie nie wykonał umowy z taką stroną trzecią, w tym między innymi, gdy Członek nie dostarczył wszelkie przedmioty zamówione przez taką stronę trzecią po otrzymaniu ceny zakupu lub w przypadku, gdy elementy dostarczone przez Członka istotnie nie spełniają warunków i opisów zawartych w umowie z taką stroną trzecią,
b) Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że taki członek wykorzystał skradzioną kartę kredytową lub inne fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje w każdej transakcji z kontrahentem,
c) Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że wszelkie informacje dostarczone przez Członka nie są aktualne lub kompletne lub nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd, lub
d) Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. uważa, że ​​działania członka mogą spowodować straty finansowe lub odpowiedzialność prawną wobec Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. lub naszych podmiotów stowarzyszonych lub innych użytkowników.
6.4 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do pełnej współpracy z organami rządowymi, prywatnymi śledczymi i / lub poszkodowanymi stronami trzecimi w dochodzeniach dotyczących wszelkich podejrzeń o przestępstwo lub wykroczenia cywilne. Ponadto Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. może ujawnić tożsamość i dane kontaktowe Członka, na żądanie rządu lub organu ścigania, poszkodowanej strony trzeciej lub w wyniku wezwania sądowego lub innej czynności prawnej. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub wyniki wynikające z takiego ujawnienia, a Członek zgadza się nie wnosić żadnych roszczeń ani roszczeń przeciwko Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. za takie ujawnienie.
6.5 Jeśli Członek narusza Warunki, Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. również zastrzega sobie prawo do opublikowania zapisów takiego naruszenia na Stronach. Jeśli takie naruszenie wiąże się z podejrzeniem nieuczciwej lub oszukańczej działalności lub istnieje uzasadnione podejrzenie, Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. zastrzega sobie również prawo do ujawnienia zapisów takiego naruszenia naszym podmiotom stowarzyszonym, w tym bez ograniczeń CJ +, płatności! Itd. Takie słodkie Yiwu Jewelry Co., Ltd. podmioty stowarzyszone mogą nakładać ograniczenia, zawieszać lub przerywać korzystanie przez Członka z całości lub części usług świadczonych przez takie podmioty stowarzyszone na rzecz Członka, podejmować inne działania naprawcze i publikować zapisy dotyczące naruszenia warunków przez Członka na strony internetowe obsługiwane przez takie podmioty zależne Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. lub przez nie kontrolowane.
6.6 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. może w dowolnym czasie i według naszego rozsądnego uznania nałożyć ograniczenia, zawiesić lub zakończyć korzystanie przez członka z dowolnej Usługi lub Witryn bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Członka, jeżeli Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd . otrzymał powiadomienie, że Członek narusza jakąkolwiek umowę lub zobowiązanie z dowolnym podmiotem powiązanym z Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., w tym bez ograniczeń CJ +, Płatność! a takie naruszenie wiąże się z podejrzeniem o nieuczciwe lub oszukańcze działanie lub jest uzasadnione. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ma prawo publikować zapisy o takim naruszeniu na Stronach. Firma Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nie jest zobowiązana do zbadania takiego naruszenia lub żądania potwierdzenia od członka.
6.7 Każdy Członek zgadza się zwolnić Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., naszych partnerów, dyrektorów, pracowników, agentów i przedstawicieli oraz zabezpieczyć ich przed wszelkimi szkodami, stratami, roszczeniami i zobowiązaniami (w tym w całości kosztami sądowymi podstawa odszkodowawcza), która może wynikać z przesłania, opublikowania lub wyświetlenia Danych użytkownika, korzystania z Witryn lub Usług lub naruszenia warunków.
6.8 Każdy Członek zgadza się ponadto, że Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nie ponosi odpowiedzialności i nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie ani nikogo innego za jakiekolwiek Dane użytkownika lub inne materiały przesyłane przez Strony, w tym oszukańcze, nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, niedokładne, zniesławiające , obraźliwych lub nielegalnych materiałów oraz że ryzyko uszkodzenia takich materiałów spoczywa w całości na każdym z posłów. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. zastrzega sobie prawo, na własny koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli nad wszelkimi sprawami, które w innym przypadku podlegałyby odszkodowaniu przez Członka, w którym to przypadku Członek będzie współpracował z Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd , w zapewnieniu wszelkich dostępnych środków obrony.

 1. Transakcje między kupującymi a sprzedającymi

7.1 za pośrednictwem stron Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. zapewnia elektroniczne platformy internetowe do wymiany informacji między kupującymi a sprzedającymi produkty i usługi. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. dodatkowo zapewnia elektroniczne platformy transakcyjne dla członków, umożliwiające składanie, przyjmowanie, zawieranie, zarządzanie i realizację zamówień na dostawę produktów i usług online na Stronach, z zastrzeżeniem warunków Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. Umowa o świadczenie usług transakcyjnych. Jednak w przypadku jakichkolwiek Usług Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nie reprezentuje ani sprzedawcy, ani kupującego w określonych transakcjach. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo, zgodność z prawem lub dostępność produktów lub usług oferowanych do sprzedaży na Stronach ani za zdolność sprzedawców do sfinalizowania sprzedaży lub zdolność kupujących do sfinalizowania zakupu.
Użytkownicy 7.2 są niniejszym świadomi, że może istnieć ryzyko kontaktu z ludźmi działającymi pod fałszywymi pozorami. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. stosuje kilka technik w celu weryfikacji dokładności niektórych informacji, które przekazują nam płacący użytkownicy, gdy rejestrują się w płatnej usłudze członkowskiej w Witrynach. Ponieważ jednak weryfikacja użytkownika w Internecie jest trudna, Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nie może i nie potwierdza rzekomej tożsamości każdego użytkownika (w tym między innymi płacących członków). Zachęcamy do korzystania z różnych środków, a także zdrowego rozsądku, aby ocenić, z kim masz do czynienia.
7.3 Każdy Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w pełni przyjmuje ryzyko przeprowadzenia wszelkich transakcji zakupu i sprzedaży w związku z korzystaniem z Witryn lub Usług oraz że w pełni przyjmuje ryzyko odpowiedzialności lub szkody jakiegokolwiek rodzaju w związku z późniejszym działaniem dowolnego rodzaju odnoszące się do produktów lub usług, które są przedmiotem transakcji za pośrednictwem Witryn. Takie ryzyko obejmuje między innymi wprowadzanie w błąd w odniesieniu do produktów i usług, oszukańcze systemy, niezadowalającą jakość, niespełnianie specyfikacji, wadliwe lub niebezpieczne produkty, produkty niezgodne z prawem, opóźnienie lub opóźnienie w dostawie lub płatności, błędne obliczenia kosztów, naruszenie gwarancja, naruszenie umowy i wypadki transportowe. Takie ryzyko obejmuje również ryzyko, że produkcja, import, eksport, dystrybucja, oferta, wyświetlanie, zakup, sprzedaż i / lub korzystanie z produktów lub usług oferowanych lub wyświetlanych na Stronach może naruszać lub może być domniemane, że narusza prawa osób trzecich, oraz ryzyko, że Użytkownik może ponieść koszty obrony lub inne koszty w związku z dochodzeniem praw osób trzecich przez osoby trzecie lub w związku z wszelkimi roszczeniami stron, które są uprawnione do obrony lub odszkodowania w związku z dochodzeniem praw, żądań lub roszczenia stron trzecich. Takie ryzyko obejmuje również ryzyko, że konsumenci, inni nabywcy, użytkownicy końcowi produktów lub inni, którzy twierdzą, że doznali obrażeń lub szkód związanych z produktami pierwotnie uzyskanymi przez Użytkowników Stron w wyniku transakcji zakupu i sprzedaży w związku z korzystaniem z Witryn może ponieść szkodę i / lub dochodzić roszczeń wynikających z używania takich produktów. Wszystkie powyższe ryzyka zwane są dalej „Ryzykami transakcji”. Każdy Użytkownik zgadza się, że Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, roszczenia, zobowiązania, koszty, szkody, niedogodności, zakłócenia w biznesie lub wszelkiego rodzaju wydatki, które mogą powstać w wyniku lub w związku z jakimkolwiek Ryzyko transakcji
Użytkownicy 7.4 ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszystkie warunki transakcji przeprowadzanych na, za pośrednictwem lub w wyniku korzystania ze Stron lub Usług, w tym między innymi warunki dotyczące płatności, zwrotów, gwarancji, wysyłki, ubezpieczenia, opłat, podatki, tytuł, licencje, grzywny, zezwolenia, przeładunki, transport i magazynowanie.
Użytkownik 7.5 wyraża zgodę na dostarczenie wszystkich informacji i materiałów, które mogą być w uzasadniony sposób wymagane przez Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. w związku z transakcjami przeprowadzanymi przez ciebie, za pośrednictwem lub w wyniku korzystania z Witryn lub Usług. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ma prawo do zawieszenia lub usunięcia dowolnego konta użytkownika, jeśli użytkownik nie dostarczy wymaganych informacji i materiałów.
7.6 W przypadku, gdy jakikolwiek Użytkownik ma spór z dowolną stroną transakcji, taki użytkownik zgadza się zwolnić Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. (i naszych agentów, partnerów, dyrektorów, kierowników i pracowników) z wszelkich roszczeń, żądań , powództw, postępowań, kosztów, wydatków i szkód (w tym między innymi faktycznych, specjalnych, przypadkowych lub wynikowych szkód) wynikających z takiej transakcji lub w związku z nią.

 1. Ograniczenie odpowiedzialności

8.1 W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ YIWU CUTE JEWELRY CO., LTD. NA STRONACH LUB PRZEZ STRONY SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”, „W DOSTĘPNOŚCI” I „Z WSZYSTKIMI WADAMI”, A YIWU CUTE JEWELRY CO., LTD. NINIEJSZYM WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE I WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM, ALE NIE OGRANICZONE, ŻADNE GWARANCJE, JAKOŚĆ, TRWAŁOŚĆ, WYKONANIE, DOKŁADNOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ, PRZYDATNOŚĆ HANDLOWA LUB PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONEGO CELU. WSZYSTKIE TAKIE GWARANCJE, OŚWIADCZENIA, WARUNKI I ZOBOWIĄZANIA SĄ WYŁĄCZONE.
8.2 W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, YIWU CUTE JEWELRY CO., LTD. NIE UDZIELA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH WAŻNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI, WIARYGODNOŚCI, JAKOŚCI, STABILNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB AKTUALNOŚCI JAKICHKOLWIEK INFORMACJI PODANYCH NA STRONACH LUB PRZEZ STRONY; YIWU CUTE JEWELRY CO., LTD. NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE PRODUKCJA, IMPORT, EKSPORT, DYSTRYBUCJA, OFERTA, WYŚWIETLANIE, ZAKUP, SPRZEDAŻ I / LUB KORZYSTANIE Z PRODUKTÓW LUB USŁUG OFEROWANYCH LUB WYŚWIETLANYCH NA STRONACH NIE NARUSZAJĄ ŻADNYCH PRAW STRON TRZECICH; I YIWU CUTE JEWELRY CO., LTD. NIE UDZIELA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW LUB USŁUG, OFEROWANYCH LUB WYSTAWIONYCH NA STRONACH.
8.3 Wszelkie materiały pobrane lub uzyskane w inny sposób za pośrednictwem Witryn są wykonywane według własnego uznania i ryzyka każdego Użytkownika, a każdy Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia systemu komputerowego Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. lub utratę danych, które mogą wynikać z pobieranie jakiegokolwiek takiego materiału. Żadne porady ani informacje, zarówno ustne, jak i pisemne, uzyskane przez któregokolwiek Użytkownika z Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. lub za pośrednictwem lub ze Stron nie stanowią gwarancji, która nie została wyraźnie określona w niniejszym dokumencie.
8.4 Strony mogą udostępniać usługi użytkownika lub produkty dostarczane przez niezależne strony trzecie. Nie udziela się gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do takich usług lub produktów. W żadnym wypadku Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. i nasi partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek takie usługi lub produkty.
8.5 Każdy Użytkownik niniejszym zgadza się na odszkodowanie i uratowanie Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., naszych podmiotów stowarzyszonych, dyrektorów, członków zarządu i pracowników przed nieuzasadnieniem, przed wszelkimi stratami, roszczeniami, zobowiązaniami (w tym kosztami prawnymi na zasadzie pełnej odpowiedzialności) z korzystania przez Użytkownika z Witryn lub Usług (w tym między innymi z wyświetlania takich informacji Użytkownika w Witrynach) lub z naruszenia przez Ciebie któregokolwiek z warunków Regulaminu. Każdy Użytkownik niniejszym zobowiązuje się również do zabezpieczenia i uratowania Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., naszych podmiotów stowarzyszonych, dyrektorów, członków zarządu i pracowników przed wszelkimi stratami, szkodami, roszczeniami, zobowiązaniami (w tym kosztami sądowymi na zasadzie pełnej odpowiedzialności), które może wynikać z naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek oświadczeń i gwarancji złożonych przez Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., w tym między innymi wymienionych w części 5 poniżej.
8.6 Każdy Użytkownik niniejszym zgadza się również na zwolnienie z odpowiedzialności i uratowanie Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., naszych podmiotów stowarzyszonych, dyrektorów, członków zarządu i pracowników przed wszelkimi stratami, szkodami, roszczeniami, zobowiązaniami (w tym kosztami sądowymi na zasadzie pełnej odpowiedzialności) które mogą powstać, bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku wszelkich roszczeń dochodzonych przez osoby roszczące prawa osób trzecich lub inne strony trzecie dotyczące produktów oferowanych lub wyświetlanych na Stronach. Każdy Użytkownik niniejszym zgadza się ponadto, że Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nie ponosi odpowiedzialności i nie będzie ponosić wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały zamieszczone przez innych, w tym oszczercze, obraźliwe lub nielegalne, oraz że ryzyko szkód z takich materiałów spoczywa całkowicie z każdym użytkownikiem. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. zastrzega sobie prawo, na własny koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli nad wszelkimi sprawami, które w innym przypadku podlegałyby Twojemu odszkodowaniu, w takim przypadku będziesz współpracować z Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. w zapewnianie wszelkich dostępnych środków obrony.
8.7 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe lub wynikowe szkody lub jakiekolwiek szkody (w tym między innymi za szkody wynikające z utraty zysków lub oszczędności, przerwy w działalności gospodarczej, utratę informacje), niezależnie od tego, czy wynikają z umowy, zaniedbania, czynu niedozwolonego, słuszności lub w inny sposób, ani innych szkód wynikających z któregokolwiek z poniższych.
a) użytkowania lub niemożności korzystania ze stron internetowych lub usług;
b) wszelkie wady towaru, próbek, danych, informacji lub usług zakupionych lub otrzymanych od Użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej za pośrednictwem witryn;
c) naruszenie Praw Osób Trzecich lub roszczeń lub żądań, aby produkcja, import, eksport, dystrybucja, oferta, wyświetlanie, zakup, sprzedaż i / lub korzystanie z produktów lub usług oferowanych lub wyświetlanych w Witrynach Użytkownika mogły stanowić naruszenie Prawa stron trzecich; lub roszczenia jakiejkolwiek strony, że są one uprawnione do obrony lub odszkodowania w związku z dochodzeniem praw, żądań lub roszczeń osób roszczących prawa osób trzecich;
d) nieautoryzowany dostęp osób trzecich do danych lub prywatnych danych dowolnego użytkownika;
e) oświadczenia lub zachowanie każdego użytkownika miejsc; lub;
f) wszelkich kwestiach związanych z usługami jednak wynikające, w tym zaniedbania.
8.8 Niezależnie od któregokolwiek z powyższych postanowień, łączna odpowiedzialność Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., naszych pracowników, przedstawicieli, podmiotów stowarzyszonych, przedstawicieli lub wszystkich osób działających w naszym imieniu w odniesieniu do każdego użytkownika za wszelkie roszczenia wynikające z korzystania z Witryn lub Usługi w dowolnym roku kalendarzowym będą ograniczone do (a) kwoty opłat, które Użytkownik uiścił na rzecz Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. lub naszych podmiotów stowarzyszonych w ciągu roku kalendarzowego i (b) maksymalnej kwoty dozwolonej w obowiązujące prawo. Poprzednie zdanie nie wyklucza obowiązku udowodnienia przez Użytkownika rzeczywistych szkód. Wszelkie roszczenia wynikające z korzystania z Witryn lub Usług muszą zostać zgłoszone w ciągu jednego roku (1) od daty powstania przyczyny działania lub dłuższego okresu określonego w obowiązujących przepisach regulujących niniejszy Okres użytkowania.
8.9 Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności wobec Ciebie wynikające z niniejszych Warunków mają zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo i obowiązują niezależnie od tego, czy firma Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. została poinformowana, czy powinna była wiedzieć o możliwości wystąpienia takich powstające straty.

 1. Siła wyższa

9.1 W żadnym wypadku Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, awarie lub zakłócenia treści lub usług dostarczanych za pośrednictwem Witryn wynikające bezpośrednio lub pośrednio z działań natury, sił lub przyczyn będących poza naszą uzasadnioną kontrolą, w tym bez ograniczeń, awarie Internetu, awarie komputerów, telekomunikacji lub jakiegokolwiek innego sprzętu, awarie zasilania elektrycznego, strajki, spory pracownicze, zamieszki, powstania, niepokoje społeczne, niedobory siły roboczej lub materiałów, pożary, powodzie, burze, eksplozje, działania Boże, wojna , działań rządowych, nakazów krajowych lub zagranicznych sądów lub trybunałów lub niewykonania czynności przez osoby trzecie.

 1. Prawa własności intelektualnej

10.1 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. jest wyłącznym właścicielem lub zgodnym z prawem licencjobiorcą wszystkich praw i zainteresowań w Witrynach i Treści Witryny. Witryny i Treść witryny ucieleśniają tajemnice handlowe i inne prawa własności intelektualnej chronione na całym świecie prawem autorskim i innymi przepisami. Wszelkie prawa własności, prawa własności i prawa własności intelektualnej do Witryn i Treści Witryny pozostają własnością Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., naszych podmiotów stowarzyszonych lub licencjodawców Treści Witryny, w zależności od przypadku. Wszelkie prawa, do których nie zgłoszono inaczej w ramach Warunków lub przez Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., są niniejszym zastrzeżone.
10.2 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. może mieć niezależne strony trzecie zaangażowane w świadczenie Usług (np. Dostawcy usług uwierzytelniania i weryfikacji). Nie wolno używać żadnego znaku towarowego, znaku usługowego ani logo takich niezależnych stron trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody tych stron.

 1. zawiadomienia

11.1 Wszelkie zawiadomienia lub żądania prawne skierowane do Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. należy składać na piśmie i przesyłać osobiście, pocztą kurierską, pocztą poleconą lub faksem do Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.: Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. w Chińskiej Republice Ludowej, Fashion Necklace Jewelry Co., Ltd. w Hongkongu, CJ Trade Corp w USA (w zależności od przypadku), # 70383 5th Ulica, Piętro 5th, Brama 97, Rejonowy 5, Futian Market, Yiwu, Zhejiang Do wiadomości: CJdropshipping. Powiadomienia będą skuteczne, gdy zostaną otrzymane przez Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. w jakikolwiek z wyżej wymienionych sposobów.
11.2 Wszelkie powiadomienia prawne lub żądania skierowane do użytkownika będą skuteczne, jeżeli zostaną dostarczone osobiście, wysłane kurierem, pocztą poleconą, faksem lub pocztą elektroniczną na ostatnią znaną korespondencję, faks lub adres e-mail podany przez użytkownika Yiwu Cute Jewelry Co ., Ltd. lub publikując takie zawiadomienie lub żądanie w obszarze Witryn, który jest publicznie dostępny bez opłat. Powiadomienie dla Użytkownika zostanie uznane za otrzymane przez niego, jeśli i kiedy.
a) Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. jest w stanie wykazać, że komunikacja, zarówno w formie fizycznej, jak i elektronicznej, została wysłana do takiego użytkownika lub
b) natychmiast po opublikowaniu przez Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. takiego powiadomienia na obszarze Witryn, który jest publicznie dostępny bez opłat.
11.3 Zgadzasz się, że wszystkie umowy, zawiadomienia, żądania, ujawnienia i inne komunikaty, które Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. wysyła do Ciebie drogą elektroniczną, spełniają prawne wymagania, aby taka komunikacja była na piśmie.

 1. Postanowienia ogólne

12.1 Z zastrzeżeniem wszelkich Umów dodatkowych, Warunki stanowią całość umowy między Tobą a Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. w odniesieniu do korzystania z Witryn i Usług i regulują je, zastępując wszelkie wcześniejsze pisemne lub ustne umowy dotyczące tego samego przedmiotu sprawa tutaj.
12.2 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. i jesteście niezależnymi kontrahentami, a żadne warunki dotyczące agencji, partnerstwa, joint venture, pracowników, pracodawców lub franczyzodawców nie są zamierzone ani tworzone przez Warunki.
12.3 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie zostanie usunięte, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy i będą egzekwowane.
12.4 Nagłówki służą wyłącznie iw żaden sposób definiowania celów referencyjnych, limitu, interpretują lub opisują zakres lub zakresu takiej sekcji.
Niewyegzekwowanie przez 12.5 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. jakiegokolwiek prawa lub zaniechanie działania w związku z jakimkolwiek naruszeniem przez ciebie na podstawie niniejszych warunków nie stanowi zrzeczenia się tego prawa ani zrzeczenia się przez Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. prawo do działania w odniesieniu do kolejnych lub podobnych naruszeń.
12.6 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ma prawo przenieść Warunki (w tym wszystkie nasze prawa, tytuły, korzyści, interesy oraz obowiązki i obowiązki wynikające z Warunków na dowolną osobę lub podmiot (w tym wszelkie podmioty powiązane z Yiwu Cute Jewelry) Co., Ltd.) .Nie możesz przypisywać, w całości ani w części, Warunków jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi.
12.7 Jeśli pochodzisz spoza Chin kontynentalnych, Warunki podlegają prawu Hongkongu bez względu na przepisy kolizyjne, a strony Warunków wyrażają zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów w Hongkongu. Jeśli pochodzisz z Chin kontynentalnych, Warunki podlegają prawu Chińskiej Republiki Ludowej bez względu na przepisy kolizyjne, a strony Warunków wyrażają zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów Chińskiej Republiki Ludowej Chiny.

Komentarze facebook